ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ТРИМАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Анотація
У статті встановлено окремі правові норми, які містять положення щодо підстав для зміни умов три- мання засуджених в умовах ізоляції, а також для поліпшення умов тримання в місцях позбавлення волі лише на підставі оцінки поведінки та ставлення до праці. Здійснюється аналіз змісту та співвідносності розглядаємих норм КВК України, на підставі якого доводиться те, що не існує чіткої системи та взає- мозв’язку між відповідними правовими положеннями, що регулюють сферу застосування заходів заохо- чення, а отже доцільним є законодавче формулювання відповідних положень не відповідно до конкретної сфери кримінально-виконавчих відносин, а відповідно до етапів (строку) відбування призначеного судом покарання. Пропонується виокремлення глави, яка б була присвячена порядку застосування прогресивної системи виконання (відбування) покарання у виді позбавлення волі, що відтворювала б позитивні та нега- тивні зміни в умовах відбування покарання залежно від відбутого терміну та поведінки засуджених; необ- хідність перегляду деяких існуючих норм в КВК України; сформування самостійних (самодостатніх) за змістом та сутністю статей, положення яких мають стати суттєвою складовою у порядку реалізації такої форми прогресивної системи як зміна умов тримання засуджених в межах однієї колонії. The article establishes separate legal rules containing provisions on the grounds for changing the conditions of detention of prisoners in conditions of isolation, as well as for improving the conditions of detention in prisons only on the basis of the assessment of behavior and attitudes to work. The content and correlation of the considered norms of the Criminal Enforcement Code of Ukraine are analyzed, on the basis of which it is proved that there is no clear system and interrelation between the relevant legal provisions governing the scope of the promotion measures, and therefore it is expedient that the legislative formulations of the relevant provisions are not in accordance with specific sphere of criminal-executive relations, and in accordance with the stages (terms) of serving the court appointed n rendering. It is proposed to allocate a chapter which would be devoted to the procedure of applying a progressive system of execution (serving) of punishment in the form of imprisonment, which would reproduce the positive and negative changes in the conditions of serving the sentence, depending on the time served and the behavior of the convicted; the need to revise some existing rules in the Criminal Code of Ukraine; formation of independent (self-sufficient) content and substance of the articles, the provisions of which should become an essential component in order to implement such a form of progressive system as changing the conditions of detention within a single colony.
Опис
Ключові слова
засуджені, заохочення, покарання, позбавлення волі, поліпшені умови, прогресивна система, стимулювання, тримання., convicts, rewards, punishment, imprisonment, improved conditions, progressive system, incentives, detention.
Бібліографічний опис
Гритенко О.А., Меркулова В.О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПІДСТАВ ДЛЯ ЗМІНИ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІЇ ТА ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ТРИМАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ. Sciences of Europe. 2020. № 5. Рр. 15 - 21.