Методичні рекомендації для роботи навчального полігону «Кімната дружня до опитування дітей»

Анотація
Методичні рекомендації для роботи навчального полігону присвячені актуальним питанням комунікативної готовності слідчого під час проведення слідчих (розшукових) дій, тобто ефективно спілкуватись під час виконання професійних обов’язків із самою вразливою групою населення - дітьми. Один із Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи є правосуддя, дружнє до дітей. Під час всіх розглядів, до дітей потрібно ставитися з урахуванням їх віку, їх особливих потреб, їх зрілості та рівня розуміння, а також беручи до уваги будь-які труднощі у спілкуванні, які вони можуть мати. Справи за участю дітей повинні розглядатися в обстановці, яка не залякує та є чутливою до дитини. У методичних рекомендаціях сформульовано практичні поради та алгоритм дій у «Кімнаті дружній до опитування дітей», якими слід керуватись під час роботи із дітьми, які знаходяться у контакті із законом. Призначено для курсантів, студентів, викладачів закладів вищої юридичної освіти та працівників практичних підрозділів Національної поліції. Methodical recommendations for the work of the training ground are devoted to the topical issues of communicative readiness of the investigator during investigative (search) actions, i.e. to communicate effectively during the performance of professional duties with the most vulnerable population group - children. One of the Guiding Principles of the Committee of Ministers of the Council of Europe is child-friendly justice. In all considerations, children should be treated taking into account their age, their special needs, their maturity and level of understanding, and taking into account any communication difficulties they may have. Cases involving children should be handled in a non-intimidating and child-sensitive environment. The methodological recommendations formulate practical advice and an algorithm of actions in the "Child-Friendly Interview Room", which should be followed when working with children who are in contact with the law. Intended for cadets, students, teachers of institutions of higher legal education and employees of practical divisions of the National Police.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кімната дружня до опитування дітей : методичні рекомендації для роботи навчального полігону / уклад. В. В. Горошко, Т. В. Матієнко, О. М. Пасько та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 108 с.