Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 133
 • Документ
  Розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойових дій та членів їх сімей
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023) Андрієнко, Ірина Святославівна; Andriienko, Iryna; Дришлюк, Володимир Ігорович; Dryshliuk, Volodymyr; Пишна, Алла Георгіївна; Pyshna, Alla; Антоненко, Олександр Анатолійович; Antonenko, Oleksandr; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Berendieieva, Anastasiia; Галунько, Віра Миколаївна; Halunko, Vira; Коропатов, Олег Миколайович; Koropatov, Oleh
  У навчальному посібнику розкрито особливості розвитку кадрового потенціалу та соціального захисту працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойових дій та членів їх сімей. The training manual reveals the specifics of the development of personnel potential and social protection of employees of the National Police of Ukraine, veterans of the Ukrainian Armed Forces and the National Police, participants in hostilities and their family members.
 • Документ
  Протиправна діяльність маргінальних молодіжних угруповань в Україні: поняття, кримінологічна характеристика та запобігання
  (Державний податковий університет, 2023) Агапова, Каріна Вікторівна; Ahapova, Karina; Конопельський, Віктор Ярославович; Konopelskyi, Viktor; Колб, Олександр Григорович; Kolb, Oleksandr
  У даному навчальному посібнику з’ясовано сутність та зміст протиправної діяльності маргінальних молодіжних угруповань в Україні як об’єктів кримінологічного дослідження, здійснено їх кримінологічну характеристику та розроблені науково обґрунтовані заходи, спрямовані на запобігання кримінальним правопорушенням, які вчиняються даною категорією осіб. In this study guide, the essence and content of the illegal activities of marginal youth groups in Ukraine as objects of criminological research is clarified, their criminological characterization is carried out, and scientifically based measures aimed at preventing criminal offenses committed by this category of persons are developed.
 • Документ
  Медицина катастроф
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Удренас, Галина Іванівна; Udrenas, Halyna; Рудой, Катерина Миколаївна; Rudoi, Kateryna; Геращенко, Олександр Сергійович; Herashchenko, Oleksandr; Дьорова, Олена Миколаївна; Dorova, Olena
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про екстрену медичну допомогу», Закону України «Про цивільний захист», які регламентують професійне навчання поліцейських та військовослужбовців, первинну професійну підготовку та підготовку поліцейських та військовослужбовців у ВНЗ зі специфічними умовами навчання. При підготовці видання використано досвід викладення дисциплін практичного спрямування і основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки розрахованих на набуття стійких навичок щодо дій з надання невідкладної допомоги постраждалим. Розрахований на курсантів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, а також магістрів, ад’юнктів, викладачів та працівників підрозділів Національної поліції. The training manual was prepared in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the National Police", the Law of Ukraine "On Emergency Medical Aid", the Law of Ukraine "On Civil Protection", which regulate the professional training of policemen and military personnel, primary professional training and training of policemen and military personnel at universities with specific learning conditions. During the preparation of the publication, the experience of teaching the disciplines of a practical direction and the main disciplines of the cycle of professional and practical training designed for the acquisition of sustainable skills regarding actions to provide emergency aid to victims was used. Designed for cadets of higher educational institutions with specific learning conditions, as well as masters, adjuncts, teachers and employees of the National Police.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023-12) Албул, Сергій Володимирович ORCID: 0000-0002-3253-9225 ; Єгоров, Сергій Олександрович; Поляков, Євген Валентинович; Щурат, Тарас Григорович
  В посібнику розглянуті питання щодо історичних аспектів становлення оперативно-розшукової діяльності; поняття оперативно-розшукової діяльності, завдань, правової основи, принципів оперативно-розшукової діяльності; системи підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність; прав та обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність; підстав та строків проведення оперативно-розшукової діяльності; напрямів використання результатів оперативно-розшукової діяльності. Посібник буде корисним для практичних працівників правоохоронних органів України, а також викладачів та здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Психологія суспільної свідомості
  (Одеса: ОДУВС, 2023) Кісіль, Зоряна Романівна; Kisil, Zoriana; Швець, Дмитро Володимирович ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1999-9956; Shvets, Dmytro
  У навчальному посібнику розглянуто різноманітні підходи до основних проблем моделювання психічної діяльності людини, психологічні особливості масових соціально-психологічних явищ, що існують у суспільстві, основних процесів масової психіки, психології масових настроїв, психології масових комунікацій. Головну увагу приділено аналізу тих психологічних особливостей масової поведінки, механізмів її виникнення, розвитку та способів врегулювання, які забезпечать грамотний підхід до вирішення практичних проблем у різноманітних сферах людської життєдіяльності. Викладено теоретичні та практичні аспекти особливостей прояву феноменів масової свідомості та поведінки в контексті історичних умов і взаємодії різних видів культури. Висвітлено основні механізми та способи впливу на формування мас, ефективного соціального контролю, що дасть можливість стабілізувати суспільство, зменшити ймовірність соціальних конфліктів і катаклізмів, збільшити можливості суспільного прогресу. У пропонованому навчальному посібнику автори прагнули систематизувати досить складну систему взаємовідносин у групах. Навчальний посібник знаходиться в руслі тенденцій до впорядкування й синтезу накопичених знань. Автори зробили спробу охопити основну проблематику психології суспільної свідомості, у той же час, усвідомлюючи різноманіття тих важливих і актуальних питань, що залишилися за рамками цього видання. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти, котрі вивчають курси «Психологія суспільної свідомості», «Соціальна психологія», «Ненасильницьке спілкування та фасилітація», «Конфліктологія», «Психологія кризових ситуацій» магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів.