Діяльність органів державного управління та поліції у боротьбі з безпритульністю та груповими правопорушеннями неповнолітніх на українських землях у ХІХ – на початку ХХ століття: історичний та правовий вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті сформульовано перелік причин протиправної поведінки неповнолітніх. Причинами цього явища стали кілька пов’язаних між собою чинників, серед яких можна виокремити незавершені економічні реформи, відсутність ефективної роботи поліцейських органів у сільській місцевості, низький рівень виховної та соціальної допомоги з боку суспільства та держави. З’ясовано, що однією з головних причин зростання дитячої групової злочинності було те, що велика кількість дітей була позбавлена батьківського піклування та догляду. Узагальнено історичний досвід нормативного та правового забезпечення діяльності, пов’язаної з протидією з безпритульністю та злочинністю неповнолітніх. Також авторами узагальнено досвід, структуру та повноваження органів державного управління та поліції у боротьбі з безпритульністю та правопорушеннями неповнолітніх на українських землях у ХІХ – на початку ХХ століття. Внесені пропозиції у чинну систему протидії злочинності. The authors summarize the experience in the combating of homelessness and delinquency of minors in the chronological borders of the formation of the Ukrainian statehood in the period from 1861 to the beginning of 1917, called in the history the period of great reforms. The article formulates a list of causes of unlawful behavior of minors. The causes of this phenomenon are several interrelated factors, including incomplete economic reforms, lack of effective law enforcement in rural areas, the low level of educational and social assistance from society and the state. It was found that one of the main reasons for the growth of juvenile delinquency is that a large number of children are deprived of parental care and attention. The historical experience of the normative-legal support of activity to combat child neglect and juvenile delinquency is summarized. The authors also generalize the experience, structure and powers of public administration bodies and the police in combating child neglect and juvenile delinquency in the Ukrainian lands in the XIX – early XX century are also summarized. Suggestions for a modern system to combat crime are made.
Опис
Ключові слова
органи державного управління, поліція, безпритульність, правопорушення неповнолітніх, злочинні угрупування, злочинність, губернські та повітові земства, земські дільничні начальники, благодійні установи, state administration bodies, police, homelessness, juvenile delinquency, crime, criminal groups, provincial and district zemstvos, zemstvo district chiefs, charitable institutions
Бібліографічний опис
Бабенко А.М., Бутирін Є.О., Борисова О.О. Діяльність органів державного управління та поліції у боротьбі з безпритульністю та груповими правопорушеннями неповнолітніх на українських землях у ХІХ – на початку ХХ століття: історичний та правовий вимір // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 4. - С. 15-22.