Звільнення від кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти

Анотація
В монографії розглянуто історичні, міжнародні, теоретико-методологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти реалізації міждисциплінарного інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Проблеми доцільності та напрямків подальшого удосконалення відповідного понятійного апарату, законодавчих кримінально-правових та кримінально-процесуальних положень, практики правозастосування аналізуються на підставі використання системно-правового підходу, вивчення та співставлення сутнісних ознак інституту, яких він набув в результатів реформування законодавства. Оцінюються потенційні можливості поширення його заохочувальних властивостей стосовно специфічної категорії правопорушників – неповнолітніх осіб, зокрема, з урахуванням глобалізаційних тенденцій, впливу міжнародно-правових стандартів та міжнародного досвіду. Розраховано на викладачів, аспірантів та студентів юридичних вузів, а також практичних працівників сфери кримінального правосуддя.The monograph examines the historical, international, theoretical-methodological, criminal-legal and criminal-procedural aspects of the implementation of the interdisciplinary institute of exemption from criminal liability. The problems of expediency and directions of further improvement of the relevant conceptual apparatus, legislative criminal-legal and criminal-procedural provisions, law enforcement practice are analyzed on the basis of the use of a systemic-legal approach, study and comparison of the essential features of the institute, which it acquired as a result of the reform of the legislation. The potential possibilities of spreading its encouraging properties in relation to a specific category of offenders - minors, are evaluated, in particular, taking into account globalization trends, the influence of international legal standards and international experience. Intended for teachers, graduate students and students of law schools, as well as practical workers in the field of criminal justice.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, реалізація міждисциплінарного інституту,, criminal liability, implementation of an interdisciplinary institute,
Бібліографічний опис
Меркулова В.О., Гритенко О.А., Марченко А.А. Звільнення від кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти: монографія / В.О. Меркулова, О.А. Гритенко, А.А. Марченко; за заг. ред.. В.О. Меркулової. – Одеса: ОДУВС, 2019. - 457 с.
Зібрання