Міжнародне право: методичні рекомендації по вивченню навчальної дисципліни

Анотація
Розроблений навчально-методичний комплекс відображає сутність міжнародного права як навчальної дисципліни, що дає можливість студентам вивчити основні напрями та форми співробітництва держав на міжнародній арені, здійснити порівняльний аналіз основних міжнародно-правових інститутів міжнародного права, а також зосередити свою увагу на найбільш актуальних питаннях, що виникають в процесі міжнародного спілкування. Навчальний матеріал у посібнику наочно представлений у вигляді схем, висвітлені основні питання доктрини міжнародного права, наведені приклади, вироблений творчий підхід до організації самостійної роботи студентів. Методика викладання навчальної дисципліни «Міжнародне право» має на меті формування особистісного ставлення студентів до її проблем на основі вивчення та аналізу навчальної і наукової літератури. Курс семінарських занять розрахований як на вивчення і закріплення теоретичного матеріалу, отриманого під час лекційних занять, так і на самостійну роботу студентів. Укладач при підготовці даного навчально-методичного посібника не ставив за мету замінити існуючі підручники, де матеріал подається більш повно, але сподівається, що представлене видання стане у нагоді в оволодінні матеріалом навчальної дисципліни. Особливо корисним стане використання даного навчально-методичного посібника при підготовці до семінарських занять. Видання розраховане на студентів, проте може бути корисним для аспірантів, ад’юнктів та викладачів. The developed educational and methodological complex reflects the essence of international law as a discipline, which allows students to study the main directions and forms of cooperation in the international arena, to conduct a comparative analysis of major international legal institutions of international law, and focus on the most pressing issues. arise in the process of international communication. The study material in the manual is clearly presented in the form of diagrams, highlights the main issues of the doctrine of international law, gives examples, developed a creative approach to the organization of independent work of students. Methods of teaching the discipline "International Law" aims to form a personal attitude of students to its problems based on the study and analysis of educational and scientific literature. The course of seminars is designed both for the study and consolidation of theoretical material obtained during lectures, and for independent work of students. In preparing this textbook, the compiler did not aim to replace the existing textbooks, where the material is presented more fully, but hopes that the presented publication will be useful in mastering the material of the discipline. The use of this textbook in preparation for seminars will be especially useful. The publication is intended for students, but can be useful for graduate students, associate professors and teachers.
Опис
Ключові слова
навчальна дисицпліна, міжнародне право, предмет, методи, норми, сутність, семінарські заняття, самостійна робота, academic discipline, international law, subject, methods, norms, essence, seminars, independent work
Бібліографічний опис
Костова Н.І., Юрченко М.М., Ярмакі В.Х. Міжнародне право: методичні рекомендації по вивченню навчальної дисципліни (для студентів факультету № 1 ННІПК). – Одеса: ОДУВС, 2021. – 277 с.