Навчально-методичні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 185
 • Документ
  Використання в освітньому процесі навчально-практичного комплексу «віртуальний полігон: огляд місця події
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Афонін, Дмитро Сергійович; Afonin, Dmytro; Ісмайлов, Карен Юрійович; Ismailov, Karen; Лісніченко, Дмитро Вікторович; Lisnichenko, Dmytro
  Візуальний огляд місця події проводиться традиційним способом на звичайних персональних комп’ютерах та мобільних пристроях, а також за допомогою окулярів віртуальної реальності (Oculus Rift, Oculus Quest та інші), що є найсучаснішим засобом сприйняття інформації. При чому додаткового завантаження будь-яких компонентів не потрібно, тільки перейти на сайт за відповідним посиланням і розпочати роботу. Після проведення візуального огляду місця події здобувачу освіти надається можливість складання протоколу огляду місця події. Для практичних працівників Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України, а також курсантів, студентів, слухачів та науково-педагогічних працівників навчальних закладів юридичного профілю. A visual inspection of the scene is carried out in a traditional way on ordinary personal computers and mobile devices, as well as with the help of virtual reality glasses (Oculus Rift, Oculus Quest and others), which is the most modern means of information perception. In addition, you do not need to download any components, just go to the site using the appropriate link and start working. After conducting a visual inspection of the scene of the incident, the student is given the opportunity to draw up a report of the scene of the incident. For practical employees of the Department of Criminal Analysis of the National Police of Ukraine, as well as cadets, students, trainees and scientific and pedagogical staff of legal educational institutions.
 • Документ
  Збірник тестових завдань з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Фінансове право»
  (Одеський державний університет внутрішніх справ: Херсонський факультет, 2023) Карагіоз, Руслан Степанович; Karahioz, Ruslan; Кузьменко, Юлія Василівна; Kuzmenko, Iuliia; Коропатов, Олег Миколайович; Koropatov, Oleh
  Тест розглядають, як систему завдань зростаючої специфічної проблеми форми, яка має корелювати з обраним критерієм, і що дозволяє об'єктивно оцінювати рівень та структуру знань здобувачів вищої освіти. У поданому методичному посібнику представлено по 100 тестів із таких навчальних дисциплін: «Адміністративне право», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Фінансове право». Ці тести закритої форми, тобто містять одну правильну відповідь серед чотирьох запропонованих. Розроблені тести для перевірки теоретичних знань здобувачів вищої юридичної освіти денної та заочної форми навчання під час підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 08 Право спеціальності 081 Право та галузь знань 26 Цивільна безпека спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. The test is considered as a system of tasks of a growing specific problem of form, which should correlate with the selected criterion, and which allows you to objectively assess the level and structure of knowledge of higher education applicants. The presented methodological manual presents 100 tests in the following disciplines: "Administrative Law", "Administrative and Jurisdictional Activities of the Police", "Financial Law". These tests are closed-form, that is, they contain one correct answer among the four offered. Tests have been developed to test the theoretical knowledge of full-time and part-time applicants for higher legal education during the training of specialists of the educational degree "Bachelor" field of knowledge 08 Law specialty 081 Law and field of knowledge 26 Civil security specialty 262 Law enforcement.
 • Документ
  Медіація у професійній діяльності правника
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Балтаджи, Поліна Миколаївна; Baltadzhy, Polina; Шаповалова, Інна Олександрівна; Shapovalova, Inna
  Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Медіація у професійній діяльності правника» є поглиблене вивчення теорії конфлікту й опанування інструментів його вирішення. Практичне заняття – це простір обговорення ключових тем курсу та організації дискусії за правилами вільного мікрофону. Практичні заняття мають сприяти розвитку творчої самостійності здобувачів освіти, поглибленню інтересу до альтернативних способів вирішення конфліктів, наукових досліджень та вихованню професійної культури, формуванню навичок і вмінь публічного виступу. The purpose of studying the selective educational discipline "Mediation in the professional activity of a lawyer" is an in-depth study of the theory of conflict and mastering the tools for its resolution. A practical class is a space for discussing the key topics of the course and organizing a discussion according to the rules of a free microphone. Practical classes should contribute to the development of creative independence of students, deepening interest in alternative ways of conflict resolution, scientific research and education of professional culture, formation of skills and abilities of public speaking.
 • Документ
  Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Конопельський, Віктор Ярославович; Konopelskyi, Viktor; Резніченко, Ганна Семенівна; Reznichenko, Hanna; Чекмарьова, Ірина Миколаївна; Chekmarova, Iryna; Меркулова, Валентина Олександрівна; Merkulova, Valentyna
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до навчального плану навчальної дисципліни «Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи правотворчості». Має сприяти підвищенню якості самостійної підготовки та засвоєння здобувачами вищої освіти системних теоретичних знань щодо особливостей функціонування вітчизняної системи органів кримінальної юстиції, взаємозв’язку у досягненні ними цілей та завдань правоохоронної діяльності; сучасних проблем їхнього організаційно-правового забезпечення; впровадження міжнародно-правових стандартів та позитивного міжнародного досвіду в сучасну систему кримінального судочинства; гарантій та пріоритетних напрямів подальшого розвитку органів кримінальної юстиції в Україні в контексті реформування судово-правової системи держави та приведення її інститутів до вимог європейських та міжнародних стандартів. Рекомендується здобувачам набуття освітнього ступеню «магістр права», «доктор філософії». The educational and methodical guide was prepared in accordance with the curriculum of the academic discipline "Criminal Justice: Legal Doctrines and Principles of Law-making". It should contribute to the improvement of the quality of independent training and assimilation by students of higher education of systemic theoretical knowledge regarding the peculiarities of the functioning of the domestic system of criminal justice bodies, the relationship between them in achieving the goals and tasks of law enforcement activities; modern problems of their organizational and legal support; introduction of international legal standards and positive international experience into the modern system of criminal justice; guarantees and priority directions for the further development of criminal justice bodies in Ukraine in the context of reforming the judicial system of the state and bringing its institutions to the requirements of European and international standards. It is recommended for those acquiring the educational degree "Master of Laws", "Doctor of Philosophy".
 • Документ
  Профілактика кримінальних правопорушень
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Конопельський, Віктор Ярославович; Konopelskyi, Viktor; Воронцов, Андрій Володимирович; Vorontsov, Andrii; Кулик, Людмила Миколаївна; Kulyk, Liudmyla
  Вивчення навчальної дисципліни «Профілактика кримінальних правопорушень» є важливим етапом професійної підготовки фахівців. Знання про злочинність, особу злочинця, причини та умови злочинності можливості профілактики кримінальних правопорушень необхідне, перш за все, в роботі співробітників Національної поліції України та інших правоохоронних органів. Це особливо важливо зважаючи на те, що сучасна епоха характеризується інтенсивним зростом злочинності в більшості країн світу, в тому числі і в Україні. Водночас із соціально-політичними змінами з’являються нові суспільні протиріччя, виявляються недоліки управлінської діяльності та правового регулювання, що виступають детермінуючими факторами злочинності. Очевидно, що нейтралізація, усунення таких чинників у процесі профілактичної діяльності сприятиме успішному розв’язанню завдань, що стоять перед сучасним українським суспільством і державою. Саме тому розгляд сучасних наукових підходів і досягнень, шляхів практичного здійснення профілактичної діяльності, її проблем та завдань зумовили потребу у вивченні навчальної дисципліни: «Профілактика кримінальних правопорушень». The study of the educational discipline "Prevention of criminal offenses" is an important stage of the professional training of specialists. Knowledge about crime, the identity of the criminal, the causes and conditions of crime, the possibility of preventing criminal offenses is necessary, first of all, in the work of the employees of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies. This is especially important given the fact that the modern era is characterized by an intense increase in crime in most countries of the world, including Ukraine. At the same time, with socio-political changes, new social contradictions appear, shortcomings of management activity and legal regulation are revealed, which act as determining factors of crime. It is obvious that the neutralization and elimination of such factors in the process of preventive activities will contribute to the successful resolution of the tasks facing modern Ukrainian society and the state. That is why consideration of modern scientific approaches and achievements, ways of practical implementation of preventive activities, its problems and tasks led to the need to study the academic discipline: "Prevention of criminal offenses".