ПРОТИДІЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДІТЕЙ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРАКТИЧНОГО ОПАНУВАННЯ

Анотація
У розділі 6 на основі аналізу і узагальнення кон- структивного зарубіжного досвіду та юридичної прак- тики України окреслено ключові аспекти протидії на- сильницьким злочинам щодо дітей та конкретизовано інноваційні методи підготовки здобувачів вищої освіти у цьому напрямі в практиці України. Проведено компа- ративний аналіз досвіду при розслідуванні насильниць- ких злочинів щодо дітей та визначено можливості його імплементації в юридичну практику України. Висвіт- лено особливості організації виявлення насильницьких злочинів щодо дітей на ґрунті правових знань задля про- світницької роботи та профілактики протидії насиль- ницьким злочинам щодо дітей. Для підвищення якості викладання таких навчальних дисциплін як «Криміна- лістика», «Кримінологія», «Кримінальне право», «Опера- тивно-розшукова діяльність» у навчальному процесі підготовки правознавців охарактеризовано методичні особливості застосування інформаційно-технічного за- безпечення виявлення, розслідування та попередження насильницьких злочинів щодо дітей в «Кімнаті, дружній до опитування дітей» Обґрунтовано механізми щодо запобігання повторній травматизації психіки дитини в процесі опитування завдяки спеціальним методикам та створенню психологічно комфортної атмосфери. Chapter 6, based on the analysis and generalization of constructive foreign experience and the legal practice of Ukraine, outlines the key aspects of countering violent crimes against children and specifies innovative methods of training students of higher education in this direction in the practice of Ukraine. A comparative analysis of experience in the investigation of violent crimes against children is conducted and the possibilities of its implementation into the legal practice of Ukraine are determined. The peculiarities of the organization of detection of violent crimes against children on the basis of legal knowledge for the purpose of educational work and prevention of countering violent crimes against children are highlighted. In order to improve the quality of the teaching of such academic disciplines as "Criminal Studies", "Criminology", "Criminal Law", "Operative and Investigative Activities" in the training process of legal experts, the methodological features of the use of information and technical support for the detection, investigation and prevention of violent crimes against children in "Child-Friendly Interview Room". Mechanisms to prevent re-traumatization of the child's psyche during the interview process are substantiated thanks to special methods and the creation of a psychologically comfortable atmosphere.
Опис
Ключові слова
неповнолітня особа, захист дитини, конвенція, комунікативна готовність, компетент- ність, психологічний контакт, неповнолітня особа, «Кімната, дружня до опитування дітей»., minor, child protection, convention, communicative readiness, competence, psychological contact, minor, "A Child Friendly Survey Room."
Бібліографічний опис
Семенишин М.О.,Корнієнко М.В., Костюк А.В. ПРОТИДІЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ДІТЕЙ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРАКТИЧНОГО ОПАНУВАННЯ. Параметри якості вищої освіти офіцерів Національної поліції за умов імперативу людиномірних сенсів (теорія і практика). Монографія. Розд.6. Одеса: Видавн. "Юридика",2023. – 440 с. С. 203-241.
Зібрання