Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
(Одеса: ОДУВС, 2023-06-27) Мартинюк, Олександр Ігорович; Martyniuk, Oleksandr
Фізичне виховання є невід'ємною складовою формування здорового способу життя громадян України в контексті конституціоналізму та євроінтеграції. Воно сприяє зміцненню здоров'я, соціальній інтеграції, громадянськості та підвищенню якості життя, а також відповідає принципам конституціоналізму та відкриває можливості для впровадження європейських стандартів у сфері фізичного виховання та спорту. У контексті конституціоналізму та євроінтеграції, фізичне виховання має значення для розвитку суспільства, створення здорової, активної та громадянської свідомої нації. Пріоритетність здоров'я та фізичного розвитку громадян закріплюється в конституції та правових актах, а включення України в європейські структури та цінності сприяє інтеграції сучасних підходів до фізичного виховання, здоров'я та спорту. Physical education is an integral part of forming a healthy lifestyle of Ukrainian citizens in the context of constitutionalism and European integration. It contributes to the strengthening of health, social integration, citizenship and the improvement of the quality of life, and also corresponds to the principles of constitutionalism and opens up opportunities for the implementation of European standards in the field of physical education and sports. In the context of constitutionalism and European integration, physical education is important for the development of society, the creation of a healthy, active and civic-conscious nation. The priority of health and physical development of citizens is enshrined in the constitution and legal acts, and the inclusion of Ukraine in European structures and values ​​contributes to the integration of modern approaches to physical education, health and sports.
Документ
КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ФАКТОР УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
(Одеса: ОДУВС, 2023-06-27) Магновський, Ігор Йосифович; Mahnovskyi, Ihor
Дослідження специфіки конституційної скарги, як форми прямого індивідуального доступу особи до конституційного правосуддя, вирізняється своєю багатоаспектністю і складністю, що спричиняє відповідну науково-творчу полеміку дослідницького характеру й потребує правових теоретико-практичних напрацювань та займає визначне місце у подальшому утвердженню базових елементів поширення конституціоналізму. The study of the specifics of a constitutional complaint, as a form of direct individual access to constitutional justice, is distinguished by its multifacetedness and complexity, which causes the corresponding scientific and creative controversy of a research nature and requires legal theoretical and practical studies and occupies a prominent place in the further confirmation of the basic elements of the spread of constitutionalism.
Документ
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АБО УТРИМАННЮ МІСЦЬ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО ВЖИВАННЯ, ВИРОБНИЦТВА ЧИ ВИГОТОВЛЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ
(Одеса: ОДУВС, 2017-11-24) Щирська, Вікторія Сергіївна; Shchyrska, Viktoriia
Метою спеціального запобігання є позитивна корекція особистості, що призводить до відмови її від організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, надання приміщень з цією метою, відвідування цих місць або не вчинення таких дій взагалі чи повторно. Спеціальне запобігання має здійснюватись на рівні малих груп осіб, які причетні до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також осіб, які з ними контактують через родинні, дружні чи інші зв’язки. The purpose of special prevention is the positive correction of the individual, which leads to his refusal to organize or maintain places for the illegal use, production or manufacture of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues, providing premises for this purpose, visiting these places or not performing such actions at all or repeatedly. Special prevention should be carried out at the level of small groups of persons who are involved in the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, as well as persons who come into contact with them through family, friendship or other ties.
Документ
СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
(Одеса: ОДУВС, 2017-11-24) Абдулаєв, М.А.; Abdulaiev, M.A.
Автором зазначається, що за вчинення злочину (злочинів) у співучасті за попередньою змовою, а особливо організованою групою чи злочинною організацією при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів слідчий суддя, суд зобов’язані оцінити в сукупності всі обставини кримінального правопорушення в якому особи підозрюються, обвинувачуються, а також вагомість доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини і в обов’язковому порядку застосовувати запобіжні заходи у виді тримання під вартою, а підсудним при альтернативному покаранні призначати позбавлення волі, як найбільш суворий. The author notes that for the commission of a crime (crimes) in complicity with a prior conspiracy, and especially by an organized group or criminal organization, when deciding the issue of choosing a preventive measure, in addition to the risks specified in Art. 177 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, on the basis of the materials provided by the parties to the criminal proceedings, the investigating judge and the court are obliged to evaluate in totality all the circumstances of the criminal offense in which the persons are suspected or accused, as well as the weight of the evidence, which substantiates the relevant circumstances, and to apply preventive measures measures in the form of detention, and the defendant should be assigned an alternative punishment imprisonment as the most severe.
Документ
Problems of Legal Support for the Organization of Cooperation between the Units of the State Border Guard Service of Ukraine and the National Police of Ukraine on the Protection of the State Border
(Journal of International egal Communication, 2023) Baranov, Serhii; Баранов, Сергій Олексійович
The article addresses theoretical and imperative issues of the establishment and implementation of interaction between the units of the State Border Guard Service of Ukraine and the National Police in the field of state border protection. Both place and importance of the State Border Guard Service of Ukraine and the National Police of Ukraine in the system of assuring law and order in the border region are defined. A scholarly research into the concepts of the categories “state border”, “interaction” and “organization of interaction” was carried out. The views of scientists on the content of the above scientific categories were considered and analyzed. The methods, principles and forms of interaction of the of the State Border Guard Service of Ukraine with the units of the National Police of Ukraine while ensuring the protection of the state border are characterized. It was found that the interaction between of the State Border Guard Service of Ukraine and the units of the National Police of Ukraine relies on the normative definition of their functional powers, strict adherence to their organizational capabilities, and a clear “distribution of competences” between them. The content of normative legal acts, which ensure regulation of the process of organization and implementation of interaction between the units of the State Border Guard Service of Ukraine and territorial bodies of the National Police of Ukraine, has been analyzed. The essence of the process of interaction of the State Border Guard Service of Ukraine with units of the National Police of Ukraine is considered. This notion is construed as the joint coordinated activity of their units, which is aimed at achieving a common goal, notably providing the proper protection of human rights and freedoms, public safety and order, compliance with the law and combating crime at the state border. It was established that the effective interaction between the units of the State Border Guard Service of Ukraine with the territorial bodies of the National Police of Ukraine in the mechanism of ensuring national security at the state border contributes to its strengthening, and the effectiveness of activities and the coherence of such interaction determine the quality of public security and order and improve the effectiveness of their provision in the border area. У статті розглядаються теоретичні та актуальні питання налагодження та реалізації взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та Національної поліції у сфері охорони державного кордону. Визначено місце та значення Державної прикордонної служби України та Національної поліції України в системі забезпечення правопорядку в прикордонному регіоні. Проведено наукове дослідження понять категорій «державний кордон», «взаємодія» та «організація взаємодії». Розглянуто та проаналізовано погляди вчених на зміст вищезазначених наукових категорій. Охарактеризовано методи, принципи та форми взаємодії органів Державної прикордонної служби України з підрозділами Національної поліції України під час забезпечення охорони державного кордону. Встановлено, що взаємодія між Державною прикордонною службою України та підрозділами Національної поліції України ґрунтується на нормативному визначенні їх функціональних повноважень, чіткому дотриманні їх організаційних можливостей та чіткому «розподілі компетенції» між їх. Проаналізовано зміст нормативно-правових актів, які забезпечують регулювання процесу організації та здійснення взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та територіальних органів Національної поліції України. Розглянуто сутність процесу взаємодії Державної прикордонної служби України з підрозділами Національної поліції України. Під цим поняттям розуміється спільна злагоджена діяльність їх підрозділів, спрямована на досягнення спільної мети, а саме забезпечення належного захисту прав і свобод людини, громадської безпеки і порядку, додержання законності та протидії злочинності на державному кордоні. Встановлено, що ефективна взаємодія підрозділів Держприкордонслужби України з територіальними органами Національної поліції України в механізмі забезпечення національної безпеки на державному кордоні сприяє її зміцненню, а результативність діяльності та злагодженість такої взаємодії визначає якість громадської безпеки і порядку та підвищує ефективність їх забезпечення у прикордонній зоні.
Документ
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ І МОВНИХ УМІНЬ У КУРСАНТІВ-ПРАВНИКІВ
(Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2022) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
У статті наголошено на важливості комунікативних і мовних умінь для сучасного студента. Проаналізовано підходи вчених до трактування поняття «інтерактивні методи навчання» та при- ведено найбільш вдале його визначення. Перелічено основні завдання інтерактивних методів та їх відмінні риси. Інтерактивні методи орієнтовані на широку взаємодію курсантів не тільки з викла- дачем, а й один з одним і на домінування активності курсантів-правників у процесі навчання. Вони передбачають використання спеціальних форм пізнавальної діяльності, здатних забезпечити високу результативність і якість навчання. Сказано, що до основних критеріїв інтерактивних методів нав- чання ми відносимо такі, як можливість неформальної дискусії, вільного викладу матеріалу, менша кількість лекцій, але більша кількість семінарів, ініціатива курсанта, наявність групових завдань, які вимагають колективних зусиль, постійний контроль під час семестру, виконання письмових робіт. Формальна сторона використання інтерактивних методів навчання як засобу розвитку комуні- кативних і мовних умінь у курсантів-правників може бути представлена аудиторною, самостійною та он-лайн формами; за кількістю учасників навчання форми може бути поділено на індивідуальні, групові та колективні; основними формами організації навчання курсантів-правників можуть бути лекції, семінари, юридична клініка. Проведено експериментальне дослідження з оцінки доцільності впровадження інтерактивних методів у навчальний процес. Отримані результати засвідчують, що значна кількість курсантів як експериментальної, так контрольної груп на початку експерименту (до використання інтерактивних методів навчання) мали дуже низький рівень комунікативних вмінь (низький рівень сформовано у 51,9% курсантів ЕГ та у 55,4% курсантів КГ; достатній рівень сформовано у 27,2% курсантів ЕГ та в 28,3% курсантів КГ). Для курсантів КГ застосовувались додаткові заняття з використанням інтерактивних мето- дів (ділова гра, брейн-ринг, case-study, інтерв’ювання) і спеціальні комунікативні методи (Сократів діалог, правило Гомера, «Займи позицію», PRES – формула, «Дерево рішень») і через 4 місяця їх використання проведено повторне тестування. Отримані результати засвідчили, що досконалого рівня сформованості цього компонента досягли 30,24% курсантів ЕГ та 16,36% КГ; на достат- ньому рівні він сформований у 43,81% курсантів ЕГ, що є наслідком використання інтерактивних методів у навчанні. The article emphasizes the importance of communication and language skills for a modern student. The approaches of scientists to the interpretation of the concept of “interactive learning methods” are analyzed and its most successful definition is given. The main tasks of interactive methods and their distinguishing features are listed. Interactive methods are focused on wide interaction of cadets not only with the teacher, but also with each other and on the dominance of activity of legal cadets in the learning process. They provide for the use of special forms of cognitive activity capable of ensuring high effectiveness and quality of education. It has been said that the main criteria of interactive teaching methods include the possibility of informal discussion, free presentation of material, fewer lectures but more seminars, cadet initiative, the presence of group tasks that require collective efforts, constant monitoring during the semester, and implementation of written works. The formal side of using interactive learning methods as a means of developing communication and language skills in legal cadets can be presented in classroom, independent and online forms; according to the number of participants, training forms can be divided into individual, group and collective; the main forms of organizing the training of legal cadets can be lectures, seminars, legal clinics. An experimental study was conducted to assess the feasibility of introducing interactive methods into the educational process. The obtained results show that a significant number of cadets of both the experimental and control groups at the beginning of the experiment (before the use of interactive teaching methods) had a very low level of communication skills (a low level was formed in 51.9% of EG cadets and in 55.4% of CG cadets; a sufficient level was formed in 27.2% of EG cadets and in 28.3% of CG cadets). Additional classes using interactive methods (business game, brain-ring, case-study, interviewing) and special communicative methods (Socratic dialogue, Homer’s rule, “Take a position”, PRES – formula, “Decision tree” were used for the cadets of the CG ) and after 4 months of their use, repeated testing was carried out. The obtained results showed that 30.24% of cadets of EG and 16.36% of CG reached the perfect level of formation of this component; at a sufficient level, it is formed in 43.81% of EG cadets, which is a consequence of the use of interactive methods in education.
Документ
Українська мова у міжнародному просторі
(Одеса: ОДУВС, 2023-04-24) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи. Українська мова перебуває в центрі низки наукових проєктів. Її викладають, вона включена в певні системи освіти на Заході. Міжнародні конференції часто-густо згадують українську мову порівняно з іншими слов’янськими мовами. В умовах війни з РФ боротьба за мову для України – це боротьба за самоідентичність української нації. In this difficult time for Ukraine, the support of Europe's leading language institutions is very important to us. The Ukrainian language is at the center of a number of scientific projects. It is taught, it is included in certain education systems in the West. International conferences often mention the Ukrainian language in comparison to other Slavic languages. In the conditions of the war with the Russian Federation, the struggle for language for Ukraine is a struggle for the self-identity of the Ukrainian nation.
Документ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
(Накова спільнота, 2023-02-21) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Авторкою зазначається, що сучасний зміст вищої освіти має орієнтуватися на використання інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання з доступом до цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього. The author notes that the modern content of higher education should focus on the use of information technologies, the spread of interactive, electronic learning with access to digital resources, and intelligent learning for the future.
Документ
Використання мультимедійних презентацій як сучасний засіб під час вивчення української мови за професійним спрямуванням
(ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Використання засобів мультимедійних технологій у навчальному процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням істотно підвищує рівень засвоєння та запам’ятовування запропонованого матеріалу, бо сприйняття відбувається одночасно за допомогою зору і слуху. Важливу роль відіграє і мотиваційний чинник, адже студентам надається можливість за допомогою інноваційних технологій представляти результати цікавого для них навчального завдання, що виконувалося під керівництвом викладача. The use of multimedia technologies in the educational process of learning the Ukrainian language in a professional direction significantly increases the level of assimilation and memorization of the proposed material, because perception occurs simultaneously with the help of sight and hearing. The motivational factor also plays an important role, because students are given the opportunity to present the results of an interesting educational task for them, which was performed under the guidance of a teacher, using innovative technologies.
Документ
Роль офіційних документів в управлінській діяльності
(Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Досліджено роль офіційних документів в управлінській діяльності. The role of official documents in management activities has been studied.