Наукові статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 1769
 • Документ
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
  (ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 2023) Калаянов, Дмитро Петрович; Kalaianov, Dmytro; Слободянюк, М.А.; Slobodianiuk, M.A.
  Стаття присвячена дослідженню нормативно-правових засад притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції. Правові засади дисциплінарної відповідальності працівників органів поліції визначено як сукупність правових норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових актів різної юридичної сили та регламентують: а) підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських; б) здійснення дисциплінарного провадження; в) накладення дисциплінарних стягнення для забезпечення дотримання службової дисципліни, запобігання вчиненню дисциплінарних проступків, виховання в поліцейських свідомого ставлення до служби і створення необхідних умов для ефективної діяльності поліцейських підрозділів. Зазначено, що векторна спрямованість правового регулювання дисциплінарної відповідальність працівників органів поліції відображає змістовну складову нормативно-правових засад, а формальне зовнішнє вираження норм права, що регулюють притягнення до відповідальності працівників органів поліції включає положення нормативно-правових актів, норми модельного законодавства, рішення неурядових міжнародних організацій рекомендаційного характеру та положення міжнародних договорів. Обґрунтовано можливість віднесення до нормативно-правових засад дисциплінарної відповідальності службовців органів поліції тих норм, які містяться в: а) законах України; б) підзаконних нормативно-правових актах; в) міжнародних договорах; г) нормах м’якого права. Виокремлено положення профільного законодавства про дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції, а саме: загальні питання, які охоплюють визначення основоположних понять, що використовуються при детермінації дисциплінарного провадження та порядок обліку дисциплінарних стягнень; зобов’язання поліцейських щодо дотримання службової дисципліни; виокремлений перелік дисциплінарних стягнень; загальні засади проведення службового розслідування та накладення дисциплінарних стягнень, оскарження накладених дисциплінарних стягнень. Звернуто увагу на те, що серед підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють дисциплінарну відповідальність працівників органів поліції чільне місце відведено наказам Міністерства внутрішніх справ України. The article is devoted to the research of the regulatory and legal bases of bringing police officers to disciplinary responsibility. The legal basis of disciplinary responsibility of police officers is defined as a set of legal norms that are expressed in the system of normative legal acts of different legal force and regulate: a) grounds for bringing police officers to disciplinary responsibility; b) implementation of disciplinary proceedings; c) imposition of disciplinary sanctions to ensure compliance with official discipline, prevention of disciplinary offenses, education of policemen’s conscious attitude to service and creation of necessary conditions for effective operation of police units. It is noted that the vector orientation of the legal regulation of the disciplinary responsibility of police officers reflects the substantive component of the legal framework, and the formal external expression of the legal norms regulating the prosecution of police officers includes the provisions of normative legal acts, norms of model legislation, decisions of non-governmental international organizations advisory nature and provisions of international treaties. The possibility of assigning to the normative and legal bases of disciplinary responsibility of police officers those norms that are contained in: a) laws of Ukraine is substantiated; b) subordinate legal acts; c) international agreements; d) norms of soft law. The provisions of the relevant legislation on the disciplinary responsibility of police officers are singled out, namely: general issues that cover the definition of fundamental concepts used in the determination of disciplinary proceedings and the procedure for accounting for disciplinary penalties; obligations of police officers to observe official discipline; a separate list of disciplinary sanctions; general principles of official investigation and imposition of disciplinary sanctions, appeal of imposed disciplinary sanctions. Attention was drawn to the fact that among the subordinate legal acts regulating the disciplinary responsibility of police officers, a prominent place is given to the orders of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
  (ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 2023) Бабенко, Андрій Миколайович; Babenko, Andrii
  Стаття присвячена дослідженню особливостей запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху та експлуатації транспорту в Україні. Встановлено, що вирішенню питання протидії кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту можливо лише у комплексі системи заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання. У цій статті проаналізовано кримінальне законодавство зарубіжних держав щодо особливостей нормативного урегулювання кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Підтверджено, що запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні вимагає наявності комплексу модернізованих, ефективних та інноваційних заходів, які виступатимуть перепоною на шляху поширення цього негативного суспільно небезпечного явища. Наголошується, що у процес вдосконалення системи запобігання кримінальним правопорушенням проти безпеки руху й експлуатації транспорту в Україні повина покладалась лише повна та об’єктивна інформація про специфіку, стан і тенденції злочинності цієї категорії, так як саме це сприятиме дієвості запобіжної діяльності. The article is devoted to the study of the peculiarities of the prevention of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport in Ukraine. It has been established that solving the issue of combating criminal offenses against traffic safety and operation of transport is possible only in a complex system of general social, special criminological and individual prevention measures. This article analyzes the criminal legislation of foreign countries regarding the specifics of the regulatory regulation of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport. It will be that prevention criminal offence against safety of motion and exploitation of transport is an important process in providing of the rights assured by a legislation on life and health of person, property and other social values. To the positive becoming of such bases the whole complex of factors must serve in the state, namely: perfection of legislative base; respectability, competence and high professional preparation of workers of police and other competent subjects, is on the basis of the European model of training of personnels; modernized of methods of pre-trial investigation in relation to criminally antipublic acts in the field of safety of motion and exploitation of transport and many other. It has been confirmed that the prevention of criminal offenses against traffic safety and the operation of transport in Ukraine requires a set of modernized, effective and innovative measures that will act as an obstacle to the spread of this negative, socially dangerous act. It is emphasized that in the improvement of the system of prevention of criminal offenses against traffic safety and operation of transport in Ukraine, only complete and objective information about the specifics, state and trends of crime in this category should be relied upon, as this will contribute to the effectiveness of preventive activities.
 • Документ
  ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПІД ЧАС РУХУ СЛУЖБОВОГО АВТОМОБІЛЯ ЯК СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗЛОЧИНІВ
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Бурангулов, Андрій Вікторович; Buranhulov, Andrii; Залєвська, Ірина Іванівна; Zalievska, Iryna; Коломієць, Юрій Миколайович; Kolomiiets, Yurii
  У статті звернуто увагу на проблемні аспекти дій правоохоронців при застосуванні ними вогнепальної зброї під час руху службового автомобіля. На основі аналізу нау- кових праць з піднятої проблеми визначено предмет дослідження. Обґрунтовано правові підстави застосування зброї, які характеризуються такими озна- ками, як винятковість, об’єктивність та комплексність (поєднання небезпечного посягання та оперативної обстановки з неможливістю припинення злочину іншими способами). Розкрито тактику застосування поліцейськими вогнепальної зброї з спецавтомо- біля як способу припинення транспортних злочинів. Перевагою правоохоронців при застосуванні зброї з салону рухомого спецавтомобіля є: 1) використання захисних властивостей кузова спецтранспорту та як укриття на місці події; 2) конструктивна взаємодія правоохоронців в обмеженому просторі салону. Перешкодами для ведення поліцейськими вогню з автомобіля є: 1) елементи конструкції кузова автомобіля; 2) непередбачуваність траєкторії руху пошкодженого транспорту злочинців; 3) недо- статня оглядовість місцевості з місця стрільця; 4) обмеженість часу для прийняття рішення щодо стрільби, складність прицілювання, скутість правоохоронця у рухах; 5) неможливість визначити появу людей в напрямку ведення вогню. Охарактеризовано організацію активної оборони та забезпечення індивідуаль- ного захисту правоохоронців (використанням бронежилетів; безпечне розміщення у салоні, оперативна евакуація з пошкодженого спецтранспорту, прикриття вогнем та/або маневрами з автомобіля супроводу). Розкрито небезпеки для пошкодженого транспорту злочинців (миттєве падінням тиску в ураженій шині; занесення задньої частини автомобіля в бік пошкодженого колеса; обертанням автомобіля навколо вертикальної осі без перекидання чи з пере- киданням (при наявності перешкоди на дорозі), а також навколо горизонтальної осі (перекидання через капот при простріленому передньому колесі, що сіло на його обід). Акцентовану увагу на необхідності при застосуванні поліцейським вогнепальної зброї по колесам рухомого автомобіля своєчасного та максимально повного враху- вання низки факторів для забезпечення публічної безпеки в цілому. The article draws attention to the problematic aspects of the actions of law enforcement officers when they use firearms while driving an official vehicle. Based on the analysis of scientific works on the raised problem, the subject of the research is determined. The legal grounds for the use of weapons are substantiated (characterized by such features as exclusivity, objectivity and complexity (a combination of a dangerous encroachment and an operational situation with the impossibility of stopping the crime by other means). The tactics of using firearms by police officers from a special vehicle as a way to stop traffic crimes have been revealed. The advantage of law enforcement officers when using weapons from the interior of a moving special vehicle is: 1) use the protective properties of the body of the special vehicle and as shelter at the scene; 2) constructive interaction of law enforcement officers in the limited space of the salon. Obstacles for police officers firing from a vehicle are: 1) structural elements of the car body; 2) unpredictability of the trajectory of the damaged transport of criminals; 3) insufficient visibility of the area from the shooter's place; 4) limited time to make a decision about shooting, difficulty of aiming, stiffness of the law enforcement officer's movements; 5) inability to determine the appearance of people in the direction of the fire. The organization of active defence and provision of individual protection of law enforcement officers is characterized (using bulletproof vests; safe placement in the cabin, prompt evacuation from damaged special vehicle, cover by fire and/or manoeuvres from the escort vehicle). The dangers for the damaged transport of criminals have been revealed (instantaneous drop in pressure in the affected tyre; bringing the rear part of the car towards the damaged wheel; rotation of the car around the vertical axis without overturning or with overturning (if there is an obstacle on the road), as well as around the horizontal axis (overturning through the hood with a shot front wheel that landed on its rim). Focused attention on the need for timely and maximally complete consideration of a number of factors to ensure public safety in general when police officers use firearms on the wheels of a moving vehicle.
 • Документ
  ПРИНЦИПИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Тригуб, Сергій Миколайович; Tryhub, Serhii
  Розвиток сучасного українського суспільства, зокрема, й щодо його демократи- зації та гуманізації, передбачає орієнтацію нашої держави на встановлення єдиних загальнолюдських принципів і стандартів, на їх природні засади, що є важливими для всього світового співтовариства. Питання розвитку суспільних відносин у будь-яких сферах життєдіяльності суспіль- ства стали пріоритетними завданнями у формуванні основних програм та концепцій державного розвитку України, яка, знаходячись у стані війни з російською федера- цією, особливу увагу приділяє кризовим явищам, що виникають із нестабільності роз- витку суспільства. Принципи повинні слугувати і відповідати інтересам суспільства, все більш ставати інструментом захисту інтересів особистості. У процесі аналізу принципів розкрива- ються їх позитивні можливості з точки зору багатофункціональності та призначення. Належна характеристика протидії незаконному обігу наркотичних засобів немож- лива без дослідження стійкого фундаменту регулювання, яким, у свою чергу, висту- пають першооснови, основні правила, положення, за якими діє регулююча система– принципів. У статті проаналізовано поняття «принципи», визначено, що принципи- це система основних ідей, що відображають сутність та значення явища, а також визначають його спрямованість. Система принципів поділяється на два види: загальні та спеціальні. Загальні принципи – це основні начала, які визначають найбільш суттєві риси щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекур- сорів, їх зміст та особливості поширюються на всі галузі права незалежно від харак- теру і специфіки регулювання ними суспільних відносин. Спеціальні принципи- це базові положення, які безпосередньо впливають на оптимальність кожного з видів. У зв’язку із цим, саме визначення та характеристика фундаментальних положень та ідей, тобто принципів, зокрема в питаннях, пов’язаних із незаконним обігом нарко- тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дасть можливість ефективніше здійснювати подальше запобігання цьому явищу в усіх сферах суспільних відносин. Визначальною метою і головним призначенням протидії є запобігання вчиненню правопорушень, усунення умов, що сприяють скоєнню протиправних діянь у аналі- зуємій галузі. The development of modern Ukrainian society, in particular, in terms of its democratization and humanization, presupposes the orientation of our state towards the establishment of common human principles and standards, on their natural principles, which are important for the entire world community. The issues of development of social relations in any spheres of society have become priority tasks in the formation of the main programs and concepts of state development of Ukraine, which, being in a state of war with the Russian Federation, pays special attention to the crisis phenomena arising from the instability of the development of society. Principles should serve and meet the interests of society, increasingly becoming a tool for protecting the interests of the individual, including in crisis situations. In the process of analyzing the principles, their positive capabilities in terms of versatility and purpose are revealed. Proper characterization of counteraction to illicit trafficking in narcotic drugs is impossible without studying the stable foundation of regulation, which, in turn, is the fundamentals, basic rules, provisions by which the regulatory system operates – principles. The article analyzes the concept of «principles», it is determined that principles are a system of basic ideas that reflect the essence and meaning of a phenomenon, as well as determine its direction. The system of principles is divided into two types: general and special. General principles are the basic principles that determine the most essential features of combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, their content and features, apply to all branches of law, regardless of the nature and specifics of their regulation of social relations. Special principles are the basic provisions that directly affect the optimality of each of the types. In this regard, the very definition and characterization of fundamental provisions and ideas, i.e. principles, in particular in matters related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, will make it possible to more effectively prevent this phenomenon in all spheres of social relations in general. The defining goal and the main purpose of counteraction is to prevent the commission of offenses, to eliminate the conditions conducive to the commission of illegal acts in the analyzed industry.
 • Документ
  ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ВЧИНЕНИХ МАРГІНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ – ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Колб, Олександр Григорович; Kolb, Oleksandr; Конопельський, Віктор Ярославович; Konopelskyi, Viktor
  В даній науковій статті з’ясовано соціально-правову природу корисливо-насиль- ницької злочинності, яка вчиняється організованими групами, а також визначено динаміку, рівень і тенденції розвитку даного суспільно небезпечного явища та роз- роблені науково обґрунтовані заходи щодо запобігання таким кримінально карним проявам. Зокрема, встановлено, що з часу прийняття нового КПК України у 2012 році до сьогодення, у якому відсутній кримінально-процесуальний механізм, спрямований на усунення, блокування, нейтралізацію тощо причин і умов конкретно взятого кри- мінального правопорушення, чітко намітилась тенденція до щорічного збільшення кількості корисливо-насильницьких злочинів в нашій державі, і що найбільш сут- тєво – якісно видозмінились і суспільно небезпечні наслідки вчинення зазначеної категорії злочинів, а саме: все частіше корисливо-насильницькі кримінальні право- порушення здійснюються у великих та особливо великих розмірах, завдаючи таким чином значні збитки (шкоду) як для фізичних, так і юридичних осіб та, в цілому, для суспільства і держави, а також вчинених маргінальними групами. Враховуючи зазначене, у вказаній науковій статті обґрунтована необхідність та під- тримана позиція учених, які є прихильниками доповнення чинного КПК України нормою про обов’язкове визначення стороною обвинувачення (органами дізнання, слідчими, прокурорами) по кожному кримінальному правопорушенню детермінанти, які спричинили та обумовили вчинення конкретно взятого кримінального правопо- рушення, а також реагування на ці суспільно небезпечні явища відповідними проце- суальними рішеннями, що мають стати обов’язковими для виконання для всіх держав- них органів, органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб, а також підприємств, установ і організацій усіх форм власності та пересічних громадян. Автори наголошують, що без видозміни чинного законодавства України, яке пов’язане із кримінально-правовою та кримінально-процесуальною охороною особи, суспільства і держави від протиправних посягань, зокрема без встановлення на зако- нодавчому рівні обов’язку для учасників сторони обвинувачення у кримінальному провадженні виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню конкретного зло- чину, та реагувати на них відповідними процесуальними рішеннями вкрай складно та малоефективно буде здійснити на більш результативному рівні діяльність щодо запобігання корисливо-насильницьким кримінальним правопорушенням, що вчиня- ються організованими та маргінальними групами. In this scientific article, the socio-legal nature of self-interested and violent crime is clarified, as well as the dynamics, level and development trends of this socially dangerous phenomenon are determined, and scientifically based measures are developed to prevent such criminally punitive manifestations. In particular, it was established that since the adoption of the new Code of Criminal Procedure of Ukraine in 2012 to the present, in which there is no criminal procedural mechanism aimed at eliminating, blocking, neutralizing, etc., the causes and conditions of a specific criminal offense, there has been a clear trend towards an annual increase in the number of self-interested of violent crimes in our country, and that most significantly, the socially dangerous consequences of committing the specified category of crimes have also changed qualitatively, namely: more and more often selfish and violent criminal offenses are committed on a large and especially large scale, thus causing significant losses (damage) both for individuals and legal entities and, in general, for society and the state, as well as committed by marginal groups. Taking into account the above, the specified scientific article justified the need and supported the position of scientists who are supporters of supplementing the current Code of Criminal Procedure of Ukraine with a rule on the mandatory determination by the prosecution (investigating bodies, investigators, prosecutors) for each criminal offense of the determinants that caused and conditioned the commission of a specific offense criminal offense, as well as responding to these socially dangerous phenomena with appropriate procedural decisions, which should become mandatory for all state bodies, local self-government bodies, their officials and officials, as well as enterprises, institutions and organizations of all forms of ownership and cross-border citizens. The authors emphasize that without amending the current legislation of Ukraine, which is related to the criminal-legal and criminal-procedural protection of the individual, society and the state from illegal encroachments, in particular without establishing at the legislative level the obligation for the participants of the prosecution in criminal proceedings to reveal reasons and conditions that contributed to the commission of a specific crime, and responding to them with appropriate procedural decisions will be extremely difficult and inefficient to carry out activities on a more effective level to prevent self-interested and violent criminal offenses committed by organized and marginal groups.