Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 156
 • Документ
  ІНОЗЕМНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО ТА НАУКОВОГО СПІЛКУВАННЯ
  (Одеса: ОДУВС, 2021) Антуф'єва, Вікторія Андріївна; Antufieva, Viktoriia; Арапакі, Марина Володимирівна; Arapaki, Maryna; Драпалюк, Катерина Іванівна; Drapaliuk, Kateryna; Лісовська, Алла Олегівна; Lisovska, Alla; Ситько, Олена Миколаївна; Sytko, Olena
  Вивчення іноземної мови – невід’ємна частина професійної підготовки сучасного здобувача вищої освіти. Видання стане у нагоді викладачам та здобувачам вищої освти, а також усім, хто цікавиться методикою викладання іноземної мови.
 • Документ
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА ЯК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ
  (Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022) Shkuta, Oleh; Шкута, Олег Олегович
  Дослідження концептуальних засад реформування сучасної науки кримінально-виконавчого права, як нормативно-правової основи європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері ґрунтується на системному підході, який дає можливість розглядати науку кримінально-виконавчого права України як цілісну сукупність взаємопов’язаних елементів та закономірностей у процесі виконання та відбування кримінальних покарань та пробації. Складність реформування науки кримінально-виконавчого права в процесі європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері зумовлена важливістю й специфікою теоретичних і практичних завдань, що стоять перед юридичною наукою в кримінально-виконавчій сфері у процесі європейської інтеграції України в пенітенціарній сфері; комплексним характером самої науки кримінально-виконавчого права, що вимагає від дослідника знання значної кількості самостійних дисциплін, у тому числі неюридичних та розмаїттям методів кримінально-виконавчих досліджень, які залучаються з підключенням інших галузей права та інших наук, зокрема історії, політології, соціології, логіки, психології, педагогіки тощо.
 • Документ
  Formation of institute of mediation in transitive development of Ukrainian society
  (Accent Graphics Communications & Publishing, 2020) Matvieieva, Liliia; Матвєєва, Лілія Георгіївна; Konopelskyi, Viktor; Конопельський, Віктор Ярославович
  Можна констатувати, що без законодавчого підґрунтя медіація в Україні все ж стає соціальним інститутом, який формується через об’єктивну потребу у допоміжній системі правосуддя, яка дозволить розвантажити судову систему, забезпечити її ефективне функціонування, вирішити існуючі спори в швидко, помірно економічно ефективно, конфіденційно та ефективно. На нашу думку, законодавче врегулювання процедури медіації розширить альтернативні способи вирішення спорів та дозволить сторонам вирішити спір у позасудовому порядку, що сприятиме вдосконаленню механізмів захисту прав людини та громадянина в Україні. Важливо те, що на відміну від процедури судового врегулювання спору, в якій завжди є сторона, яка не задоволена рішенням суду, у процедурі медіації сторони самостійно приймають рішення, яке задовольняє обидві сторони спору. Підсумовуючи, зазначимо, що запровадження в Україні інституту медіації як форми захисту прав громадян створює умови для пошуку неординарних, життєздатних, стійких рішень. У нинішніх умовах набирає обертів механізм запровадження інституту медіації. Науковці, судді, юристи та представники громадянського суспільства погоджуються, що медіація є ефективною альтернативою судовому розгляду. Розвиток досудового провадження в Україні стає все більш популярним і сприятиме швидкому становленню громадянського суспільства, в якому громадяни зможуть справді регулювати конфлікти без участі та контролю з боку держави. Крім того, медіацію слід розглядати як форму філософії діалогу, яку можна використовувати не лише як спосіб вирішення конфлікту, а й як форму продуктивного спілкування при активному використанні технік, якими повинен володіти медіатор. It can be stated that, without legislative basis, mediation in Ukraine nevertheless becomes a social institution, which is formed through an objective need for an auxiliary justice system, which will allow to unload the judicial system, ensure its effective functioning, resolve existing disputes in a fast, moderate cost-effective, confidential and efficient. In our view, the legislative regulation of the mediation procedure will broaden alternative ways of resolving disputes and will allow the parties to resolve the dispute out of court, which will help to improve the mechanisms of protection of human rights and citizens in Ukraine. What is important is that, unlike a court dispute settlement procedure, in which there is always a party that is not satisfied with the court's decision, the parties independently make a decision in the mediation procedure that satisfies both parties to the dispute. To summarize, let us note that the introduction of a mediation institute in Ukraine as a form of protection of citizens' rights creates conditions for finding extraordinary, viable, sustainable solutions. Under the current conditions, the mechanism of introduction of the Institute of Mediation is gaining momentum. Scientists, judges, lawyers, and civil society representatives all agree that mediation is an effective alternative to litigation. The development of the pre-trial procedure in Ukraine is becoming increasingly popular and will facilitate the rapid emergence of civil society, within which citizens can truly regulate conflicts without government involvement and control. In addition, mediation should be seen as a form of dialogue philosophy that can be used not only as a way of resolving conflict, but also as a form of productive communication when actively using the techniques that the mediator must possess.
 • Документ
  Decorruption of Ukraine: the role of anti-corruption programs implemented in the framework agreements on association between Ukraine and the EU
  (Accent Graphics Communications & Publishing, 2020) Karahioz, Ruslan; Карагіоз, Руслан Степанович
  Постійні виклики, пов’язані з корупцією та її протидією, вказують на те, що підтримка антикорупційних зусиль України з боку міжнародних гравців, зокрема ЄС, має продовжуватися, але водночас якість реформ, які проводяться, має підвищуватися. Ongoing challenges associated with and counteracting corruption indicate that support for Ukraine’s anti-corruption efforts by the international actors, in particular the EU, must continue, but at the same time, the quality of the reforms under way must increase.
 • Документ
  Public administration in the field of national security provision in European integration conditions (conceptual background)
  (Accent Graphics Communications & Publishing, 2020) Pavliutin, Yurii; Павлютін, Юрій Миколайович
  В рамках глобалізаційних та євроінтеграційних процесів державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України має виходити з принципу взаємозалежності внутрішніх і зовнішніх аспектів національної безпеки, необхідності врахування та можливості реалізації міжнародний досвід у цій сфері, насамперед європейських держав. Within the framework of globalization and European integration processes, public administration in the sphere of ensuring national security of Ukraine should be based on the principle of interdependence of internal and external aspects of national security, the need to take into account and the possibility of implementing international experience in this area, primarily of European states.