ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ТА ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1648–1657 РР.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті йдеться про появу на теренах Речі Посполитої в ході Національно-визвольної війни укра- їнського народу середини XVII ст. нової держави укра- їнців із принципово відмінними від інших держав полі- тичними і соціальними інститутами. Генератором державотворчих і правотворчих процесів був перший гетьман Української козацької держави, політик, пол- ководець і дипломат, провідник Національно-визволь- них змагань 1648–1657 рр. Богдан Хмельницький. Зазначено, що в процесі вироблення власної дер- жавної програми Богдан Хмельницький пройшов шлях від ідеї козацької автономії до намагання реалізу- вати програму створення незалежної національної держави, що, врешті-решт, виявилося безуспішним унаслідок прорахунків гетьмана в питаннях внутріш- ньої політики та зрадницької позиції Кримського ханства щодо України. Указано, що це підштовхнуло гетьмана до укладення договору з Росією щодо пере- ходу України під протекторат російського царя. Зазначено, що Хмельницький уважав Козацьку державу спадкоємицею кордонів, традицій та куль- тури Київської Русі, відстоював генетичний зв’язок козацької державності з державністю княжої доби, ідею соборності утворюваної держави в єдності всіх її етнічних земель та ідею незалежності. Указано, що у міру звільнення українських земель від польського панування новоутворена українська державність набувала ознак держави, та названо ці ознаки. Розглянуто, окрім державотворчої, правотворча діяльність Богдана Хмельницького, який розумів, що нова держава вимагала власної правової системи та формування національного права. Зазначено, що програма державного будівництва Богдана Хмельницького мала в пріоритеті націо- нальні інтереси українського народу, цілісність тери- торіального та політичного простору, консолідова- ність влади і суспільства, що є вельми актуальним і сьогодні. The article deals with the appearance on the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth during the National Liberation War of the Ukrainian people in the middle of the XVII century. new state of Ukrainians with fundamentally different from other states political and social institutions. The first hetman of the Ukrainian Cossack state, politician, military leader and diplomat, leader of the National Liberation Struggle of 1648–1657, Bohdan Khmelnytsky, was the generator of state-building and law-making processes. It is noted that in the process of developing his own state program Bohdan Khmelnytsky went from the idea of autonomy for the Cossack region to an attempt to implement an independent nation-state program, which ultimately failed due to miscalculations of the hetman in domestic policy and treacherous position of the Crimean Khanate. It is stated that this prompted the hetman to conclude an agreement with Russia on the transition of Ukraine to the protectorate of the Russian tsar. The article notes that Khmelnytsky considered the Cossack state the heir to the borders, traditions and culture of Kievan Rus, defended the genetic link of Cossack statehood with the statehood of the princely era, defended the idea of unity of the formed state in the unity of all its ethnic lands. It is pointed out that as the Ukrainian lands were liberated from Polish rule, the new Ukrainian state acquired the characteristics of a state, and these characteristics are called. In addition to state-building, the law-making activity of Bohdan Khmelnytsky, who understood that the new state required its own legal system and the formation of national law, is considered. As a result, it is noted that the program of state building of Bohdan Khmelnytsky was in the best national interests of the Ukrainian people, the integrity of the territorial and political space, the consolidation of government and society, which is relevant today.
Опис
Ключові слова
Національно-визвольні змагання 1648–1657 рр., Українська козацька держава, державо- творення, правотворення, автономія, незалежність., National liberation struggles of 1648–1657, Ukrainian Cossack state, state formation, law-making, autonomy, independence.
Бібліографічний опис
Тарасенко Л.Б., Шевчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ТА ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1648–1657 РР.). Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1-2. С. 317 - 323.