Методичні рекомендації щодо захисту результатів практики та стажування курсантами Одеського державного університету внутрішніх справ

Анотація
Методичні рекомендації є конспективним викладом програм проходження курсантами ознайомчої, навчальної практики та стажування з визначенням навчальної і нормативно-правової літератури, наведеної у списку використаних джерел. Матеріал згруповано за розділами, визначеними програмами проходження ознайомчої, навчальної практики та стажування курсантами, може бути використаний як опорний конспект для складання матеріалів по практиці та стажуванню. Загальною метою практики та стажування є набуття курсантами навичок роботи в практичних підрозділах превентивної діяльності Національної поліції України, а також формування професійних вмінь, навичок для успішного виконання майбутніх функціональних обов’язків. Тому метою поліцейського квесту буде підвищення рівня професійної компетенції завдяки імітації майбутньої професійної поліцейської діяльності та демонстрації набутих знань, вмінь та навичок за підсумками навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ. The methodical recommendations are a summary of the programs of cadets' introductory, educational practice and internship with the definition of educational and normative-legal literature, given in the list of used sources. The material is grouped according to the sections defined by the programs of acquaintance, training practice and internship by cadets, can be used as a reference summary for compiling materials on practice and internship. National Police of Ukraine, as well as the formation of professional skills for the successful performance of future functional duties. Therefore, the purpose of the police quest will be to increase the level of professional competence by simulating future professional policing and demonstrating the acquired knowledge, skills and abilities as a result of studying at the Odessa State University of Internal Affairs.
Опис
Ключові слова
навчальна практика, стажування, підрозділи превентивної діяльності, навчальні дисципліни, виконання службових завдань., educational practice, internships, units of preventive activities, academic disciplines, performance of official tasks.
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації щодо захисту результатів практики та стажування курсантами Одеського державного університету внутрішніх справ: метод. рекоменд. / М.В. Корнієнко, С.В. Медведенко, А.Г. Пишна. Одеса: ОДУВС, 2021., 168 с.