Аграрне право України

Анотація
У навчальному посібнику в стислій та зрозумілій формі викладені основні положення сучасного аграрного права. Колектив авторів свідомо відійшов від зайвого теоретизування окремих проблем, віддаючи перевагу характеристиці змісту вимог чинного аграрного законодавства. Зміст посібника дозволяє висвітлити основні напрями та перспективи розвитку правового регулювання аграрних відносин. Особливістю запропонованого навчального посібника є врахування суміжного правового регулювання низки питань аграрного права у безпосередньому зв’язку з нормами екологічного, земельного, цивільного, господарського, трудового, адміністративного та інших галузей права. Навчальний посібник «Аграрне право України» розрахований на студентів, науковців, юристів-практиків у сфері аграрного, екологічного, земельного та інших галузей права, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів закладів вищої освіти тощо. The textbook contains the main provisions of modern agrarian law in a concise and understandable form. The team of authors consciously moved away from excessive theorizing of individual problems, giving preference to characterizing the content of the requirements of the current agrarian legislation. Content the manual allows highlighting the main directions and prospects for the development of legal regulation of agrarian relations. A feature of the proposed of the educational manual is to take into account the related legal regulation of a number of issues of agrarian law in direct connection with the norms environmental, land, civil, economic, labor, administrative and other fields of law. The educational manual "Agrarian Law of Ukraine" is intended for students, scientists, practicing lawyers in the field of agrarian, environmental, land and other fields of law, civil servants and officials of local self-government, teachers of higher education institutions, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Аграрне право України: навч. посібн. / авторський колектив: Антоненко О.А., Гоштинар С. Л., Григорецька І. І., Дрішлюк В. І., Журавель А.В., Кострицький І.Л., Пащенко О.М.; за ред. Пащенка О.М. Одеса: ОДУВС, 2022. 206 с..