ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ СЬОГОДЕННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський державний університет внутрішніх справ
Анотація
У статті висвітлено в теоретико-правовому аспекті сутність та зміст ґендерної рів-ності, з огляду на дослідження національної юридичної науки. Наголошено, що ґенде-рна рівність є фундаментальною цінністю, яка лежить у правовій практиці міжнарод-них стандартів та слугує істотним показником демократичного розвитку громадянсь-кого суспільства. Акцентовано увагу на понятті «ґендер» як організованої моделі соціа-льних взаємин між жінками і чоловіками, що характеризує не лише спілкування в сім’ї, а й визначає їхні соціальні відносини в основних державних інститутах, де онтологічна складова полягає в забезпеченні рівноправності взаємовідносин чоловіка і жінки в соці-умі, а принципи рівноправності складають праксеологічний аспект ґендеру. Виокрем-лено характерні ознаки «ґендеру»: 1) це поняття про систему ролей і відносин між жін-ками та чоловіками, які детермінуються соціальним, політичним та економічним кон-текстом і ґрунтуються на умовах конструктивного співробітництва; 2) це взаємодія обох половин статі суспільства, концептуальну основу якої становить безконфліктність і кон-сенсус; 3) «ґендер» передбачає не тільки конструктивну, а й справедливу взаємодію ста-тей по створенню таких соціальних умов, які дають імпульс для розкриття і громадян-ських, й індивідуальних якостей особистості з метою її повної самореалізації. Ураховано особливості статі, де жінка і чоловік є рівними, але відмінними, і вони рівноправні у своїй несхожості; їхні відмінності – це особливості тієї чи іншої статі, що повинні бути враховані шляхом надання жінкам і чоловікам особливих груп прав і відповідних меха-нізмів реалізації цих прав. Зазначено, що ґендерні відмінності не є перешкодою для рі-вності, їх існування вимагає диференціації законодавства і відображення в спеціальних нормах. Запропоновано розглядати ґендерну рівність у чотирьох вимірах, які лежать в основі напрямів розвитку державної ґендерної політики: перший – це права людини як стандарт політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав і сво-бод для жінок та чоловіків; другий – це права людини як права жінок; третій – рівність свобод, прав та обов’язків; четвертий – це рівні можливості – основний елемент ґендер-ної рівності. Підсумовано, що ґендерна рівність являє собою комплексну складову пра-вового статусу жіночої та чоловічої статі з урахуванням їхніх особливостей, забезпечу-ючи їм рівні можливості участі в суспільно-політичному, соціально-економічному та національно-культурному житті держави й суспільства, створення однакових умов для реалізації прав і свобод, що носить системний характер, а також для власних потреб та розвитку особистого потенціалу, в основі якого покладений рівноправний доступ до певних матеріальних і нематеріальних благ і цінностей. The article highlights the essence and content of gender equality in the theoretical and legal aspect based on research of national legal science. It is emphasized that gender equality is a fundamental value that lies in the legal practice of international standards and serves as an essential indicator of the democratic development of civil society. Emphasis is placed on the concept of "gender" as an organized model of social relations between women and men, which characterizes not only communication in the family, but also determines their social relations in major public institutions, where the ontological component of gender is to ensure equality between men and women. in society, and the principles of equality constitute the praxeological aspect of gender. The characteristic features of "gender" are highlighted: 1) it is the concept of the system of roles and relations between women and men, which are determined by social, political and economic context and are based on the conditions of constructive cooperation; 2) it is the interaction of both halves of the sex of society, the conceptual basis of which is non-conflict and consensus; 3) «gender» involves not only constructive but also fair interaction of articles to create such social conditions that give impetus to the disclosure of both civic and individual qualities of the individual for its full self-realization.Gender characteristics are taken into account, where women and men are equal but different, and they are equal in their differences, their differences are gender characteristics that must be taken into account by giving women and men special groups of rights and appropriate mechanisms for exercising these rights. It is noted that gender differences are not an obstacle to equality, their existence requires differentiation of legislation, their reflection in special rules. It is proposed to consider gender equality in four dimensions, which underlie the development of state gender policy: the first is human rights as a standard of political, civil, economic, social and cultural rights and freedoms for women and men; the second is human rights as women's rights; third – equality of freedoms, rights and responsibilities; the fourth is equal opportunities, a key element of gender equality. It is concluded that gender equality is a complex component of the legal status of women and men, taking into account their characteristics, providing them with equal opportunities to participate in socio-political, socio-economic and national-cultural life of the state and society, creating equal conditions for rights and freedoms, which is systemic in nature, for their own needs and development of personal potential, which is based on equal access to certain tangible and intangible goods and values.
Опис
Ключові слова
ґендер, ґендерна рівність, стать жіноча, стать чоловіча, правовий статус, рівноправність., gender, gender equality, female gender, male gender, legal status, equality.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ СЬОГОДЕННЯ. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2 (98). С. 69 - 77.