АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОВЕДЕННЯ ДО БАНКРУТСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено така складова складу злочину, який передбачений статтею 219 Кримінального кодексу України, як суб’єкт злочину. Зроблено висновок про недосконалість законодавства в частині визначення такого елементу складу злочину, як суб’єкт. Додатково обґрунтовано теза про неможливість визнання суб’єктами кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства всіх службових осіб, оскільки включення до складу суб’єктів злочину, який передбачено статтею 219 КК України службових осіб органів державної влади є неконструктивним із огляду на види суб’єктів, які можуть бути визнанні банкрутами. Відзначено, що з огляду на те, що арбітражний керуючий не захищений нормами трудового законодавства, є зареєстрованим і підзвітним як самостійний суб’єкт професійної діяльності, недоречним є визнання його службовою особою боржника. В той же час, враховуючи вірогідність вчинення ним дії, які спрямовані на доведення боржника до банкрутства, він має бути самостійним суб’єктом відповідальності за вчинення злочину, який передбачений статтею 219 КК України. Аргументовано, що визнання самостійним суб’єктом кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства заінтересованих осіб стосовно боржника у розумінні ст. 1 КзПБ дозволить вирішити проблему притягнення до відповідальності за скоєння злочину, який передбачено статтею 219 КК України службових осіб, які займали таке становище останні три роки, що передували виникненню ознак банкрутства та пов’язаних із боржником осіб. На основі проведеного дослідження запропоновано включення заінтересованих осіб стосовно боржника, склад яких закріплений у ст. 1 КзПБ та фізичних осіб до складу суб’єктів злочину, який передбачено статтею 219 Кримінального кодексу України; доведено визнання арбітражного керуючого самостійним суб’єктом злочину, який передбачено статтею 219 Кримінального кодексу України. The component of the crime, which is provided by Article 219 of the Criminal Code of Ukraine, as a subject of the crime has been studied. It is concluded that the legislation is imperfect in terms of determining such an element of the crime as the subject. Additionally, the thesis about the impossibility of criminalization of subjects of bankruptcy for bringing all officials to bankruptcy is substantiated, as the inclusion of officials of public authorities in the crime, which is provided by Article 219 of the Criminal Code of Ukraine is unconstructive given the types of entities that may be declared bankrupt. It is noted that given that the arbitral trustee is not protected by labor law, is registered and accountable as an independent professional, it is inappropriate to recognize him as an official of the debtor. At the same time, given the likelihood of him committing acts aimed at bringing the debtor to bankruptcy, he must be an independent subject of liability for the crime, which is provided for in Article 219 of the Criminal Code of Ukraine. It is argued that the recognition of an independent subject of criminal liability for bringing to bankruptcy of interested persons in respect of the debtor within the meaning of Art. 1 of the Labor Code will solve the problem of bringing to justice for committing a crime under Article 219 of the Criminal Code of Ukraine officials who held this position for the last three years, preceding the appearance of signs of bankruptcy and persons related to the debtor. On the basis of the conducted research the inclusion of the interested persons concerning the debtor which structure is fixed in Art. 1 of the Labor Code and individuals to the subjects of the crime, which is provided by Article 219 of the Criminal Code of Ukraine; the recognition of the arbitral trustee as an independent subject of the crime, which is provided by Article 219 of the Criminal Code of Ukraine, has been proved.
Опис
Ключові слова
злочин, банкрутство, суб’єкт злочину, заінтересована особа стосовно боржника, арбітражний керуючий., crime, bankruptcy, subject of crime, interested person in relation to the debtor, arbitration trustee.
Бібліографічний опис
Будяченко О. М. Актуальні питання визначення складу суб’єктів кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12.