Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
До питання визначення оперативного пошуку осіб, які вчиняють крадіжки з квартир
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Костенко, Юлія Олександрівна
Аналізуються питання поняття та складових оперативного пошуку осіб, які вчиняють крадіжки з квартир.
Документ
До питання визначення мотивів вчинення злочинів проти власності внутрішньо переміщених осіб в Україні
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Колодій, Денис Володимирович
Аналізуються проблемні питання визначення мотивів вчинення злочинів проти власності внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах воєнного стану.
Документ
Конфіденційне співробітництво у протидії наркозлочинності: світовий досвід
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Щурат, Тарас Григорович
Конфіденційне співробітництво у протидії наркозлочинності: світовий досвід.
Документ
Деякі аспекти правового регулювання діяльності оперативних підрозділів
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Поляков, Євген Валентинович
Аналізуються проблемні аспекти сучасного правового регулювання діяльності оперативних підрозділів Національної поліції України.
Документ
Деякі правові аспекти проведення контролю за вчиненням злочину та необхідність відмежування різних форм контролю за вчиненням злочину в межах кримінального провадження
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Козаченко, Олександр Іванович
Аналізуються правові аспекти проведення контролю за вчиненням злочину та відмежування різних форм контролю за вчиненням злочину в межах кримінального провадження.
Документ
Використання профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності
(ОДУВС, 2023-03-22) Дробишевська, Вікторія Володимирівна
Аналізуються проблемні аспекти використання профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України..
Документ
До питання визначення засобів оперативно-розшукової діяльності
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Єгоров, Сергій Олександрович
Аналізуються питання визначення та видів засобів оперативно-розшукової діяльності.
Документ
До питання визначення геноциду: реалії сьогодення
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-03-22) Албул, Сергій Володимирович
Досліджено основні ознаки та елементи визначення геноциду в міжнародному праві та національному законодавстві України.
Документ
Реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України: сучасні виклики та шляхи їх вирішення
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-12-05) Албул, Сергій Володимирович
Досліджено основні сучасні виклики та шляхи їх вирішення в частині реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України.
Документ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
(ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 2023) Калаянов, Дмитро Петрович; Kalaianov, Dmytro; Слободянюк, М.А.; Slobodianiuk, M.A.
Стаття присвячена дослідженню нормативно-правових засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції. Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції визначено як сукупність правових норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових актів різної юридичної сили та регламентують: а) підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських; б) здійснення дисциплінарного провадження; в) накладення дисциплінарних стягнення для забезпечення дотримання службової дисципліни, запобігання вчиненню дисциплінарних проступків, виховання в поліцейських свідомого ставлення до служби і створення необхідних умов для ефективної діяльності поліцейських підрозділів. Зазначено, що векторна спрямованість правового регулювання дисциплінарної відповідальність працівників органів поліції відображає змістовну складову нормативно-правових засад, а формальне зовнішнє вираження норм права, що регулюють притягнення до відповідальності працівників органів поліції включає положення нормативно-правових актів, норми модельного законодавства, рішення неурядових міжнародних організацій рекомендаційного характеру та положення міжнародних договорів. Обґрунтовано можливість віднесення до нормативно-правових засад дисциплінарної відповідальності службовців органів поліції тих норм, які містяться в: а) законах України; б) підзаконних нормативно-правових актах; в) міжнародних договорах; г) нормах м’якого права. Виокремлено положення профільного законодавства про дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції, а саме: загальні питання, які охоплюють визначення основоположних понять, що використовуються при детермінації дисциплінарного провадження та порядок обліку дисциплінарних стягнень; зобов’язання поліцейських щодо дотримання службової дисципліни; виокремлений перелік дисциплінарних стягнень; загальні засади проведення службового розслідування та накладення дисциплінарних стягнень, оскарження накладених дисциплінарних стягнень. Звернуто увагу на те, що серед підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції чільне місце відведено наказам Міністерства внутрішніх справ України. The article is devoted to the research of the regulatory and legal bases of bringing police officers to disciplinary responsibility. The legal basis of disciplinary responsibility of police officers is defined as a set of legal norms that are expressed in the system of normative legal acts of different legal force and regulate: a) grounds for bringing police officers to disciplinary responsibility; b) implementation of disciplinary proceedings; c) imposition of disciplinary sanctions to ensure compliance with official discipline, prevention of disciplinary offenses, education of policemen’s conscious attitude to service and creation of necessary conditions for effective operation of police units. It is noted that the vector orientation of the legal regulation of the disciplinary responsibility of police officers reflects the substantive component of the legal framework, and the formal external expression of the legal norms regulating the prosecution of police officers includes the provisions of normative legal acts, norms of model legislation, decisions of non-governmental international organizations advisory nature and provisions of international treaties. The possibility of assigning to the normative and legal bases of disciplinary responsibility of police officers those norms that are contained in: a) laws of Ukraine is substantiated; b) subordinate legal acts; c) international agreements; d) norms of soft law. The provisions of the relevant legislation on the disciplinary responsibility of police officers are singled out, namely: general issues that cover the definition of fundamental concepts used in the determination of disciplinary proceedings and the procedure for accounting for disciplinary penalties; obligations of police officers to observe official discipline; a separate list of disciplinary sanctions; general principles of official investigation and imposition of disciplinary sanctions, appeal of imposed disciplinary sanctions. Attention was drawn to the fact that among the subordinate legal acts regulating the disciplinary responsibility of police officers, a prominent place is given to the orders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.