Відеоконференція у кримінальному провадженні

Анотація
У методичних рекомендаціях розглянуто питання поняття відеоконференції у кримінальному провадженні, правові основи її застосування (у тому числі підстави та умови проведення. Досліджено процесуальні особливості застосування режиму відеоконференції в кримінальному судочинстві та узагальнено основні рекомендації, щодо застосування відповідного інституту загалом. Буде корисною для використання у навчальному процесі з підготовки студентів, слухачів, курсантів закладів вищої освіти правничого фаху та у практичній діяльності Національної поліції України й інших органів правопорядку. The methodical recommendations consider the issue of the concept of videoconferencing in criminal proceedings, the legal basis of its use (including the grounds and conditions of conducting it. The procedural features of the use of videoconferencing in criminal proceedings are studied and the main recommendations regarding the use of the relevant institution in general are summarized. It will be useful for use in educational the process of training students, trainees, cadets of institutions of higher education in the legal profession and in the practical activities of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, відеоконференція, кримінальне провадження, кримінальне судочинство., methodological recommendations, video conference, criminal proceedings, criminal justice.
Бібліографічний опис
Відеоконференція у кримінальному провадженні: науково-методичні рекомендації / Цуцкірідзе М.С., Тетерятник Г.К., Бурлака В.В., Мудрецька Г.В., Гайду С.В. та ін. Одеса: Одеський держ. ун-т внутр. справ, 2022. 72 с.