Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України: реалії сьогодення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЗВО «Університет Короля Данила»
Анотація
Метою роботи є проведення аналізу міжнародних стандартів забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України, виходячи з реалій та викликів сьогодення. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків і рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати. У процесі дослідження визнано, що належне утвердження прав і свобод людини є одним із основоположних та провідних факторів національного державотворення, де в особі компетентних державних органів по їх забезпеченню, одне з ключових місць займає саме Національна поліція України, тим самим обумовлюючи її діяльність, адже її ефективність та продуктивність має визначальне значення у даному аспекті для суспільного розвитку. До того ж реалії сьогодення зобов’язують Національну поліцію України до суттєвих трансформаційних змін, як відповідного алгоритму дій та прийняття рішень, задля підвищення дієвості й результативності її професійного спрямування – служінню українському народові, таким чином, забезпечуючи реалізацію стратегічних пріоритетів поліцейської діяльності відповідно до міжнародних стандартів дотримання прав людини. Наукова новизна. У процесі дослідження, на основі узагальнення позитивного досвіду, доведено значимість та ефективність міжнародних стандартів забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України на сучасному етапі державотворення. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розробки пропозицій щодо вдосконалення механізму забезпечення прав людини з огляду міжнародних стандартів у правоохоронній діяльності Національної поліції України. The purpose of the work is to conduct an analysis of international standards for ensuring human rights in the law enforcement activities of the National Police of Ukraine, based on the realities and challenges of today. Methodology. The methodology includes a comprehensive analysis and generalization of the available scientific and theoretical material and the formulation of relevant conclusions and recommendations. The following methods of scientific reseach have been implemented: terminological, logical-semantic, functional, system-structural, logical-normative. Results. In the process of research, it was recognized that the proper affirmation of human rights and freedoms is one of the fundamental and leading factors of national state-building, where the National Police of Ukraine occupies one of the key positions in the person of competent state bodies to ensure them, thereby determining its activity, because its efficiency and productivity are of decisive importance in this aspect for social development. In addition, today's realities oblige the National Police of Ukraine to make significant transformational changes, as an appropriate algorithm of actions and decision-making, in order to increase the effectiveness and efficiency of its professional direction – serving the Ukrainian people, thus ensuring the implementation of strategic priorities of police activity in accordance with international standards observance of human rights. Originality. In the process of research, based on the generalization of positive experience, the significance and effectiveness of international standards for ensuring human rights in the law enforcement activities of the National Police of Ukraine at the current stage of state formation have been proven. Practical significance. The results of the research can be used in law-making and law-enforcement activities during the development of proposals for improving the mechanism of its timely detection, prevention and elimination.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Магновський, І., Косаревська, О. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності Національної поліції України: реалії сьогодення. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. Вип. 16(28), 2023. С.78-86.