Порядок та особливості складання адміністративних матеріалів: посібник поліцейського

Анотація
Навчальний посібник розроблено для здобувачів вищої освіти закладів зі специфічними умовами навчання МВС України та працівників органів та підрозділів Національної поліції, які зацікавлені у отриманні системних знань та правильному їх застосуванню в практичній діяльності. Авторським колективом було розроблено алгоритм дій поліцейських та особливості складання адміністративних матеріалів; окреслено типові помилки при складанні адміністративних матеріалів з урахуванням змін і доповнень до законодавства України, висвітлено питання правового регулювання діяльності поліції. The textbook is designed for applicants for higher education institutions with specific training conditions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and employees of bodies and departments of the National Police who are interested in obtaining systematic knowledge and their proper application in practice. The author's team developed an algorithm for police actions and features of compiling administrative materials; typical mistakes in compiling administrative materials taking into account changes and additions to the legislation of Ukraine are outlined, the issues of legal regulation of police activity are covered.
Опис
Ключові слова
алгоритм дій поліцейських, складання адміністративних матеріалів, типові помилки пр складанні матеріалів, правове регулювання діяльності поліції, algorithm of actions of policemen, drawing up of administrative materials, typical mistakes about drawing up of materials, legal regulation of activity of police
Бібліографічний опис
Порядок та особливості складання адміністративних матеріалів: посібник поліцейського : навч. посіб. / В. В. Бондар, М. Ю. Бездольний, В. М. Галунько, та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 44 с.