Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Українська мова у міжнародному просторі
(Одеса: ОДУВС, 2023-04-24) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи. Українська мова перебуває в центрі низки наукових проєктів. Її викладають, вона включена в певні системи освіти на Заході. Міжнародні конференції часто-густо згадують українську мову порівняно з іншими слов’янськими мовами. В умовах війни з РФ боротьба за мову для України – це боротьба за самоідентичність української нації. In this difficult time for Ukraine, the support of Europe's leading language institutions is very important to us. The Ukrainian language is at the center of a number of scientific projects. It is taught, it is included in certain education systems in the West. International conferences often mention the Ukrainian language in comparison to other Slavic languages. In the conditions of the war with the Russian Federation, the struggle for language for Ukraine is a struggle for the self-identity of the Ukrainian nation.
Документ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
(Накова спільнота, 2023-02-21) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Авторкою зазначається, що сучасний зміст вищої освіти має орієнтуватися на використання інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання з доступом до цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього. The author notes that the modern content of higher education should focus on the use of information technologies, the spread of interactive, electronic learning with access to digital resources, and intelligent learning for the future.
Документ
Використання мультимедійних презентацій як сучасний засіб під час вивчення української мови за професійним спрямуванням
(ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Використання засобів мультимедійних технологій у навчальному процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням істотно підвищує рівень засвоєння та запам’ятовування запропонованого матеріалу, бо сприйняття відбувається одночасно за допомогою зору і слуху. Важливу роль відіграє і мотиваційний чинник, адже студентам надається можливість за допомогою інноваційних технологій представляти результати цікавого для них навчального завдання, що виконувалося під керівництвом викладача. The use of multimedia technologies in the educational process of learning the Ukrainian language in a professional direction significantly increases the level of assimilation and memorization of the proposed material, because perception occurs simultaneously with the help of sight and hearing. The motivational factor also plays an important role, because students are given the opportunity to present the results of an interesting educational task for them, which was performed under the guidance of a teacher, using innovative technologies.
Документ
Роль офіційних документів в управлінській діяльності
(Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
Досліджено роль офіційних документів в управлінській діяльності. The role of official documents in management activities has been studied.
Документ
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ
(Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Центр українсько-європейського наукового співробітництва, 2023-01-30) Тягнирядно, Євгенія Василівна; Tiahnyriadno, Yevheniia
На думку авторки дослідження, сьогодні, як ніколи, потрібна педагогічна теорія, спроможна підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх правоохоронців, необхідні такі методи та технології навчання, які б забезпечували розвиток не лише студентів, а й самих викладачів, і не суперечили тенденціям удосконалення навчально-виховного процесу в цілому. According to the author of the study, today, more than ever, we need a pedagogical theory capable of increasing the effectiveness of the professional training of future law enforcement officers, we need such methods and technologies of training that would ensure the development of not only students, but also teachers themselves, and do not contradict the trends of improving educational and educational process as a whole.
Документ
Досудове розслідування кримінальних проступків
(Державний науково-дослідний інститут МВС України, Управління дізнання Національної поліції України, 2023) Дрозд, Валентина Георгіївна; Drozd, Valentyna; Гаврилюк, Людмила Володимирівна; Havryliuk, Liudmyla; Пономаренко, Алла Василівна; Ponomarenko, Alla; Федотова, Ганна Валеріївна; Fedotova, Hanna; Ангеленюк, Анна-Марія Юріївна; Anheleniuk, Anna-Mariia; Ковтун, Олександр Вікторович; Kovtun, Oleksandr; Романов, Максим Юрійович; Romanov, Maksym; Бурлака, Владислав Васильович; Burlaka, Vladyslav; Дрозд, Віталій Юрійович; Drozd, Vitalii; Абламська, Вікторія Вікторівна; Ablamska, Viktoriia
У монографії досліджено історичні аспекти запровадження інституту дізнання. Проаналізовано особливості нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України під час досудового розслідування кримінальних проступків. Окреслено повноваження керівника органу дізнання та прокурора під час досудового розслідування кримінальних проступків. Визначено роль слідчого судді як суб’єкта забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового розслідування кримінальних проступків. Досліджено особливості початку та обчислення строків досудового розслідування у формі дізнання. Установлено процедурний аспект проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кримінальних проступків. Окреслено коло міжнародно-правових актів у сфері забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проступків, а також розтлумачено зміст застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування кримінальних проступків. Робота може бути корисна для науковців, практиків правоохоронних органів (підрозділів дізнання Національної поліції України), викладачів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти, а також для тих, хто цікавиться питаннями досудового розслідування кримінальних проступків. The monograph examines the historical aspects of the introduction of the inquiry institution. Peculiarities of regulatory framework for the activity of the investigation units of the National Police of Ukraine during the pre-trial investigation of criminal offences are analyzed. The authority of the head of the inquiry body and the prosecutor during the pre-trial investigation of criminal offences is outlined. The role of the investigating judge as a subject of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of an individual during pre-trial investigation of criminal offences is defined. Peculiarities of the initiation and calculation of the terms of pre-trial investigation in the form of inquiry are studied. The procedural aspect of conducting investigative (search) actions and covert investigative (search) actions during pre-trial investigation of criminal offences are established. The range of international legal instruments in the field of ensuring prompt, full and impartial investigation of criminal offenses is defined, and the implementation of the practice of the European Court of Human Rights during pre-trial investigation of criminal offenses is also explained. The work can be useful for scientists, practitioners of law enforcement agencies (inquiry units of the National Police of Ukraine), educators, graduate students, law students, as all those interested in the issues of pre-trial investigation of criminal offences.
Документ
Кримінально-правові заходи у спеціальному попередженні злочинності: окремі аспекти порівняльно-правового аналізу положень Загальної частини Кримінального кодексу
(м.Миколаїв, 2016-05-26) Меркулова, Валентина Олександрівна; Merkulova, Valentyna
Наведений автором аналіз доводить той факт, що спостерігаються певні переоцінки важливості критеріїв як таких, що мають обумовлювати поліпшення правового стану засудженої особи, зменшення обсягу карної репресії. The author's analysis proves the fact that there are certain overestimations of the importance of criteria as such, which should determine the improvement of the legal status of the convicted person, the reduction of the amount of criminal repression.
Документ
Запобігання пенітенціарному рецидиву
(м.Миколаїв, 2016-05-26) Конопельський, Віктор Ярославович; Konopelskyi, Viktor
На думку автора дослідження, запобігання пенітенціарному рецидиву виступає важливим фактором боротьби з рецидивною злочинністю. According to the author of the study, prevention of penitentiary recidivism is an important factor in the fight against recidivism.
Документ
Заходи кримінально-правового характеру та кримінальна відповідальність: проблеми чинного законодавства
(Одеса: МГУ, 2014-02-07) Меркулова, Валентина Олександрівна; Merkulova, Valentyna
Здійснено аналіз заходів кримінально-правового характеру та кримінальної відповідальності. An analysis of criminal-legal measures and criminal responsibility was carried out.
Документ
НАУКОВІ ДОПОВІДІ СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
(Одеса: ОДУВС, 2017-11-24) Абдуллаєв, М.А.; Abdullaiev, M.A.
Автором було визначено, що за вчинення злочину (злочинів) у співучасті за попередньою змовою, а особливо організованою групою чи злочинною організацією при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів слідчий суддя, суд зобов’язані оцінити в сукупності всі обставини кримінального правопорушення в якому особи підозрюються, обвинувачуються, а також вагомість доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини і в обов’язковому порядку застосовувати запобіжні заходи у виді тримання під вартою, а підсудним при альтернативному покаранні призначати позбавлення волі, як найбільш суворий. The author determined that for the commission of a crime (crimes) in complicity with a prior conspiracy, and especially by an organized group or criminal organization when deciding the issue of choosing a preventive measure, in addition to the presence of risks specified in Art. 177 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, on the basis of the materials provided by the parties to the criminal proceedings, the investigating judge and the court are obliged to evaluate in totality all the circumstances of the criminal offense in which the persons are suspected or accused, as well as the weight of the evidence, which substantiates the relevant circumstances, and to apply preventive measures measures in the form of detention, and the defendant, in the case of an alternative punishment, to impose deprivation of liberty, as the most severe.