Децентралізація публічної влади як складова розвитку правової держави в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університет економіки та права «КРОК»
Анотація
У статті в теоретико-правовому аспекті висвітлено децентралізований напрям щодо ор- ганізації публічної влади як запоруки розвитку правової держави в Україні. Охарактеризовано розуміння та визначено внутрішню структуру процесу децентралізації публічної влади. Зосе- реджено увагу на новітніх підходах проведення процесу децентралізації публічної влади відпо- відно до вимог сьогодення, що призведе до її ефективності та продуктивної дієвості у задо- воленні потреб громадян країни. Проаналізовано механізми збереження балансу публічної влади у процесі її децентралізації в унітарній державі. Визначено та розкрито об’єкти, передумови і спеціальні принципи децентралізації публічної влади. Означено систему гарантій ефективної діяльності елементів організації публічної влади як за вертикаллю, так і горизонталлю, серед яких є система «стримувань і противаг», нормативні, організаційні, фінансові. Обґрунтовано, що забезпечення децентралізації публічної влади в Україні призведе до своєрідного механізму продуктивного упорядкування суспільних відносин, для задоволення інтересів населення країни. In the article in the theoretical and legal aspects highlighted decentralized direction for the organization of public authority as a guarantee of the development of law in Ukraine. Characterized understanding and defi ned internal structure of the process of decentralization of public power. Concentrate the emphasis on innovative approaches of realization decentralization of public power with nowadays requirements that will make productive effi ciency and effectiveness in meeting the needs of citizens. Analyzed the saving mechanisms to maintain the balance of public authorities in the process of decentralization in a unitary state. Determined and disclosed objects, preconditions (social, economic, political) and special principles of decentralization of public power (subsidiarity, specialization, cooperation, «ultra vires»). Determined the content of the socialized aspect of decentralization of public power, which is the harmonization of social life, prevention nascence in society social contradictions and confl icts, the reasons of which, in particular, are inconsistencies in the economic and social development of the various regions of the state. Based on the experience of nation-building in countries with developed democratic fret shown that one of the basic conditions for the existence and functioning of such countries is a guarantees system of effective operation of organization public power elements both vertically and horizontally, including a system of “checks and balances”, regulatory, institutional, fi nancial. Proved that providing decentralization of public power in Ukraine will lead to a kind of mechanism for organizing productive social relations that would meet modern trends of national resistance state, the international standards in this area and as a whole to meet the needs and interests of its own population.
Опис
Ключові слова
децентралізація, оптимізація, публічна влада, правова держава, місцеве самоврядування., decentralization, optimization, public authorities, legal state, and local governments.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Децентралізація публічної влади як складова розвитку правової держави в Україні . Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 25. К., 2016. С. 39–45.