Втручання у діяльність захисника чи представника особи: кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Стаття присвячена питанням, які виникають у сфері кримінально-правового та кримі- нально-процесуального забезпечення захисту гарантованих Конституцією та законодав- ством України прав адвокатів і представників осіб на здійснення професійної незалежної діяльності. Розглядається сучасний стан суспільно-правових відносин, які склалися у цій сфері, проблеми, які існують у сфері вручання в діяльність адвокатів і представників осіб, обставини, що призвели до їх виникнення, та можливі шляхи їх вирішення. У рамках цього дослідження було отримано та досліджено офіційні статистичні дані щодо кримінальних правопорушень у сфері втручання в діяльність захисника чи представника особи та результатів їх розслідування, що визначають існування проблем у вказаній сфері. У статті розглянуто та проаналізовано низку існуючих визначальних факторів, які призводять до збільшення кількісної характеристики кримінальних правопорушень, об’єктом яких є професійна діяльність захисників і представників осіб. Автор робить висновок щодо обставин, які призводять до втручання у діяльність захисника чи представника особи: недостатня увага з боку держави до вирішення проблем, які існують у цій сфері, упередження відповідних правопорушень, недо- статня компетентність і необізнаність осіб, які здійснюють розслідування криміналь- них правопорушень у вказаній сфері, надмірна навантаженість слідчих органів. Встановлення більш жорсткого покарання у санкціях статей, що регулюють відно- сини у сфері втручання у діяльність захисника чи представника особи, розвантаження слідчих і прокурорів шляхом збільшення кількості працівників структурних підрозділів дозволить підвищити рівень професійної підготовки працівників правоохоронних органів і призведе до поліпшення стану, який існує у сфері захисту прав адвокатів і представників осіб при здійсненні ними професійної правничої діяльності. The article is devoted to the issues arising in the field of criminal law and criminal procedure protection of the rights of lawyers and representatives of persons guaranteed by the Constitution and legislation of Ukraine to carry out professional independent activity. The current state of social and legal relations in this area, the problems that exist in the field of handing lawyers and representatives of persons, the circumstances that led to their emergence and possible solutions. As part of this study, official statistics on criminal offenses in the field of interference in the activities of a lawyer or a representative of a person and the results of their investigation were obtained and investigated, which together determine the existence of problems in this area. The article considers and analyzes a number of existing determinants that lead to an increase in the quantitative characteristics of criminal offenses, the object of which is the professional activity of defenders and representatives of persons. The author concludes on the circumstances that lead to interference in the activities of a lawyer or a representative of a person, namely: insufficient attention of the state to address problems in this area, and the prevention of relevant offenses, lack of competence and ignorance of criminal investigators offenses in this area, excessive workload of investigative bodies. The stricter punishment of sanctions in the articles governing relations in the field of interference in the activities of a lawyer or representative of the person, unloading of investigators and prosecutors, by increasing the number of employees of structural units, which will increase the level of training of law enforcement officers, will improve the situation, which exists in the field of protection of the rights of lawyers and representatives of persons in the exercise of their professional legal activities.
Опис
Ключові слова
адвокат, захисник, представник особи, професійна діяльність адво- ката, кримінальний проступок, втручання у діяльність захисника, надмірне наван- таження слідчих, захист прав адвоката, статистика кримінальних правопорушень у сфері втручання в діяльність адвоката., lawyer, defense counsel, representative of a person, professional activity of a lawyer, criminal offense, interference in the activity of a lawyer, excessive workload of investigators, protection of the rights of a lawyer, statistics of criminal offenses in the field of interference in the activity of a lawyer.
Бібліографічний опис
Бабенко А., Федорончук І. Втручання у діяльність захисника чи представника особи: кримінологічний і кримінально-процесуальний виміри // Юридичний бюлетень. 2020. Випуск 15. С.104 - 111.