Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні у контексті євроінтеграції

Анотація
Монографія є комплексним дослідженням, із точки зору теорії та практики сучасного державотворення, побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні у контексті євроінтеграційних процесів, з урахуванням глобальних змін, що зумовлюють трансформацію у політичній системі суспільства. Представлена робота характеризується достатньою науковою новизною і має теоретичне та практичне значення. Буде цікавою та корисною для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх бажаючих та небайдужих, хто цікавиться власним розвитком української державності. The monograph is a comprehensive study, in terms of theory and practice of modern statehood, building and developing a democratic, social, legal state in Ukraine in the context of European integration processes, taking into account global changes leading to transformation in the political system. The presented work is characterized by sufficient scientific novelty and has theoretical and practical significance. It will be interesting and useful for students, graduate students, teachers, as well as all those who are interested and interested in their own development of Ukrainian statehood.
Опис
Ключові слова
демократія, сучасна українська держава, сучасний етап державотворення, соціальна держава, ідеї, умови європейської інтеграції, шляхи реалізації, децентралізація публічної влади, зарубіжний досвід, становлення інституту місцевого самоврядування, світова практика., democracy, modern Ukrainian state, modern stage of state formation, social state, ideas, conditions of European integration, ways of realization, decentralization of public power, foreign experience, formation of the institution of local self - government, world practice.
Бібліографічний опис
Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави в Україні у контексті євроінтеграції: колективна монографія / Л.Г. Матвєєва, І.Й. Магновський, Л.Б. Тарасенко та ін. Одеса: РВВ ОДУВС, 2021. 290 с.
Зібрання