Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Проблеми поліцейської діяльності в умовах військового стану
(Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2024-02-29) Галунько, Віра Миколаївна; Halunko, Vira; Станкевич, Андрій; Stankevych, Andrii
На сьогодні існує багато проблемних питань які потребують не тільки законодавчого врегулювання, а і належного матеріального забезпечення. Так, відсутній чітко розроблений єдиний механізм діяльності органів Національної поліції саме в умовах воєнного стану, кожного разу поліцейські діють в залежності від оперативної обстановки та на свій власний розсуд виконуючи поставлені завдання. Today, there are many problematic issues that require not only legislative regulation, but also adequate financial support. Thus, there is no clearly developed single mechanism for the activities of the National Police bodies precisely in the conditions of martial law, every time the police officers act depending on the operational situation and at their own discretion, performing the assigned tasks.
Документ
Роль правоохоронців у боротьбі з корупцією у правовому полі у воєнний час у внутрішньому та зовнішньому середовище
(Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2024-02-29) Бурміна, Олена; Burbina, Olena; Карагіоз, Руслан Степанович; Karahioz, Ruslan
Наведені аргументи свідчать про те, що під час воєнного стану виникає кризовий момент, коли корупційні ризики значно збільшуються, особливо у секторах, пов’язаних з безпекою та правопорядком. The arguments presented suggest that during martial law there is a crisis moment when corruption risks increase significantly, especially in sectors related to security and law and order.
Документ
Правовий захист осіб при притягненні до адміністративної відповідальності
(Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2024-02-29) Шаповалов, Валерій; Shapovalov, Valerii; Карагіоз, Руслан Степанович; Karahioz, Ruslan
Правовий захист осіб при притягненні до адміністративної відповідальності є важливою складовою сучасного правового порядку, що забезпечує особам, право на справедливий судовий процес, на правову допомогу та представництво від адвоката, а також на захист їх прав та свобод. Правовий захист забезпечує важливі принципи справедливості, незалежності та рівності перед законом, що є основою демократичного суспільства.Legal protection of individuals when brought to administrative responsibility is an important component of the modern legal order, which provides individuals with the right to a fair trial, to legal assistance and representation by a lawyer, as well as to the protection of their rights and freedoms. Legal protection ensures the important principles of justice, independence and equality before the law, which are the basis of a democratic society.
Документ
Правове регулювання сфери захисту критичної інфраструктури у Сполучених Штатах Америки
(Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2024-02-29) Братель, Сергій Григорович; Bratel, Serhii
Автором проаналізовано досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США. The author analyzed the experience of legal regulation of the critical infrastructure protection system in the USA.
Документ
Корупційні виклики під час воєнного стану та механізми їх запобігання
(Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2024-02-29) Карагіоз, Руслан Степанович; Karahioz, Ruslan; Наумкіна, Світлана; Naumkina, Svitlana
Досліджено питання корупційних викликів під час воєнного стану, запропоновано механізми їх запобігання. The issue of corruption challenges during martial law was investigated, and mechanisms for their prevention were proposed.
Документ
Сучасні погляди щодо визначення корисливо-насильницьких злочинів
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017-04-28) Домніцак, Руслан Володимирович; Domnitsak, Ruslan
Проаналізовано сучасні погляди щодо визначення корисливо-насильницьких злочинів. Modern views on the definition of selfish and violent crimes are analyzed.
Документ
Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні шахрайств
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017-04-28) Гриневич, А. Ю.; Hrynevych, A. Yu.
Досліджено питання взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при розкритті та розслідуванні шахрайств. The issue of the interaction of investigative and investigative units in the detection and investigation of frauds has been investigated.
Документ
Проблеми правового регулювання діяльності оперативно-розшукових підрозділів
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017-04-28) Васютинська, А.М.; Vasiutynska, A.M.
Викладений матеріал у дослідженні обумовлює необхідність приведення норм оперативно-розшукового закону відповідно до КПК України з урахуванням особливостей ведення оперативно-розшукової діяльності. The material presented in the study determines the need to bring the norms of the operational-investigative law in accordance with the Code of Criminal Procedure of Ukraine, taking into account the peculiarities of conducting operational-investigative activities.
Документ
Щодо питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2017-04-28) Бутенко, Е.К.; Butenko, E.K.
Досліджено питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. The issue of the use of special knowledge in criminal proceedings has been studied.
Документ
Корупція в системі правосуддя та шляхи її подолання
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2016-05-27) Ковальов, С.С.; Kovalov, S.S.
Досліджені деякі питання боротьби з корпцією в системі правосуддя. Обговорені шляхи її подолання. Some issues of combating corruption in the justice system have been studied. Ways to overcome it are discussed.