Вплив установ виконання покарань і попереднього ув'язнення на криміногенну ситуацію в Україні

Анотація
Вже давно відзначено, що установи кримінально-виконавчої системи та попереднього ув’язнення здійснюють неабиякий вплив на стан злочинності, зокре ма й рецидивної, у тих регіонах, де вони розташовані. Проте і досі той факт, що зазначені установи сприяють створенню специфічного криміногенного фону, який негативно позначається на криміногенній обстановці в тих чи інших адміністративно-територіальних одиницях, не підтверджується математичними розрахунками і методом картографування. Метою статті є доведення шляхом математичного аналізу із відображенням на відповідних картах залежності таких параметрів, як установи виконання покарань і попереднього ув’язнення, зокрема, їх кількість, з одного боку, та інтенсивність злочинності загалом окремих її видів – з другого боку, у розрізі конкретних адміністративно-територіальних одиниць. З’ясовано, що між кількістю установ виконання покарань в області і загальною кількістю вчинених злочинів коефіцієнт кореляції становить 0,98, а коефіцієнт кореляції із рецидивними злочинами – 0,99. Тобто цей показник наближається до одиниці, що свідчить про стійкий зв’язок, а також про наявність сильної кореляційної залежності між наведеними показниками. При цьому робиться висновок, що найвища інтенсивність загальної та рецидивної злочинності спостерігається у східних, південних і центральних регіонах України, що корелює з розміщенням значної кількості місць несвободи саме у цих місцевостях. Наголошується, що виявлена залежність стає особливо помітною у розрізі міст та районів окремих областей. Особливу увагу у статті приділено основним передавальним ланкам кримінального зараження певних регіонів. До таких, зокрема, належать: концентрація кримінальних елементів у районах розміщення установ виконання покарань, що звільнилися з місць позбавлення або обмеження волі; кримінальна субкультура як матеріальний і духовний субстрат злочинної ідеології; установлення протиправних, “виробничих” зв’язків місцевого населення з установами виконання покарань. Крім того, наводяться деякі аргументи щодо повернення до Кримінального кодексу України поняття особливо небезпечного рецидивіста, адже лише невідворотність покарання та тривала ізоляція подібних осіб може захистити суспільство від все нової і нової кримінальної загрози з їхнього боку та обмежити вплив, який вони чинять на нестійких членів суспільства у разі свого перебування на свободі. It has long been noted that facilities of the penal correction system and pre-trial detention facilities have a considerable impact on the crime situation, including recidivism, in the regions where they are located. However, even to this day, the fact that these facilities are contributive to the emergence of a specific criminal background negatively affecting the crime situation in certain administrative territorial areas, is not confirmed by mathematical calculations and mapping methods. The purpose of the article is to prove, by mathematical analysis with respective mapping, the interdependence of such parameters as penitentiary and pre-trial detention facilities, in particular, their number, on the one part, and the intensity of crime in general and its specific types in particular, on the other part, in the context of specific administrative territorial areas. It is established that the correlation coefficient between the number of penitentiary facilities in a region and the total number of crimes committed is 0.98, and the correlation coefficient for recidivism crimes is 0.99. In other words, this indicator is approaching one, and this indicates stable relationship, as well as the presence of strong correlation dependence between these indicators. At the same time, the author concludes that the highest intensity of general crime and recidivism is recorded in the eastern, southern and central regions of Ukraine, and this correlates with a significant number of imprisonment facilities located particularly in these areas. It is emphasized that the revealed dependence becomes especially noticeable in the context of towns and districts of particular oblasts. The article gives special consideration to the main links transmitting criminal infection in certain regions. These include, in particular, concentration of persons with criminal record who were released from facilities of imprisonment or restraint in areas where penitentiary facilities are located; criminal subculture as a material and spiritual substrate of criminal ideology; and establishment of illegal, “entrepreneurial” links between local population and penitentiary facilities. Furthermore, the author gives some arguments in favor of bringing back of the concept of a particularly dangerous recidivist to the Criminal Code of Ukraine, because only the inevitability of punishment and prolonged isolation of such persons can protect society from an ever-new criminal threat on their part and limit the influence they have on unstable members of society in the event when they are out of prison.
Опис
Ключові слова
місця несвободи; інтенсивність злочинності; коефіцієнт кореляції Пірсона; кримінальна субкультура; особливо небезпечний рецидивіст., imprisonment facilities; intensity of crime; Pearson correlation coefficient; criminal subculture; particularly dangerous recidivist.
Бібліографічний опис
Батиргареєва В., Бабенко А. Вплив установ виконання покарань і попереднього ув'язнення на криміногенну ситуацію в Україні // Право України. 2020. № 2. С. 164 - 183.