Навчально-методичні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 182
 • Документ
  Сучасні практики поліцейської діяльності
  (Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2024) Кубаєнко, Андрій Володимирович; Kubaienko, Andrii; Крижановська, Олена Володимирівна; Kryzhanovska, Olena; Курганський, Олександр Валерійович; Kurhanskyi, Oleksandr
  У навчально-методичному посібнику на основі досягнень правової науки, сучасного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу «Сучасні практики поліцейської діяльності». In the educational and methodological manual, based on the achievements of legal science, modern legislation of Ukraine and the practice of its application, the main issues of the course "Modern practices of police activity" are highlighted.
 • Документ
  Превентивна діяльність підрозділів Національної поліції України
  (Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2024) Кубаєнко, Андрій Володимирович; Kubaienko, Andrii; Ульянов, Олексій Іванович; Ulianov, Oleksii; Крижановська, Олена Володимирівна; Kryzhanovska, Olena
  У навчально-методичному посібнику на основі досягнень правової науки, сучасного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу «Превентивна діяльність Національної поліції України». In the educational and methodological manual based on the achievements of legal science, modern legislation of Ukraine and the practice of its application, the main issues of the course "Preventive activity of the National Police of Ukraine" are highlighted.
 • Документ
  Розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойових дій та членів їх сімей
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Андрієнко, Ірина Святославівна; Andriienko, Iryna; Антоненко, Олександр Анатолійович; Antonenko, Oleksandr; Галунько, Віра Миколаївна; Halunko, Vira; Денисова, Аліна Володимирівна; Denysova, Alina; Дришлюк, Володимир Ігорович; Dryshliuk, Volodymyr; Коропатов, Олег Миколайович; Koropatov, Oleh; Пишна, Алла Георгіївна; Pyshna, Alla
  У методичних рекомендаціях розкрито особливості розвитку кадрового потенціалу та соціального захисту працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойових дій та членів їх сімей. The methodological recommendations reveal the specifics of the development of personnel potential and social protection of employees of the National Police of Ukraine, veterans of the Ukrainian Armed Forces and the National Police, participants in hostilities and their family members.
 • Документ
  Методичні рекомендації для проведення занять з домедичної допомоги з працівниками Національної поліції України
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Удренас, Галина Іванівна; Udrenas, Halyna; Рудой, Катерина Миколаївна; Rudoi, Kateryna; Геращенко, Олександр Сергійович; Herashchenko, Oleksandr; Дьорова, Олена Миколаївна; Dorova, Olena; Голинська, Л.О.
  Методичні рекомендації підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Закону України «Про цивільний захист», які регламентують професійне навчання поліцейських та військовослужбовців, первинну професійну підготовку та підготовку поліцейських та військовослужбовців у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. При підготовці видання використано досвід викладення дисциплін практичного спрямування і основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, розрахованих на набуття стійких навичок щодо дій з надання невідкладної допомоги постраждалим. Розрахований на курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також магістрів, ад’юнктів, викладачів та працівників підрозділів Національної поліції України. Methodological recommendations have been prepared in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the National Police", the Law of Ukraine "On Emergency Medical Aid", the Law of Ukraine "On Civil Protection", which regulate the professional training of policemen and military personnel, initial professional training and training of policemen and military personnel in institutions of higher education education with specific learning conditions. During the preparation of the publication, the experience of teaching the disciplines of a practical direction and the main disciplines of the cycle of professional and practical training, designed for the acquisition of sustainable skills regarding actions to provide emergency aid to victims, was used. Designed for cadets of higher education institutions with specific study conditions, as well as masters, adjuncts, teachers and employees of the National Police of Ukraine.
 • Документ
  Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни «Права і свободи людини і громадянина»
  (Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет., 2023) Алексєєнко, Анна Олександрівна; Aleksieienko, Anna; Корунчак, Лариса Анатоліївна; Korunchak, Larysa
  Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання з навчальної дисципліни «Права і свободи людини і громадянина». Рекомендації підготовлені для здобувачів вищої освіти навчальних закладів зі специфічними умовами навчання.