Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу

Анотація
Розглядаються кримінально-правові проблеми відповідальності за неза-конну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в Україні; висвітлено становлення та розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу в Україні, а також з’ясовано особливості зарубіжного досвіду законодавчої регламентації такої відповідальності. Проведено аналіз об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 246 КК України й окреслено його суб’єктивні ознаки. Проаналізовано особливості кваліфікації злочину за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, а на основі узагальнення судової та правоохоронної практики розроблені відповідні рекомендації удосконалення покарання у цій сфері. Призначено для наукових працівників, практичних працівників Національ-ної поліції, викладачів, здобувачів вищої освіти і всіх, хто цікавиться питання-ми кримінальної відповідальності за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Criminal-legal problems of responsibility for illegal logging or illegal transportation, storage, sale of forests in Ukraine are considered; highlights the formation and development of legislation on criminal liability for illegal logging or illegal transportation, storage, sale of forests in Ukraine, as well as clarifies the features of foreign experience in the legislative regulation of such liability. The analysis of objective signs of the crime provided by Art. 246 of the Criminal Code of Ukraine and outlines its subjective features. The peculiarities of the qualification of a crime for illegal logging or illegal transportation, storage, sale of forest are analyzed, and on the basis of generalization of judicial and law enforcement practice the corresponding recommendations of improvement of punishment in this sphere are developed. Designed for researchers, practitioners of the National Police, teachers, applicants for higher education and anyone interested in criminal liability for illegal logging or illegal transportation, storage, sale of forests.
Опис
Ключові слова
лісова сфера, кримінальна відповідальність, незаконна порубка лісу, кваліфікація злочину, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, forestry, criminal liability, illegal logging, crime qualification, illegal transportation, storage, sale of forest
Бібліографічний опис
Конопельський В.Я., Будяченко О.М. Кримінальна відповідальність за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу: монографія / В.Я. Конопельський, О.М. Будяченко – Оде-са: ОДУВС, 2021. - 240с.
Зібрання