Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. У роботі надано переодізацію досліджень. Зазначено, що в історичній ретроспективі дослідження феномену крадіжок у середовищі курортного типу зароджувалося у межах вивчення географії, екології та топографії злочинності. Перший етап досліджень пов'язаний із роботами вчених початку XVIII–XIX століття (Г. Тард, А. Геррі, А. Кетле, Ч. Ломброзо). Других етап характеризувався вивченням територіальних відмінностей злочинності та міської урбаністики у XX – початку XXІ сторіччя (Г.Й.Шнайдер, С.М. Алфьоров, В.В.Голіна, В.П.Філонов, В.І.Шакун та ін). Третій – сучасний етап початок XXІ сторіччя визначився формуванням регіональних особливостей злочинності у самостійний об’єкт наукових досліджень (А.М.Бабенко, В.С.Батиргареєва, Б.М.Головкін, В.Я.Конопельський, Є.С.Назимко, О.І.Остроглядов, І.М.Чекмарьова, О.О.Шкута та ін..), де корислива злочинність та крадіжки у курортному регіоні Півдня України сформувалися у окремий напрям наукових досліджень. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention. The work provides a revision of the research. It is noted that in historical retrospect, the study of the phenomenon of theft in a resort-type environment originated within the study of geography, ecology and topography of crime. The first stage of research is connected with the works of scientists of the early 18th 19th centuries (G. Tarde, A. Herry, A. Ketle, C. Lombroso).The second stage was characterized by the study of territorial differences in crime and urban planning in the 20th and early 21st centuries (G.Y. Schneider, S.M. Alfyorov, V.V. Golina, V.P. Filonov, V.I. Shakun, and others). The third ¬ modern stage, the beginning of the 21st century, was determined by the formation of regional features of crime into an independent object of scientific research (A.M. Babenko, V.S. Batyrgareeva, B.M. Golovkin, V.Ya. Konopelskyi, E.S. Nazimko, O.I.Ostroglyadov, I.M. Chekmaryova, O.O.Shkuta, etc.), where self-interested crime and theft in the resort region of Southern Ukraine formed a separate area of scientific research.
Опис
Ключові слова
кримінальні правопорушення, злочини проти власності, корислива злочинність, крадіжки, курортний регіон, Південь України, Причорноморський регіон материкової України, особа злочинця, детермінація, віктимологічна профілактика, запобігання злочинності, воєнний стан. criminal offenses, crimes against property, self­interested crime, theft, resort region, Southern Ukraine, Black Sea region of mainland Ukraine, identity of the criminal, determination, victimological prevention, crime prevention, martial law.
Бібліографічний опис
Матвієнко, О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України : дис . ... д-ра філос.: 081 / Олександр Вікторович Матвієнко; МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ. - Одеса, 2024. - 262 с.
Зібрання