СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Анотація
У розділі 1 окреслено стратегічні орієнтири якості підготовки офіцерів Національної поліції в контексті інтеграції України в європейський освітній простір. До- сліджено історичні умови виникнення й удосконалення поліцейських органів у різних державах; Проаналізовано проблеми щодо проведених реформ в Україні та визначе- но основні напрями вдосконалення процесів становлення нової правоохоронної системи України в контексті інте- грації України в європейський освітній простір. Сформу- льована чітка позиція стосовно того, що разом із утвер- дженням української ідентичності та історичної пам’я- ті в процесі підготовки офіцерів Національної поліції, як синергії національних і загальнолюдських надбань, сучас- них цивілізаційних досягнень і тенденцій глобального сві- ту, вектором розвитку України є євроінтеграція, широ- ке впровадження європейських та світових стандартів у сфери життя і функціонування держави. Доведено, що всі процеси, пов’язані з реформуванням правоохоронної галузі, не просто є «технічними» зовнішніми змінами в діяльності поліцейських інститутів, але плекатимуть глибокий психолого-педагогічний зміст. У контексті ре- формування Національної поліції України організаційні зміни повинні мати для співробітників позитивний осо- бистісно-значущий сенс, який забезпечується відповідни- ми програмами, спрямованими на формування відчут- тя психологічної безпеки, психологічної доступності за- собів адаптації та особистісної залученості до цих змін. Chapter 1 defines the strategic guidelines for the quality of training of the National Police officers in the context of Ukraine's integration into the European educational space. The historical conditions for the emergence and improvement of police bodies in different states are studied. The problems of carrying out reforms in Ukraine are analyzed and the main directions for improving the processes of establishing a new law enforcement system of Ukraine in the context of Ukraine's integration into the European educational space are determined. A clear position has been formulated regarding the fact that, along with the assertion of Ukrainian identity and historical memory in the process of training officers of the National Police as a synergy of national and universal achievements, modern civilizational achievements and global world trends, the vector of Ukraine's development is European integration, the widespread introduction of European and world standards in the field of life and functioning of the state. It has been proved that all the processes associated with reforming the law enforcement industry are not just “technical” external changes in the activities of police institutions, but will have a deep psychological and pedagogical meaning. In the context of reforming the National Police of Ukraine, organizational changes should have a positive personally significant meaning for employees, which is provided by appropriate programs aimed at creating a sense of psychological security, accessibility of means of adaptation and personal involvement in these changes.
Опис
Ключові слова
реформування, правоохоронні органи, поліція, децентралізація, психологія змін, психологічне супроводження, професійна ідентичність, психологічна безпека, якість освіти, освітня політика ЄС., reformation, law enforcement agencies, police, decentralization, psychology of change, psychological support, professional identity, psychological safety, quality of education, EU educational policy.
Бібліографічний опис
Семенишин М.О., Бондаренко В.Д., Проценко Т.О. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР. Параметри якості вищої освіти офіцерів Національної поліції за умов імперативу людиномірних сенсів (теорія і практика). Монографія. Розд. 1. Одеса: Видавн. "Юридика", 2023. – 440 с. С. 28-73.
Зібрання