Застосування стандартів Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод

Анотація
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють вивченню навчальної дисципліни «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Посібник розроблений відповідно до робочої програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право») для студентів денної та заочної форми навчання). Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, планами практичних занять та завданнями для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яку необхідно використовувати студентам при підготовці до практичних, семінарських занять та екзамену. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів МВС України, науково-педагогічних працівників, практичних працівників в сфері захисту прав людини. У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що сприяють вивченню навчальної дисципліни «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод». Посібник розроблений відповідно до робочої програми для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» (галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право») для студентів денної та заочної форми навчання). Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, планами практичних занять та завданнями для самостійної роботи. У посібнику наведено перелік рекомендованої літератури, яку необхідно використовувати студентам при підготовці до практичних, семінарських занять та екзамену. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти закладів МВС України, науково-педагогічних працівників, практичних працівників в сфері захисту прав людини. The textbook contains materials that contribute to the study of the discipline "Application of the standards of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms." The manual is developed in accordance with the work program for applicants for higher education with a master's degree (field of knowledge 08 "Law" specialty 081 "Law") for full-time and part-time students). The textbook contains a program of the discipline with guidelines for each topic, plans of practical classes and tasks for independent work. The manual contains a list of recommended literature that students should use in preparation for practical, seminar and exam. The textbook is designed for applicants for higher education in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, research and teaching staff, practitioners in the field of human rights protection.
Опис
Ключові слова
навчальна дисципліна, правове забезпечення захисту прав людини, міжнародний захист,, academic discipline, legal protection of human rights, international protection
Бібліографічний опис
Застосування стандартів Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод: Навчально-методичний посібник / [уклад.] Н.І.Костова, Є.О.Львова, М.М.Юрченко, В.Х.Ярмакі. Одеса: ОДУВС, 2022. 91 с.