Репозитарій Одеського державного університету внутрішніх справ

еOSUIAIR - Electronic Odesa State University of Internal Affairs Institutional Repository

Електронний архів Одеського державного університету внутрішніх справ накопичує, зберігає та надає вільний доступ до електронних версій наукових, навчальних та науково-методичних праць спільноти університету. Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSPACE і підтримується бібліотекою університету.
  • Адміністратор репозитарію - library@oduvs.edu.ua
Photo by @inspiredimages
 

Нові надходження

Документ
Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Матвієнко, Олександр Вікторович; Matviienko, Oleksandr
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention.
Документ
Особливості кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньо-транспортних пригод
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Луцюк, Роман Петрович; Lutsiuk, Roman
Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці кримінального процесуального права та криміналістики дослідження особливостей доказування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами дорожньотранспортних пригод з урахуванням умов воєнного стану та активним веденням на території України бойових дій. The dissertation is one of the first studies in the national science of criminal procedural law and criminology to investigate the peculiarities of evidence in criminal proceedings initiated on the facts of road traffic accidents, taking into account the conditions of martial law and active hostilities on the territory of Ukraine.
Документ
Обрання, зміна та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування за ініціативою сторони захисту
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Гунченко, Дар'я Ігорівна; Hunchenko, Daria
Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням теоретичного та правового підґрунтя практичної реалізації ініціативи сторони захисту під час процедури обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування. The dissertation is the first comprehensive scientific study of the theoretical and legal basis of the practical implementation of the defense party's initiative during the procedure of selecting, changing and canceling measures to ensure criminal proceedings at the pre-trial investigation stage.
Документ
Оперативно-розшукове забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності
(Одеса: ОДУВС, 2024) Горобець, Євген Вікторович; Horobets, Yevhen
Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним монографічним дослідженням оперативно-розшукового забезпечення розслідування кримінальних проваджень щодо організованих форм злочинної діяльності. Актуальність представленої роботи обґрунтовується тим, що в умовах сучасних викликів та повномасштабної збройної агресії проти України стратегічно необхідною є побудова цілісної та ефективно функціонуючої системи кримінальної юстиції, насамперед щодо організованих форм злочинної діяльності, зважаючи на особливо небезпечний характер здійснення останньої. The dissertation is the first comprehensive monographic study in the national science of operational and investigative support for the investigation of criminal proceedings related to organized forms of criminal activity. The relevance of the work presented is substantiated by the fact that, in the context of modern challenges and full-scale armed aggression against Ukraine, it is strategically necessary to build a coherent and efficiently functioning criminal justice system, primarily about organized forms of criminal activity, given the particularly dangerous nature of the latter.
Документ
Теоретичні та прикладні аспекти проведення стратегічного, тактичного та оперативного кримінального аналізу (Реалізація філософії ILP в системі кримінального аналізу Національної поліції України)
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Користін, Олександр Євгенійович; Korystin, Oleksandr; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro; Корнієнко, Максим Вікторович; Korniienko, Maksym; Афонін, Дмитро Сергійович; Afonin, Dmytro; Денисенко, Богдан Анатолійович; Denysenko, Bohdan; Катамадзе, Грігол Шалвович; Katamadze, Hryhol; Некрасов, В’ячеслав Анатолійович; Nekrasov, Viacheslav; Свиридюк, Наталія Петрівна; Svyrydiuk, Nataliia; Форос, Ганна Володимирівна; Foros, Hanna
У посібнику системно здійснено огляд міжнародних стандартів організації поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою (ILP), та зарубіжних трендів розвитку кримінального аналізу, розкрито інституційні стандарти розвитку кримінального аналізу в умовах імплементації ILP, а також методологічні засади кримінального аналізу в діяльності органів правопорядку. Матеріали, викладені в посібнику, будуть корисними для ознайомлення та використання у практичній діяльності працівниками Національної поліції України та інших правоохоронних органів, зокрема підрозділів кримінального аналізу, для вивчення студентами, курсантами, аспірантами, ад’юнктами та викладачами відповідного спрямування. The manual systematically reviewed the international standards for the organization of police activity guided by analytical intelligence (ILP) and foreign trends in the development of criminal analysis, revealed the institutional standards for the development of criminal analysis in the conditions of the implementation of ILP, as well as the methodological principles of criminal analysis in the activities of law enforcement agencies. The materials presented in the manual will be useful for familiarization and use in practical activities by employees of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies, in particular criminal analysis units, for study by students, cadets, graduate students, adjuncts and teachers of the relevant field.
Документ
Використання в освітньому процесі навчально-практичного комплексу «віртуальний полігон: огляд місця події
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Афонін, Дмитро Сергійович; Afonin, Dmytro; Ісмайлов, Карен Юрійович; Ismailov, Karen; Лісніченко, Дмитро Вікторович; Lisnichenko, Dmytro
Візуальний огляд місця події проводиться традиційним способом на звичайних персональних комп’ютерах та мобільних пристроях, а також за допомогою окулярів віртуальної реальності (Oculus Rift, Oculus Quest та інші), що є найсучаснішим засобом сприйняття інформації. При чому додаткового завантаження будь-яких компонентів не потрібно, тільки перейти на сайт за відповідним посиланням і розпочати роботу. Після проведення візуального огляду місця події здобувачу освіти надається можливість складання протоколу огляду місця події. Для практичних працівників Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України, а також курсантів, студентів, слухачів та науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю. A visual inspection of the scene is carried out in a traditional way on ordinary personal computers and mobile devices, as well as with the help of virtual reality glasses (Oculus Rift, Oculus Quest and others), which is the most modern means of information perception. In addition, you do not need to download any components, just go to the site using the appropriate link and start working. After conducting a visual inspection of the scene of the incident, the student is given the opportunity to draw up a report of the scene of the incident. For practical employees of the Department of Criminal Analysis of the National Police of Ukraine, as well as cadets, students, trainees and scientific and pedagogical staff of legal educational institutions.
Документ
Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 30 грудня 2022 р.). Видання 4.
(ХНУВС, ДДУВС, 2023) Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna; Дроздов, Олександр Михайлович; Drozdov, Oleksandr; Тетерятник, Ганна Костянтинівна; Teteriatnyk, Hanna; Фоміна, Тетяна Григорівна; Fomina, Tetiana; Рогальська, Вікторія Вікторівна; Rohalska, Viktoriia; Завтур, Віктор Андрійович; Zavtur, Viktor
Дослідження є науково-практичним коментарем Розділу ІХ-1 Кримінального процесуального кодексу (Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану) із змінами та доповненнями, які з’явилися у Кодексі після 24 лютого 2022 року. Авторами витлумачено кожну статтю Розділу та виокремлено питання їх застосування. The study is a scientific and practical commentary on Chapter IX-1 of the Criminal Procedure Code (Special regime of pre-trial investigation, trial in conditions of martial law) with changes and additions that appeared in the Code after February 24, 2022. The authors interpreted each article of the Section and highlighted the issue of their application.
Документ
Термінологія кримінального аналізу
(Наука і правоохорона, 2023) Бурангулов, Владислав Андрійович; Buranhulov, Vladyslav
У статті зосереджується увага на теоретичному осмисленні кримінального аналізу як нового інституту правоохоронної діяльності з відповідною термінологією та сприйняттям його змісту. Ключовим є осмислення терміна "кримінальний аналіз", що має англомовне походження і потребує змістовної інтепретації при перекладі. Вказано на лінгвістичні та смислові проблеми некоректного використання похідних термінів "кримінальна аналітика", "центр кримінальної аналітики", "кримінальний аналітик" тощо. Зазначено, що кримінологія правозастосовної практики має бути основою професійної культури та відображати узгоджене професійне використання у суспільстві.
Документ
Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України
(Користін О.Є., ДНДІ, ОДУВС, 2024) Користін, Олександр Євгенійович; Korystin, Oleksandr; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro; Афонін, Дмитро Сергійович; Afonin, Dmytro; Ісмайлов, Карен Юрійович; Ismailov, Karen; Корнієнко, Максим Вікторович; Korniienko, Maksym; Свиридюк, Наталія; Svyrydiuk, Nataliia; Форос, Ганна Володимирівна; Foros, Hanna; Бурангулов, Владислав Андрійович; Buranhulov, Vladyslav
У монографії на основі аналізу зарубіжної наукової літератури та фахових публікацій, узагальнення практичного досвіду розвинених поліцейських систем світу, із врахуванням сучасного етапу реформування вітчизняних органів правопорядку, концептуально досліджено теоретичні засади та інституційні стандарти кримінального аналізу в системі правоохоронного органу. Зосереджено увагу на обґрунтуванні сучасного концепту розвитку системи кримінального аналізу на основі нової організаційно-управлінської філософії правоохоронної діяльності – intelligence-led policing (ILP). Розкрито ключові елементи моделі ILP. Методологічно науковий пошук зосереджено на обґрунтуванні професійної термінології у визначеній сфері, інституційних компонентів кримінального аналізу та ILP, на формуванні інтелектуальної складової правоохоронного менеджменту та сучасного безпекового світогляду, зокрема у діяльності Національної поліції України. Системно досліджено та зроблено змістовний аналіз ключових методів й інструментів кримінального аналізу, а також сучасних трендових інформаційно-аналітичних новацій, що активно упроваджуються аналітиками, розвиваючи сучасні підходи розвитку аналітичної розвідувальної компоненти у діяльності вітчизняних правоохоронних органів. The monograph, based on the analysis of foreign scientific literature and professional publications, summarizing the practical experience of the developed police systems of the world, taking into account the current stage of reforming domestic law enforcement agencies, conceptually researched the theoretical foundations and institutional standards of criminal analysis in the law enforcement agency system. Attention is focused on the substantiation of the modern concept of the development of the criminal analysis system based on the new organizational and management philosophy of law enforcement activity - intelligence-led policing (ILP). The key elements of the ILP model are revealed. Methodologically, scientific research is focused on the substantiation of professional terminology in the specified field, institutional components of criminal analysis and ILP, on the formation of the intellectual component of law enforcement management and a modern security outlook, particularly in the activities of the National Police of Ukraine. A meaningful analysis of key methods and tools of criminal analysis, as well as modern trending information and analytical innovations actively implemented by analysts, developing modern approaches to the development of the analytical intelligence component in the activities of domestic law enforcement agencies, was systematically researched and made.
Документ
Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам у курортному регіоні Півдня України
(Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024) Матвієнко, Олександр Вікторович; Matviienko, Oleksandr
Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, в якій на основі дослідження феномену та кримінологічної характеристики крадіжок в курортному регіоні Півдня України, осіб, які їх вчиняють, а також аналізу системи детермінант, що зумовлюють вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вперше у вітчизняній науці запропоновано комплексну систему заходів їх запобігання. У роботі надано переодізацію досліджень. Зазначено, що в історичній ретроспективі дослідження феномену крадіжок у середовищі курортного типу зароджувалося у межах вивчення географії, екології та топографії злочинності. Перший етап досліджень пов'язаний із роботами вчених початку XVIII–XIX століття (Г. Тард, А. Геррі, А. Кетле, Ч. Ломброзо). Других етап характеризувався вивченням територіальних відмінностей злочинності та міської урбаністики у XX – початку XXІ сторіччя (Г.Й.Шнайдер, С.М. Алфьоров, В.В.Голіна, В.П.Філонов, В.І.Шакун та ін). Третій – сучасний етап початок XXІ сторіччя визначився формуванням регіональних особливостей злочинності у самостійний об’єкт наукових досліджень (А.М.Бабенко, В.С.Батиргареєва, Б.М.Головкін, В.Я.Конопельський, Є.С.Назимко, О.І.Остроглядов, І.М.Чекмарьова, О.О.Шкута та ін..), де корислива злочинність та крадіжки у курортному регіоні Півдня України сформувалися у окремий напрям наукових досліджень. The dissertation is an independently completed scientific work in which, based on the study of the phenomenon and criminological characteristics of thefts in the resort region of Southern Ukraine, the persons who commit them, as well as the analysis of the system of determinants that lead to the commission of relevant criminal offenses, a comprehensive system of measures is proposed for the first time in domestic science their prevention. The work provides a revision of the research. It is noted that in historical retrospect, the study of the phenomenon of theft in a resort-type environment originated within the study of geography, ecology and topography of crime. The first stage of research is connected with the works of scientists of the early 18th 19th centuries (G. Tarde, A. Herry, A. Ketle, C. Lombroso).The second stage was characterized by the study of territorial differences in crime and urban planning in the 20th and early 21st centuries (G.Y. Schneider, S.M. Alfyorov, V.V. Golina, V.P. Filonov, V.I. Shakun, and others). The third ¬ modern stage, the beginning of the 21st century, was determined by the formation of regional features of crime into an independent object of scientific research (A.M. Babenko, V.S. Batyrgareeva, B.M. Golovkin, V.Ya. Konopelskyi, E.S. Nazimko, O.I.Ostroglyadov, I.M. Chekmaryova, O.O.Shkuta, etc.), where self-interested crime and theft in the resort region of Southern Ukraine formed a separate area of scientific research.