Теоретичні та прикладні аспекти проведення стратегічного, тактичного та оперативного кримінального аналізу (Реалізація філософії ILP в системі кримінального аналізу Національної поліції України)

Анотація
У посібнику системно здійснено огляд міжнародних стандартів організації поліцейської діяльності, керованої аналітичною розвідкою (ILP), та зарубіжних трендів розвитку кримінального аналізу, розкрито інституційні стандарти розвитку кримінального аналізу в умовах імплементації ILP, а також методологічні засади кримінального аналізу в діяльності органів правопорядку. Матеріали, викладені в посібнику, будуть корисними для ознайомлення та використання у практичній діяльності працівниками Національної поліції України та інших правоохоронних органів, зокрема підрозділів кримінального аналізу, для вивчення студентами, курсантами, аспірантами, ад’юнктами та викладачами відповідного спрямування. The manual systematically reviewed the international standards for the organization of police activity guided by analytical intelligence (ILP) and foreign trends in the development of criminal analysis, revealed the institutional standards for the development of criminal analysis in the conditions of the implementation of ILP, as well as the methodological principles of criminal analysis in the activities of law enforcement agencies. The materials presented in the manual will be useful for familiarization and use in practical activities by employees of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies, in particular criminal analysis units, for study by students, cadets, graduate students, adjuncts and teachers of the relevant field.
Опис
Ключові слова
керована розвідкою поліцейська діяльність, поліцейської діяльності, аналітична розвідка, кримінальний аналіз, стратегічний аналіз, оперативний (операційний) аналіз, тактичний аналіз, аналіз злочинності, аналітик, темпоральний аналіз, геопросторовий аналіз, аналіз ризиків. Intelligence-Led Policing (ILP), police activity, analytical intelligence, criminal analysis, strategic analysis, operational (operational) analysis, tactical analysis, crime analysis, analyst, temporal analysis, geospatial analysis, risk analysis.
Бібліографічний опис
Теоретичні та прикладні аспекти проведення стратегічного, тактичного та оперативного кримінального аналізу (Реалізація філософії ILP в системі кримінального аналізу Національної поліції України) посібник / Користін О., Свиридюк Н., Афонін Д., Нєкрасов В. та ін. — Одеса,; ОДУВС, 2023. — 144 с.