Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів»

Анотація
До мети вивчення навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів» відносяться: формування у ЗВО науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні і у світі, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища й процеси, які її обумовлюють, а також про теорію запобігання злочинності. Крім того, привити курсантам (слухачам) навички самостійного комплексного аналізу кількісно-якісних показників злочинності, організації та впровадження заходів профілактики злочинності у територіальному масштабі. The purpose of studying the academic discipline: "Criminology and crime prevention" includes: the formation of scientifically based ideas about the current state of crime in Ukraine and in the world, criminological features of the criminal and the victim, negative phenomena and processes that cause it, as well as about the theory crime prevention. In addition, to inculcate in cadets (students) the skills of independent comprehensive analysis of quantitative and qualitative indicators of crime, organization and implementation of crime prevention measures on a territorial scale.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів» для здобувачів вищої освіти галузь знань 26 цивільна безпека спеціальність 262 Правоохоронна діяльність Факультет № 1 Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки підготовки фахівців освітньої кваліфікації «бакалавр правоохоронної діяльності» галузь знань 26 цивільна безпека спеціальність 262 Правоохоронна діяльність Факультет № 2 Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. Одеса: ОДУВС, 2020. 90 с.