Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
(ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 2023) Калаянов, Дмитро Петрович; Kalaianov, Dmytro; Слободянюк, М.А.; Slobodianiuk, M.A.
Стаття присвячена дослідженню нормативно-правових засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції. Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції визначено як сукупність правових норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових актів різної юридичної сили та регламентують: а) підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських; б) здійснення дисциплінарного провадження; в) накладення дисциплінарних стягнення для забезпечення дотримання службової дисципліни, запобігання вчиненню дисциплінарних проступків, виховання в поліцейських свідомого ставлення до служби і створення необхідних умов для ефективної діяльності поліцейських підрозділів. Зазначено, що векторна спрямованість правового регулювання дисциплінарної відповідальність працівників органів поліції відображає змістовну складову нормативно-правових засад, а формальне зовнішнє вираження норм права, що регулюють притягнення до відповідальності працівників органів поліції включає положення нормативно-правових актів, норми модельного законодавства, рішення неурядових міжнародних організацій рекомендаційного характеру та положення міжнародних договорів. Обґрунтовано можливість віднесення до нормативно-правових засад дисциплінарної відповідальності службовців органів поліції тих норм, які містяться в: а) законах України; б) підзаконних нормативно-правових актах; в) міжнародних договорах; г) нормах м’якого права. Виокремлено положення профільного законодавства про дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції, а саме: загальні питання, які охоплюють визначення основоположних понять, що використовуються при детермінації дисциплінарного провадження та порядок обліку дисциплінарних стягнень; зобов’язання поліцейських щодо дотримання службової дисципліни; виокремлений перелік дисциплінарних стягнень; загальні засади проведення службового розслідування та накладення дисциплінарних стягнень, оскарження накладених дисциплінарних стягнень. Звернуто увагу на те, що серед підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції чільне місце відведено наказам Міністерства внутрішніх справ України. The article is devoted to the research of the regulatory and legal bases of bringing police officers to disciplinary responsibility. The legal basis of disciplinary responsibility of police officers is defined as a set of legal norms that are expressed in the system of normative legal acts of different legal force and regulate: a) grounds for bringing police officers to disciplinary responsibility; b) implementation of disciplinary proceedings; c) imposition of disciplinary sanctions to ensure compliance with official discipline, prevention of disciplinary offenses, education of policemen’s conscious attitude to service and creation of necessary conditions for effective operation of police units. It is noted that the vector orientation of the legal regulation of the disciplinary responsibility of police officers reflects the substantive component of the legal framework, and the formal external expression of the legal norms regulating the prosecution of police officers includes the provisions of normative legal acts, norms of model legislation, decisions of non-governmental international organizations advisory nature and provisions of international treaties. The possibility of assigning to the normative and legal bases of disciplinary responsibility of police officers those norms that are contained in: a) laws of Ukraine is substantiated; b) subordinate legal acts; c) international agreements; d) norms of soft law. The provisions of the relevant legislation on the disciplinary responsibility of police officers are singled out, namely: general issues that cover the definition of fundamental concepts used in the determination of disciplinary proceedings and the procedure for accounting for disciplinary penalties; obligations of police officers to observe official discipline; a separate list of disciplinary sanctions; general principles of official investigation and imposition of disciplinary sanctions, appeal of imposed disciplinary sanctions. Attention was drawn to the fact that among the subordinate legal acts regulating the disciplinary responsibility of police officers, a prominent place is given to the orders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Документ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
(ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 2023) Бабенко, Андрій Миколайович; Babenko, Andrii
Стаття присвячена дослідженню особливостей запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні. Встановлено, що вирішенню питання протидії кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту можливо лише у комплексі системи заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання. У цій статті проаналізовано кримінальне законодавство зарубіжних держав щодо особливостей нормативного урегулювання кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Підтверджено, що запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні вимагає наявності комплексу модернізованих, ефективних та інноваційних заходів, які виступатимуть перепоною на шляху поширення цього негативного суспільно небезпечного явища. Наголошується, що у процес вдосконалення системи запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні повина покладалась лише повна та об’єктивна інформація про специфіку, стан і тенденції злочинності цієї категорії, так як саме це сприятиме дієвості запобіжної діяльності. The article is devoted to the study of the peculiarities of the prevention of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport in Ukraine. It has been established that solving the issue of combating criminal offenses against traffic safety and operation of transport is possible only in a complex system of general social, special criminological and individual prevention measures. This article analyzes the criminal legislation of foreign countries regarding the specifics of the regulatory regulation of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport. It will be that prevention criminal offence against safety of motion and exploitation of transport is an important process in providing of the rights assured by a legislation on life and health of person, property and other social values. To the positive becoming of such bases the whole complex of factors must serve in the state, namely: perfection of legislative base; respectability, competence and high professional preparation of workers of police and other competent subjects, is on the basis of the European model of training of personnels; modernized of methods of pre-trial investigation in relation to criminally antipublic acts in the field of safety of motion and exploitation of transport and many other. It has been confirmed that the prevention of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport in Ukraine requires a set of modernized, effective and innovative measures that will act as an obstacle to the spread of this negative, socially dangerous act. It is emphasized that in the improvement of the system of prevention of criminal offenses against traffic safety and operation of transport in Ukraine, only complete and objective information about the specifics, state and trends of crime in this category should be relied upon, as this will contribute to the effectiveness of preventive activities.
Документ
Психологія суспільної свідомості
(Одеса: ОДУВС, 2023) Кісіль, Зоряна Романівна; Kisil, Zoriana; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro
У навчальному посібнику розглянуто різноманітні підходи до основних проблем моделювання психічної діяльності людини, психологічні особливості масових соціально- психологічних явищ, що існують у суспільстві, основних процесів масової психіки, психології масових настроїв, психології масових комунікацій. Головну увагу приділено аналізу тих психологічних особливостей масової поведінки, механізмів її виникнення, розвитку та способів врегулювання, які забезпечать грамотний підхід до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах людської життєдіяльності. Викладено теоретичні та практичні аспекти особливостей прояву феноменів масової свідомості та поведінки в контексті історичних умов і взаємодії різних видів культури. Висвітлено основні механізми та способи впливу на формування мас, ефективного соціального контролю, що дасть можливість стабілізувати суспільство, зменшити ймовірність соціальних конфліктів і катаклізмів, збільшити можливості суспільного прогресу. У пропонованому навчальному посібнику автори прагнули систематизувати досить складну систему взаємовідносин у групах. Навчальний посібник знаходиться в руслі тенденцій до впорядкування й синтезу накопичених знань. Автори зробили спробу охопити основну проблематику психології суспільної свідомості, у той же час, усвідомлюючи різноманіття тих важливих і актуальних питань, що залишилися за рамками цього видання. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, котрі вивчають курси «Психологія суспільної свідомості», «Соціальна психологія», «Ненасильницьке спілкування та фасилітація», «Конфліктологія», «Психологія кризових ситуацій» магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів.
Документ
Психологія управління
(Одеса: ОДУВС, 2023) Кісіль, Зоряна Романівна; Kisil, Zoriana; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro
У посібнику розглядаються основи психологічних знань стосовно до управління організаціями, аналізуються різні психологічні концепції, теорії і моделі, покликані підвищити ефективність управління організаціями, наводиться великий емпіричний матеріал. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління. З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Підручник містить конкретні ситуації для аналізу, що дозволяють використовувати набуті в процесі вивчення курсу знання для оцінки реальних психологічних проблем в організаціях, пропозиції їх рішень як в групі, так і індивідуально. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Конфліктологія», магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: науковців, соціальних та педагогічних працівників, всіма, хто цікавиться питаннями управління.
Документ
Мотивація діяльності людини
(Одеса: ОДУВС, 2023) Кісіль, Зоряна Романівна; Kisil, Zoriana; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro
У навчальному посібнику розглянуто розуміння природи та психологічної сутності мотивації; проаналізовано джерела мотивації пізнавальної діяльності; вміння структурувати мотиваційну сферу особистості; уявлення експериментальних моделей мотивації досягнення; охоплення емпіричних схем вимірювання мотивів; діагностування мотиваційних особливостей людини; складові мотиваційної сфери особистості; теорії мотивації; способи оптимального мотивування, мотивацію в процесі комунікації особистості і як мотивація впливає на розвиток особистості; неоматеріалістичну мотивацію та природу конфліктності мотивів. Перед сучасною психолого-педагогічною системою стоїть завдання у вихованні особистості ініціативної, творчої, соціально активної та вмотивованої. Адже, відомо, що висока навчальна успішність базується на розвиненій системі самомотивування незалежно від спеціальності, за якою навчаються здобувачі вищої освіти, усвідомленні власних мотивів та їх ідентифікація. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, котрі вивчають курси «Мотивація діяльності людини», «Соціальна психологія», «Психологія особистості», «Конфліктологія», «Основи психокорекції» магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів.
Документ
ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
(Одеса: ОДУВС, 2023) Жовтан, Юрій Валерійович; Zhovtan, Yurii
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-правових проблем доступу до матеріалів досудового розслідування. На підставі аналізу нормативних та доктринальних джерел, слідчої та судової практики у роботі розглянуті теоретико-методологічні основи доступу до матеріалів досудового розслідування, досліджено поняття та форми доступу до матеріалів досудового розслідування, з’ясовано специфіку доступу сторони захисту до матеріалів досудового розслідування у порядку ст.ст. 221, 290 КПК України, визначено особливості доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, охарактеризовано процесуальний порядок доступу до матеріалів досудового розслідування сторони обвинувачення та інших учасників кримінального провадження. На підставі аналізу монографічних досліджень встановлена недостатня розробленість у вітчизняній теорії кримінального процесу питань, які торкаються проблематики доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальній процесуальній діяльності. Доведено, що невизначеність окремих нормативно-правових формулювань негативно впливає на забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Запропонована авторська дефініція поняття «матеріали досудового розслідування» якими є сукупність інформації, доказів, джерел доказів та процесуальних документів, які перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та збираються з метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та зберігаються до направлення до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження. Визначено складові елементи доступу до матеріалів досудового розслідування, залежно від суб’єктів, умов, підстав, процесуальної процедури (порядку) надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Запропоновано визначити узагальнену дефініцію доступу до матеріалів досудового розслідування як передбачену кримінальним процесуальним законодавством сукупність прав, обов’язків та повноважень учасників кримінального провадження, спрямованих на отримання ними інформації про хід та результати досудового розслідування в межах, необхідних для реалізації таких прав та обов’язків. Визначені форми доступу до матеріалів досудового розслідування, досліджені їх особливості. На підставі аналізу кримінального процесуального законодавства визначено, що суб'єктами доступу до матеріалів досудового розслідування є учасники кримінального провадження, які залучаються до кримінальних процесуальних правовідносин, конституційні права та інтереси яких зачіпаються під час проведення кримінально-процесуальної діяльності на досудовому розслідуванні. Доведено, що процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення містить правову невизначеність в частині можливості оскарження рішення слідчого, дізнавача, прокурора про відмову у задоволенні клопотання про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення у зв’язку з чим запропоновані пропозиції щодо внесення доповнень до кримінального процесуального законодавства з метою врегулювання означеного питання. Окрема увага у дослідженні приділена проблемним питанням визначення відліку процесуального строку досудового розслідування при реалізації ст. 290 КПК України, який не зараховується до загальних строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України. Доведена необхідність вдосконалення означеного питання в частині документального підтвердження як факту надання слідчим, прокурором доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування, так і факту підтвердження стороною захисту отримання фактичного доступу до таких матеріалів. На основі аналізу законодавства, точок зору науковців та практичних працівників обґрунтовується доцільність надання можливості на етапі завершення досудового розслідування звернень з клопотанням сторони захисту про виконання будь-яких процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, вирішення яких має здійснюватися в загальному порядку розгляду клопотань під час досудового розслідування у порядку ст. 220 КПК України. З метою дотримання права на захист у разі наявності підстав для прийняття рішення прокурором про закриття кримінального провадження з формальних підстав у випадках передбачених 284 КПК, обґрунтовуються пропозиції щодо внесення змін до ч. 6 ст. 284 КПК України в частині обов’язкового надання доступу до матеріалів досудового розслідування стороні захисту в порядку, передбаченому статтею 290 КПК у разі, якщо провадження є необхідним для реабілітації особи. Встановлено, що процесуальний порядок допуску та доступу до державної таємниці захисника у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, містить законодавчі прогалини, у зв’язку з чим запропоновано внесення доповнень до ч. 3 ст.517 КПК України, в частині надання захиснику такого права без оформлення допуску до державної таємниці після роз’яснення йому вимог статті 28 Закону України «Про державну таємницю» та попередження про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю. На підставі аналізу судової практики виокремлено порушення, які допускаються стороною обвинувачення при наданні доступу до матеріалів досудового розслідування, які призводять до визнання доказів не допустимими. Визначено, що обсяг можливостей реалізації стороною захисту свого права на доступ до матеріалів досудового розслідування при виконанні вимог ст. 290 КПК України, визначається положеннями ч. 1 ст. 26 КПК і залежить від власного розсуду сторони захисту. Констатується доцільність повідомлення сторони захисту про прийняте прокурором рішення щодо невідкладного знищення відомостей, речей та документів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які він не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, у зв’язку з чим запропоновано внесення відповідних змін до ст. 255 КПК України. Визначено, що доступ прокурора до матеріалів сторони захисту в порядку ч. 6 ст. 290 КПК України реалізується шляхом направлення офіційного запиту. При цьому сформовано висновок, що, кримінально-процесуальна санкція, передбачена ч. 12 ст. 290 КПК України, не може бути застосована, якщо невиконання стороною захисту вимог ч. 6 ст. 290 КПК України стало наслідком неподання прокурором запиту про надання йому стороною захисту доступу до своїх матеріалів. Доведено, що право потерпілого на доступ до матеріалів досудового розслідування, закріплене в п. 2 ч. 1 ст. 56 КПК України, ускладнене відсутністю імперативної вимоги до слідчого, прокурора ознайомити потерпілого із повідомленням про підозру та клопотанням про застосування запобіжного заходу. У зв’язку з чим доведена необхідність уніфікації законодавства, яким регламентується порядок надання доступу потерпілому до матеріалів досудового розслідування. Обґрунтовано точку зору, щодо необхідності відображення у положеннях КПК України права потерпілого на доступ до матеріалів досудового розслідування у випадках звернення з клопотанням до суду про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з підстави, передбаченої п. 4-1 ч. 1 ст.284 КПК України та перед направленням до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Аргументовано необхідність внесення змін до КПК України стосовно віднесення представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження до сторони захисту, з метою належного забезпечення механізму реалізацію функції захисту вказаним процесуального статусу, уточнено, що права і обов’язки вказаного учасника виникають з моменту вручення особі повідомлення про підозру та після перевірки документів, що підтверджують його повноваження. Доведена необхідність уніфікації кримінального процесуального законодавства в частині розуміння поняття «третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт», у зв’язку з чим запропоновано відповідні зміни до п. 6 ч. 2 ст. 173, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст.174 КПК України. Констатується, що право іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування на доступ до матеріалів досудового розслідування ускладнено відсутністю чітко сформульованого кола суб’єктів, які входять у поняття такої особи, а також недосконалістю визначення її процесуального статусу, що створює колізії у правозастосуванні та потребує вдосконалення в частині розширення прав іншої особи. Зокрема пропонується наділити іншу особу, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування правом доступу до матеріалів досудового розслідування до його завершення, а також передбачити, процесуальний порядок вручення копії постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження у разі коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру. За результатами дослідження автором сформульовано низку висновків та пропозицій, спрямованих на удосконалення нормативно-правової регламентації питань, пов’язаних із доступом до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.учасником. У контексті набуття представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.The dissertation is devoted to the study of theoretical and legal problems of access to the materials of the pre-trial investigation. Based on the analysis of normative and doctrinal sources, investigative and judicial practice, the theoretical and methodological bases of access to pre-trial investigation materials are considered in the work, the concepts and forms of access to pre-trial investigation materials are explored, the specifics of the defense party's access to pre-trial investigation materials are clarified in accordance with articles 221, 290 of the Criminal cprocedural Code of Ukraine, Based on the analysis of monographic studies, it was established that the domestic theory of the criminal process is insufficiently developed in issues related to access to pre-trial investigation materials in criminal procedural activities. It has been proven that the uncertainty of certain regulatory and legal formulations has a negative effect on ensuring the rights and legitimate interests of the participants in criminal proceedings. The proposed author's definition of the concept of "materials of pre-trial investigation", which is a collection of information, evidence, sources of evidence and procedural documents that are at the disposal of the pre-trial investigation body from the moment of entering information about a criminal offense into the Unified Register of Pre-trial Investigations and are collected for the purpose of clarifying the circumstances of the commission of a criminal offense and are kept until an indictment is sent to the court, a request for the application of coercive measures of a medical or educational nature, a request for the release of a person from criminal responsibility, a request for the closure of criminal proceedings. The constituent elements of access to the materials of the pre-trial investigation are defined, depending on the subjects, conditions, grounds, procedural procedure (order) of providing access to the materials of the pre-trial investigation. It is proposed to define a generalized definition of access to pre-trial investigation materials as a set of rights, obligations and powers of the participants in criminal proceedings provided for by the criminal procedural law, aimed at obtaining information about the progress and results of the pre-trial investigation within the limits necessary for the realization of such rights and obligations. Forms of access to materials of pre-trial investigation are defined, their features are investigated. Based on the analysis of criminal procedural legislation, it was determined that the subjects of access to pre-trial investigation materials are participants in criminal proceedings who are involved in criminal procedural legal relations, whose constitutional rights and interests are affected during the conduct of criminal-procedural activities at the pre-trial investigation. It has been proven that the procedural procedure for familiarization with the materials of the pre-trial investigation before its completion contains legal uncertainty in terms of the possibility of appealing the decision of the investigator, inquirer, prosecutor on the refusal to grant the request for familiarization with the materials of the pre-trial investigation before its completion, in connection with which proposals are proposed to introduce additions to the criminal procedural legislation in order to settle the said issue. Special attention in the research is given to the problematic issues of determining the starting point of the procedural term of the pre-trial investigation in the implementation of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which is not included in the general terms of the pre-trial investigation specified in Art. 219 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The need to improve the specified issue in terms of documentary confirmation of both the fact that the investigators and prosecutors granted the defense party access to the materials of the pre-trial investigation, and the fact that the defense side confirmed that they actually received access to such materials was proven. Based on the analysis of the legislation, the points of view of scientists and practitioners, the expediency of providing the opportunity at the stage of the completion of the pre-trial investigation to make appeals with the request of the defense party to perform any procedural actions and make procedural decisions, which must be resolved in the general order of consideration of motions during the pre-trial investigation, is substantiated in accordance with Art. 220 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. In order to observe the right to defense in the event of grounds for the prosecutor's decision to close criminal proceedings on formal grounds in the cases provided for in Article 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, proposals for amendments to Part 6 of Art. 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of the mandatory provision of access to the materials of the pre-trial investigation to the defense in accordance with the procedure provided for in Article 290 of the Criminal Procedure Code in the event that the proceedings are necessary for the rehabilitation of the person. It has been established that the procedural procedure for admission and access to the state secret of the defender in criminal proceedings, which contains information constituting a state secret, contains legislative gaps, in connection with which it is proposed to introduce amendments to Part 3 of Article 517 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, in part granting the defender such a right without obtaining access to state secrets after explaining to him the requirements of Article 28 of the Law of Ukraine "On State Secrets" and warning him of criminal liability for disclosing information constituting a state secret. Based on the analysis of judicial practice, violations committed by the prosecution in providing access to pre-trial investigation materials, which lead to the recognition of evidence as inadmissible, were identified. It was determined that the scope of opportunities for the defense party to exercise its right to access the materials of the pre-trial investigation when fulfilling the requirements of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, determined by the provisions of Part 1 of Art. 26 of the Criminal Procedure Code and depends on the discretion of the defense party. The expediency of notifying the defense party of the decision taken by the prosecutor regarding the immediate destruction of information, things and documents obtained as a result of secret investigative (search) actions, which he does not consider necessary for the further conduct of the pre-trial investigation, is noted, in connection with which it is proposed to make appropriate changes to Art. 255 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It was determined that the prosecutor's access to the materials of the defense party in accordance with Part 6 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine is implemented by sending an official request. At the same time, the conclusion was formed that the criminal procedural sanction provided for in Part 12 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine cannot be applied if the defense party fails to comply with the requirements of Part 6 of Art. 290 of the Criminal Procedure Code of Ukraine was a consequence of the prosecutor's failure to submit a request for the defense to grant him access to his materials. It has been proven that the right of the victim to access the materials of the pre-trial investigation, enshrined in Clause 2, Part 1, Art. 56 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, complicated by the absence of an imperative requirement for the investigator, the prosecutor to familiarize the victim with a notice of suspicion and a request for the application of a preventive measure. In connection with this, the need to unify the legislation, which regulates the procedure for granting access to the victim to the materials of the pre-trial investigation, has been proven. The point of view regarding the need to reflect in the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine the right of the victim to access to the materials of the pre-trial investigation in cases of petitioning the court to close the criminal proceedings against the suspect on the grounds provided for in clause 4-1 part 1 of Article 284 of the Criminal Procedure Code of Ukraine and before sending a petition for release from criminal responsibility to the court. Substantial proposals have been made to amend the Code of Criminal Procedure of Ukraine regarding the assignment of the representative of the legal entity in respect of which the proceedings are being conducted to the defense party, in order to properly ensure the mechanism for the implementation of the defense function by the specified participant. In the context of acquisition by a representative of a legal entity, which is the subject of a procedural status, it is clarified that the rights and obligations of the specified participant arise from the moment the person is served with a notice of suspicion and after the verification of documents confirming his authority The need to unify the criminal procedural legislation in terms of the understanding of the concept of "a third party whose property is subject to seizure" has been proven, in connection with which relevant changes to Clause 6, Part 2 of Art. 173, Part 1 of Art. 172, Part 1 of Article 174 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It is noted that the right of another person, whose rights or legal interests are limited during the pre-trial investigation, to access the materials of the pre-trial investigation is complicated by the lack of a clearly defined circle of subjects included in the concept of such a person, as well as by the imperfection of determining his procedural status, which creates conflicts in law enforcement and needs improvement in terms of expanding the rights of another person. In particular, it is proposed to grant another person, whose rights or legal interests are limited during the pre-trial investigation, the right of access to the materials of the pre-trial investigation until its completion, as well as to provide for the procedural procedure for delivering a copy of the decision of the investigator, the inquirer on the closure of the criminal proceedings in the event that the term of the pre-trial investigation, defined Art. 219 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, ended and no person was notified of the suspicion. Based on the results of the research, the author formulated a number of conclusions and proposals aimed at improving the legal regulation of issues related to access to materials of pre-trial investigation in criminal proceedings.
Документ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(Одеса: ОДУВС, 2023) Слаблюк, Нікіта Сергійович; Slabliuk, Nikita
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правового статусу та особливостей трансформації діяльності Державної податкової служби України. Виокремлено п’ять основних історичних етапів діяльності Державної податкової служби України, на яких відбулося безпосереднє становлення служби, її розвиток, модернізація та сучасна трансформація правового статусу установи, зокрема: 1) етап становлення податкової інституції з відповідними профільними повноваженнями у вигляді Головної державної податкової інспекції України (1990–1996 рр.); 2) етап формування прототипних правових засад діяльності Державної податкової адміністрації України (1996–2000 рр.); 3) етап модернізації окремих елементів адміністративно-правового статусу профільної податкової інституції – Державної податкової служби України (2000–2010 рр.); 4) етап декларативного формування уніфікованого митно-податкового органу та його інституційного підпорядкування (2011–2018 рр.); 5) етап трансформації в межах ідеї втілення принципів належного урядування в діяльності Державної податкової служби України (з 2018 р. й дотепер). Доведено, що у своєму історичному розвитку Державна податкова служба України проходить не лише етап власне становлення, а й окремі стадії модернізації та сучасної еволюційної трансформації свого адміністративно-правового статусу. Обґрунтовано, що більшість змін у діяльності Державної податкової служби України не мали системного й комплексного характеру, відбувалися досить стрімко, хаотично, неповною мірою сплановано, що загалом негативно позначалося на результатах і показниках роботи податкових органів, мало наслідком значний відтік кадрів, нестабільність функціонування податкової системи, додаткові бюджетні витрати, посилення контрольної функції та інші негативні чинники. Зазначено, що створення Державної податкової служби України як спеціального окремого контролюючого органу у сфері оподаткування є найбільш прийнятною моделлю для України (зокрема, за організаційно-управлінською структурою, функціональним призначенням, формою управління) та дає можливість зосередити увагу й зусилля на розробленні та впровадженні необхідних для досягнення основних показників методів. Визначено поняття «трансформація діяльності Державної податкової служби України» як комплексний і поступовий процес становлення, розвитку, модернізації та перетворення організаційно-правових форм податкових органів, зміни їх назв, підпорядкування, функціонального призначення, шляхів взаємодії, чисельності працівників, фінансування, матеріально-технічного забезпечення тощо. Розкрито стан наукових розробок щодо адміністративно-правового статусу та особливостей трансформації діяльності Державної податкової служби України. Доведено відсутність єдиного підходу серед науковців до визначення адміністративно-правового статусу державного органу загалом та Державної податкової служби України зокрема. Виокремлено основні напрями наукових досліджень за предметно-тематичним критерієм. Досліджено правову основу діяльності Державної податкової служби України. Проведено чотирирівневу градацію правової основи діяльності Державної податкової служби України. Охарактеризовано кожний рівень правової основи діяльності Державної податкової служби України, виокремлено характерні особливості. Обґрунтовано, що правова основа діяльності Державної податкової служби України є цілісною системою, елементи якої перебувають в ієрархічній підпорядкованості. Доведено важливість ролі Державної податкової служби України в системі органів державної влади як центрального органу виконавчої влади, що наділений владними повноваженнями та реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Проаналізовано повноваження Кабінету Міністрів України та міністра фінансів у процесі трансформації діяльності Державної податкової служби України. Доведено необхідність розроблення системи заходів, спрямованих на підвищення рівня податкової культури в державі. Досліджено функціональне призначення та основні завдання Державної податкової служби України. Зазначено, що функціональне призначення Державної податкової служби України варто розглядати крізь призму закріплених на нормативному рівні функцій, які належать до компетенції Державної податкової служби України. Доведено, що методи в діяльності податкових органів відіграють важливу роль, оскільки являють собою різноманітні способи, засоби, прийоми та інструменти, завдяки яким відбувається безпосередній вплив суб’єктів управління і їх посадових осіб на об’єкти управління задля виконання покладених на Державну податкову службу України та її органи завдань і функцій. Наголошено на тому, що від правильного вибору й ефективного застосування методів значною мірою залежить рівень досягнення організаційних та управлінських цілей у діяльності Державної податкової служби України. Надано трактування поняття «механізм реалізації методів у діяльності Державної податкової служби України», під яким запропоновано розуміти систему правових та організаційних засобів, інструментів, способів і прийомів, завдяки яким відбувається безпосередній вплив суб’єктів управління та їх посадових осіб на об’єкти управління задля виконання завдань, покладених на Державну податкову службу України та її органи. Визначено, що трансформація методів, які використовує Державна податкова служба України, спрямована на перетворення її на повноцінний сервісно-орієнтований орган державної виконавчої влади, ядро діяльності якого полягає у здійсненні ефективного адміністрування податків, зборів, платежів в Україні через організацію ефективної управлінської діяльності, протидію ухиленню від оподаткування шляхом впровадження міжнародних стандартів, удосконалення аналітичних інструментів, оптимізації процедур медіації та компромісу, формування корпоративного іміджу Державної податкової служби України як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри в суспільстві. Доведено, що під взаємодією Державної податкової служби України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства варто розуміти врегульовану адміністративно-правовими нормами, погоджену за метою, часом і місцем необхідну спільну діяльність Державної податкової служби України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, за якої ці суб’єкти реалізують взаємний вплив один на одного та на суспільні відносини задля реалізації податкової політики, дотримання норм і принципів законності, ефективності спільної діяльності з метою захисту економічних інтересів держави. Визначено правові та методологічні форми взаємодії Державної податкової служби України з іншими суб’єктами. Визначено, що Державній податковій службі України необхідно направляти зусилля на формування середовища, сприятливого для формування позитивного іміджу та довіри від платників податків. Встановлено, що оптимізація діяльності Державної податкової служби України може відбуватися шляхом внесення змін у деякі нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Державної податкової служби України. Запропоновано ввести відкритий реєстр службових посвідчень працівників Державної податкової служби України. Обґрунтовано, що в умовах трансформації процесів, спрямованих на вступ України до Європейського Союзу, вагомого значення набуває теоретичне та практичне осмислення шляхів удосконалення Державної податкової служби України. Виокремлено заходи, спрямовані на встановлення доброзичливих відносин податкових органів із платниками податків та підвищення рівня довіри, зокрема: а) проведення індивідуальних податкових консультацій (усних і письмових, електронними засобами, у телефонному режимі, під час особистого прийому); б) публічне роз’яснення норм податкового законодавства; в) зустрічі з міжнародними партнерами задля вирішення питань гармонізації внутрішнього податкового законодавства; г) організацію конкурсів та інших стимулюючих і заохочувальних заходів тощо. Визначено, що подолання негативних факторів, які впливають на податкову культуру серед платників податків, залишається одним із пріоритетних завдань у діяльності Державної податкової служби України. Проаналізовано досвід побудови податкових органів різних країн світу, внаслідок чого зроблено висновок, що процеси інтеграції та глобалізації, а також синхронні податкові реформи роблять податкові системи різних країн світу однотипними. На основі досвіду Королівства Швеція та Сполучених Штатів Америки доведено необхідність посилення в Україні організації та проведення Державною податковою службою України масово-роз’яснювальної і просвітницької роботи, спрямованої на запобігання можливим податковим правопорушенням. Вказано на необхідність введення в організаційно-штатну структуру Державної податкової служби України посади заступника служби з питань дотримання прав платників податків. З огляду на позитивний досвід Канади запропоновано утворити Раду правління при Державній податковій службі України. Наголошено на тому, що головною метою у проведенні заходів щодо оптимізації діяльності Державної податкової служби України має бути не копіювання зарубіжної моделі побудови податкового органу, а переймання та взяття за основу кращих світових практик із їх адаптацією у вітчизняних реаліях з урахуванням особливостей, які є в нашій державі. При цьому, мають бути використанні фінансові технології цифрового зразка. The dissertation is devoted to a comprehensive study of the administrative and legal status and features of the transformation of the State Tax Service of Ukraine. Five main historical stages of the activity of the State Tax Service of Ukraine were distinguished, during which the service was directly formed, its development, modernization and modern transformation of the legal status of the institution took place, in particular: 1) the stage of formation of a tax institution with relevant profile powers in the form of the Main State Tax Inspectorate of Ukraine (1990–1996); 2) the stage of formation of prototypical legal foundations of the State Tax Administration of Ukraine (1996–2000); 3) the stage of modernization of certain elements of the administrative and legal status of the specialized tax institution - the State Tax Service of Ukraine (2000–2010); 4) the stage of declarative formation of the unified customs and tax authority and its institutional subordination (2011–2018); 5) the stage of transformation within the framework of the idea of implementing the principles of good governance in the activities of the State Tax Service of Ukraine (from 2018 to the present). It has been proven that in its historical development, the State Tax Service of Ukraine goes through not only the stage of its own formation, but also separate stages of modernization and modern evolutionary transformation of its administrative and legal status. It is substantiated that most of the changes in the activities of the State Tax Service of Ukraine did not have a systematic and complex nature, they happened rather quickly, chaotically, incompletely planned, which in general negatively affected the results and indicators of the work of tax authorities, resulted in a significant outflow of personnel, instability of the functioning of the tax system , additional budget costs, strengthening of the control function and other negative factors. It is noted that the creation of the State Tax Service of Ukraine as a special separate control body in the field of taxation is the most appropriate model for Ukraine (in particular, in terms of organizational and management structure, functional purpose, form of management) and provides an opportunity to focus attention and efforts on the development and implementation of the necessary achieving the main indicators of the methods. The concept of "transformation of the activity of the State Tax Service of Ukraine" is defined as a complex and gradual process of formation, development, modernization and transformation of organizational and legal forms of tax authorities, changes in their names, subordination, functional purpose, ways of interaction, number of employees, financing, material and technical support etc. The state of scientific intelligence regarding the administrative and legal status and features of the transformation of the State Tax Service of Ukraine has been revealed. The absence of a unified approach among scientists to determining the administrative and legal status of a state body in general and the State Tax Service of Ukraine in particular is proven. The main areas of scientific research are highlighted according to the subject-thematic criterion. The legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine was studied. A four-level gradation of the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine was carried out. Each level of the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine is characterized, and characteristic features are highlighted. It is substantiated that the legal basis of the activity of the State Tax Service of Ukraine is a complete system, the elements of which are in hierarchical subordination. The importance of the role of the State Tax Service of Ukraine in the system of state authorities as a central body of executive power, which is empowered and implements state tax policy, state policy on the administration of a single contribution to mandatory state social insurance, has been proven. The powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Minister of Finance in the process of transformation of the State Tax Service of Ukraine were analyzed. The need to develop a system of measures aimed at raising the level of tax culture in the state has been proven. The functional purpose and main tasks of the State Tax Service of Ukraine were studied. It is noted that the functional purpose of the State Tax Service of Ukraine should be considered through the prism of the functions fixed at the regulatory level, which belong to the competence of the State Tax Service of Ukraine.It has been proven that the methods in the activity of tax authorities play an important role, as they represent a variety of methods, means, techniques and tools, thanks to which the subjects of management and their officials have a direct influence on the objects of management in order to fulfill the tasks entrusted to the State Tax Service of Ukraine and its bodies tasks and functions. It is emphasized that the level of achievement of organizational and management goals in the activities of the State Tax Service of Ukraine largely depends on the correct choice and effective application of methods. An interpretation of the concept "mechanism of implementation of methods in the activity of the State Tax Service of Ukraine" is given, under which it is proposed to understand the system of legal and organizational means, tools, methods and techniques, thanks to which there is a direct influence of management subjects and their officials on management objects for performance of tasks assigned to the State Tax Service of Ukraine and its bodies. It was determined that the transformation of the methods used by the State Tax Service of Ukraine is aimed at transforming it into a full-fledged service-oriented body of the state executive power, the core of which is the effective administration of taxes, fees, and payments in Ukraine through the organization of effective management activities, combating evasion from taxation through the introduction of international standards, improvement of analytical tools, optimization of mediation and compromise procedures, formation of the corporate image of the State Tax Service of Ukraine as a European-style service with a high level of trust in society. It has been proven that the interaction of the State Tax Service of Ukraine with other state authorities, local self-government bodies and institutions of civil society should be understood as the joint activity of the State Tax Service of Ukraine, other state authorities, regulated by administrative and legal norms, agreed upon in terms of purpose, time and place, local self-government bodies, institutions of civil society, in which these subjects exercise mutual influence on each other and on social relations for the implementation of tax policy, compliance with norms and principles of legality, effectiveness of joint activities aimed at protecting the economic interests of the state. The legal and methodological forms of interaction of the State Tax Service of Ukraine with other subjects have been determined. It was determined that the State Tax Service of Ukraine needs to focus its efforts on creating an environment conducive to the formation of a positive image and trust from taxpayers. It has been established that optimization of the State Tax Service of Ukraine's activities can be done by making changes to some normative legal acts that regulate the State Tax Service of Ukraine's activities. It is proposed to introduce an open register of service certificates of employees of the State Tax Service of Ukraine. It is substantiated that in the conditions of the transformation of the processes aimed at the accession of Ukraine to the European Union, the theoretical and practical understanding of ways to improve the State Tax Service of Ukraine acquires significant importance. Measures aimed at establishing friendly relations between tax authorities and taxpayers and increasing the level of trust are highlighted, in particular: a) conducting individual tax consultations (oral and written, by electronic means, by telephone, during personal reception); b) public clarification of the norms of tax legislation; c) meetings with international partners to resolve issues of harmonization of domestic tax legislation; d) organization of contests and other stimulating and encouraging events, etc. It was determined that overcoming negative factors that affect the tax culture among taxpayers remains one of the priority tasks of the State Tax Service of Ukraine. The experience of building tax authorities of different countries of the world was analyzed, as a result of which it was concluded that the processes of integration and globalization, as well as simultaneous tax reforms, make the tax systems of different countries of the world of the same type. Based on the experience of the Kingdom of Sweden and the United States of America, the need to strengthen the organization and conduct of public information and educational work by the State Tax Service of Ukraine aimed at preventing possible tax offenses has been proven. It was pointed out the need to introduce the position of deputy of the tax payer's rights into the organizational and staffing structure of the State Tax Service of Ukraine. In view of the positive experience of Canada, it is proposed to form the Board of Directors of the State Tax Service of Ukraine. It was emphasized that the main goal in carrying out measures to optimize the activities of the State Tax Service of Ukraine should not be to copy a foreign model of building a tax authority, but to adopt and take as a basis the best world practices with their adaptation in domestic realities, taking into account the peculiarities that exist in our the state. At the same time, digital financial technologies should be used.
Документ
ПОДАТКОВІ СПОРИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
(Одеса: ОДУВС, 2023-10-20) Камінська, О.В.; Kaminska, O.V.
Документ
ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
(Одеса: ОДУВС, 2023-10-20) Калаянов, Дмитро Петрович; Kalaianov, Dmytro
Документ
СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
(Одеса: ОДУВС, 2023-10-20) Ізбаш, Катерина Сергіївна; Izbash, Kateryna