081 Право

Постійне посилання зібрання

довільний текст

Новини

довільний текст

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 41
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Матвієнко, Олександр Вікторович; Matviienko, Oleksandr
  Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention.
 • Документ
  Особливості кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньо-транспортних пригод
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Луцюк, Роман Петрович; Lutsiuk, Roman
  Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці кримінального процесуального права та криміналістики дослідження особливостей доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньотранспортних пригод з урахуванням умов воєнного стану та активним веденням на території України бойових дій. The dissertation is one of the first studies in the national science of criminal procedural law and criminology to investigate the peculiarities of evidence in criminal proceedings initiated on the facts of road traffic accidents, taking into account the conditions of martial law and active hostilities on the territory of Ukraine.
 • Документ
  Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Гунченко, Дар'я Ігорівна; Hunchenko, Daria
  Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретичного та правового підґрунтя практичної реалізації ініціативи сторони захисту під час процедури обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування. The dissertation is the first comprehensive scientific study of the theoretical and legal basis of the practical implementation of the defense party's initiative during the procedure of selecting, changing and canceling measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage.
 • Документ
  Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності
  (Одеса: ОДУВС, 2024) Горобець, Євген Вікторович; Horobets, Yevhen
  Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним монографічним дослідженням оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності. Актуальність представленої роботи обґрунтовується тим, що в умовах сучасних викликів та повномасштабної збройної агресії проти України стратегічно необхідною є побудова цілісної та ефективно функціонуючої системи кримінальної юстиції, насамперед щодо організованих форм злочинної діяльності, зважаючи на особливо небезпечний характер здійснення останньої. The dissertation is the first comprehensive monographic study in the national science of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity. The relevance of the work presented is substantiated by the fact that, in the context of modern challenges and full-scale armed aggression against Ukraine, it is strategically necessary to build a coherent and efficiently functioning criminal justice system, primarily about organized forms of criminal activity, given the particularly dangerous nature of the latter.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Матвієнко, Олександр Вікторович; Matviienko, Oleksandr
  Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. У роботі надано переодізацію досліджень. Зазначено, що в історичній ретроспективі дослідження феномену крадіжок у середовищі курортного типу зароджувалося у межах вивчення географії, екології та топографії злочинності. Перший етап досліджень пов'язаний із роботами вчених початку XVIII–XIX століття (Г. Тард, А. Геррі, А. Кетле, Ч. Ломброзо). Других етап характеризувався вивченням територіальних відмінностей злочинності та міської урбаністики у XX – початку XXІ сторіччя (Г.Й.Шнайдер, С.М. Алфьоров, В.В.Голіна, В.П.Філонов, В.І.Шакун та ін). Третій – сучасний етап початок XXІ сторіччя визначився формуванням регіональних особливостей злочинності у самостійний об’єкт наукових досліджень (А.М.Бабенко, В.С.Батиргареєва, Б.М.Головкін, В.Я.Конопельський, Є.С.Назимко, О.І.Остроглядов, І.М.Чекмарьова, О.О.Шкута та ін..), де корислива злочинність та крадіжки у курортному регіоні Півдня України сформувалися у окремий напрям наукових досліджень. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention. The work provides a revision of the research. It is noted that in historical retrospect, the study of the phenomenon of theft in a resort-type environment originated within the study of geography, ecology and topography of crime. The first stage of research is connected with the works of scientists of the early 18th 19th centuries (G. Tarde, A. Herry, A. Ketle, C. Lombroso).The second stage was characterized by the study of territorial differences in crime and urban planning in the 20th and early 21st centuries (G.Y. Schneider, S.M. Alfyorov, V.V. Golina, V.P. Filonov, V.I. Shakun, and others). The third ¬ modern stage, the beginning of the 21st century, was determined by the formation of regional features of crime into an independent object of scientific research (A.M. Babenko, V.S. Batyrgareeva, B.M. Golovkin, V.Ya. Konopelskyi, E.S. Nazimko, O.I.Ostroglyadov, I.M. Chekmaryova, O.O.Shkuta, etc.), where self-interested crime and theft in the resort region of Southern Ukraine formed a separate area of scientific research.
довільний текст