Навчально-методичні матеріали з самостійної роботи щодо навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів»

Анотація
Успіх в оволодінні знаннями залежить від рівня організації самостійної роботи. Основними завданнями самостійної роботи під керівництвом викладачів є: формування знань, вмінь і навичок самостійного пошуку й опрацювання наукової, науково-методичної літератури та нормативних актів з основних питань теми; вивчення і закріплення знань з питань теми підготовка до семінарських занять. У зв’язку з цим особливого значення набуває уміння працювати з друкованими джерелами, яке передбачає вдумливе та уважне читання текстів, а також їх глибокий аналіз. Важливо виявити основні положення кримінологічних досліджень, головну думку автора, хід його роздумів, зіставити прочитане з питаннями теми. У разі, якщо окреме питання відображено чи викладено у джерелах, які вивчаються, неповно, доцільно звернутися до інших рекомендованих літературних джерел, а за необхідності отримати консультацію у викладача.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Навчально-методичні матеріали з самостійної роботи щодо навчальної дисципліни: «Кримінологія та профілактика злочинів» для здобувачів вищої освіти галузь знань 26 цивільна безпека спеціальність 262 Правоохоронна діяльність Факультет № 1 Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки.Одеса: ОДУВС,2020. 64 с.