Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1348
Title: Загальна характеристика діяльності НАТО після 11 вересня 2001 року
Authors: Афанасенко, Світлана Іллівна
Afanasenko, Svitlana Illivna
Keywords: НАТО, Альянс, тероризм, терористи, устав, статут, безпека, політика, програма.
NATO, Alliance, terrorism, terrorists, charter, security, politics, program.
НАТО, Альянс, терроризм, террористы, устав, статут безопасность, политика, программа.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеса: ОДУВС
Citation: Афанасенко С.І. Загальна характеристика діяльності НАТО після 11 вересня 2001 року / С.І. Афанасенко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2019. - № 1. – С. 109 - 112.
Abstract: У статті розглядається Організація Північноатлантичного договору, яка є міжнародною організацією військового напряму, та її основні напрями діяльності і мета створення на функціонування в історичному контексті. Розглядається базова мета, яка була, є і буде актуальною, та основні загрози, що мають змінний характер. Наприклад, із масовою терористичною діяльністю у США з’явилася нова загроза, яка є несумісною із миром і безпекою людства. Вперше за 50 років існування НАТО, після події 11 вересня 2001 року у США, 5 стаття Статуту НАТО повинна була бути застосована. Відтоді НАТО активно сприяє протидії та викриттю міжнародного тероризму. Стають актуальними підвищення обміну інформацією та розроблення технологічних рішень по лінії програми роботи із захисту від тероризму та програми «Наука заради миру і безпеки». Зокрема, розроблення певних програм у проблемі тероризму, а саме «Програми з дистанційного виявлення вибухових речовин», «Активних зусиль» та інших. Внесок НАТО у те, що, безумовно, є тривалою та важкою боротьбою, відображає порівняльні переваги Альянсу та спирається на його наявну експертизу. Тероризм є прямою загрозою безпеці громадян країн НАТО, міжнародній стабільності і процвітанню в ширшому плані та буде залишатися загро-зою в найближчому майбутньому. НАТО у своїх стратегіях розробляє нові можливості та технології для подолання терористичної загрози та управління наслідками теракту, а також співпрацює з партнерами та міжнародними організаціями, щоб використати повний потенціал кожного зацікавленого учасника глобальної боротьби з тероризмом. З 2001 року Альянс розробив і сформулював послідовну політику щодо тероризму. Ця політика, викладена в заявах на вищому рівні та в міністерстві, а також у рішеннях Північноатлантичної ради, об’єднує сильне засудження тероризму у всіх його формах, прихильність до єдності та солідарності перед цією загрозою та рішучість боротися з нею як належить. Оскільки терористи прагнуть знищити цінності, які є основою Альянсу, і що ці цінності є спільними з партнерами, збереження єдності та солідарності має життєво важливе значення для боротьби з тероризмом. The article examines the North Atlantic Treaty Organization, which is an international military organization and its main directions of activity and purpose of creation for operation in a historical context. The main aim that has been, exists and will be relevant and the main threats of changing nature are considered. So, with massive terrorist activities in the United States, there is a new threat that is incompatible with the peace and security of mankind. For the first time during 50 years of NATO’s existence, after 11, September, 2001, in the USA, the Article 5 of the NATO Charter had to be applied. Since then, NATO has been actively contributing to counter and denounce international terrorism. Increasing information exchange and development of technological solutions through the work program on protection against terrorism and the program “Science for Peace and Security” are becoming relevant, development of specific programs on the problem of terrorism “Remote Explosives Detection Program”, “Active Efforts” and others. The contribution of NATO to what is certainly a long and hard struggle reflects the comparative advantages of the Alliance and is based on its existing expertise. Terrorism is a direct threat to the security of the citizens of NATO countries, international stability and prosperity in the broad sense and will remain a threat to foreseeable future. NATO in its strategies develops new opportunities and technologies to over-come the terrorist threat and manage the consequences of the terrorist attack, and also collaborates with partners and international organizations to use the full potential of each stakeholder in the global fight against terrorism. Consequently, since 2001, the Alliance has developed and formulated a consistent policy on terrorism. This policy, set out in statements at the highest level and in the ministry, as well as in the decisions of the North Atlantic Council, brings together a strong condemnation of terrorism in all its forms, a commitment to unity and solidarity in the face of this threat, and the deter-mination to fight it as needed. Since terrorists seek to destroy the values that are the foundation of the Alliance and that these values are shared with partners, the preservation of unity and solidarity is vital to the fight against terrorism. The contribution of NATO to what is certainly a long and hard struggle reflects the comparative advantages of the Alliance and is based on its existing expertise. An example of cooperation in the area of terrorism is the “Remote Explosives Detection Program”. At the same time, taking into account the multifaceted nature of the threat, cooperation with partner countries and other interna-tional organizations has become a key aspect of NATO’s approach to terrorism. Terrorism is a permanent item on the agenda of both the North Atlantic Council and the Euro-Atlantic Partner-ship Council. Regular terrorism consultations between allies and partners and other organizations contribute to joint assessment and concerted action, thereby helping to ensure a united inter-national response to the fight against terrorism. All the same, in order to finally combat terrorism, the whole international community must act. В статье рассматривается Организация Североатлантического договора, которая является международной организацией военного направления и ее основные направления деятельности и цели создания на функционирование в историческом контексте. Рассматривается базовая цель, которая была, есть и будет актуальной, и основные угрозы, которые имеют переменный характер. Так, с массовой террористической деятельностью в США появилась новая угроза, которая несовместима с миром и безопасностью человечества. Впервые за 50 лет существования НАТО, после события 11 сентября 2001 года в США, 5 статья Устава НАТО должна была быть применена. С тех пор НАТО активно способствует противодействию и разоблачению международного терроризма. Становятся актуальными повышение обмена информацией и разработка технологических решений по линии программы работы по защите от терроризма и программы «Наука ради мира и безопасности». В частности, разработка определенных программ в проблеме терроризма, а именно «Программы по распознаванию взрывчатых веществ», «Активных усилий» и других. Вклад НАТО в том, что, безусловно, является длительной и тяжелой борьбой, отражает сравнительные преимущества Альянса и опирается на его существующую экспертизу. Терроризм является прямой угрозой безопасности граждан стран НАТО, международной стабильности и процветанию в более широком плане и будет оставаться угрозой в ближайшем будущем. НАТО в своих стратегиях разрабатывает новые возможности и технологии для преодоления террористической угрозы и управления последствиями теракта, а также сотрудничает с партнерами и международными организациями, чтобы использовать полный потенциал каждого заинтересованного участника глобальной борьбы с терроризмом. С 2001 года Альянс разработал и сформулировал последовательную политику в отношении терроризма. Эта политика, изложенная в заявлениях на высшем уровне и в министерстве, а также в решениях Североатлантического совета, объединяет сильное осуждение терроризма во всех его формах, приверженность к единству и солидарности перед этой угрозой и решимость бороться с ней как нужно. Поскольку террористы стремятся уничтожить ценности, которые являются основой Альянса, и что эти ценности являются общими с партнерами, сохранение единства и солидарности имеет жизненно важное значение для борьбы с терроризмом.
URI: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1348
Appears in Collections:Південноукраїнський правничий часопис

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Афанасенко 1-2019.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.