Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності

Анотація
Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним монографічним дослідженням оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності. Актуальність представленої роботи обґрунтовується тим, що в умовах сучасних викликів та повномасштабної збройної агресії проти України стратегічно необхідною є побудова цілісної та ефективно функціонуючої системи кримінальної юстиції, насамперед щодо організованих форм злочинної діяльності, зважаючи на особливо небезпечний характер здійснення останньої. The dissertation is the first comprehensive monographic study in the national science of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity. The relevance of the work presented is substantiated by the fact that, in the context of modern challenges and full-scale armed aggression against Ukraine, it is strategically necessary to build a coherent and efficiently functioning criminal justice system, primarily about organized forms of criminal activity, given the particularly dangerous nature of the latter.
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, розслідування, оперативнорозшукове забезпечення, оперативно-розшукова діяльність, агентурна (негласна) робота, організована злочинність, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, оперативна розробка, організоване злочине угруповання, оперативний (ініціативний) пошук. criminal proceedings, investigation, operational and investigative support, operational and investigative activities, agent (covert) work, organized crime, information and analytical work, criminal analysis, covert investigative (detective) actions, operational and investigative activities, operational development, organized criminal group, operational (initiative) search.
Бібліографічний опис
Горобець Є.В. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності : дис. ...доктора філософії : 081 Првво / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2024. 232 с.
Зібрання