Теоретико-методологічні проблеми кримінального права та законодавства

Анотація
Навчальний посібник є частиною навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми кримінального права України в сучасний період». Він призначений для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України при вивченні цієї дисципліни. Навчальний посібник сприяє здобувачам наукового ступеню доктора філософії і поглибленому вивченню основ методології дослідження проблем кримінального права та законодавства, теоретичних проблем систематизації кримінально-правових норм (інститутів), визначенню понять та категорій в умовах інтенсивного реформування чинного законодавства. The study guide is part of the educational discipline "Theoretical and methodological problems of the criminal law of Ukraine in the modern period". It is intended for students of higher education institutions of higher education of Ukraine studying this discipline. The study guide helps those obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy and in-depth study of the basics of the methodology of researching problems of criminal law and legislation, theoretical problems of systematization of criminal law norms (institutes), definition of concepts and categories in conditions of intensive reformation of current legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Меркулова В.О., Гритенко О.А. Теоретико-методологічні проблеми кримінального права та законодавства. Навчальний посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 240 с.