Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінологія»

Анотація
Кримінологія займає самостійне місце в системі дисциплін кримінально-правового циклу і має важливе значення для підготовки майбутніх фахівців. Навчальна дисципліна «Кримінологія» обов’язкова для вивчення в рамках підготовки за спеціальністю 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність». Дисципліна покликана сформувати у здобувачів вищої освіти науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні і у світі, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, негативні явища й процеси, які її обумовлюють, а також про теорію запобігання злочинності. Вивчення навчальної дисципліни «Кримінологія» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Соціологія», «Логіка», «Запобігання та протидія домашньому насильству». Criminology occupies an independent place in the system of disciplines of the criminal law cycle and is important for the training of future specialists. The educational discipline "Criminology" is mandatory for studying as part of training in the specialty 081 "Law" and 262 "Law enforcement activity". The discipline is designed to form in students of higher education scientifically based ideas about the current state of crime in Ukraine and in the world, criminological features of the criminal and the victim, negative phenomena and processes that cause it, as well as about the theory of crime prevention. The study of the academic discipline "Criminology" requires systematic and thorough knowledge of related courses - "Criminal Law", "Criminal Process", "Sociology", "Logic", "Prevention and Counteraction of Domestic Violence".
Опис
Ключові слова
Самостійна робота, здобувачі вищої освіти, кримінологія, злочинність, детермінація злочинності, особо злочинця, попередження злочинності, кримінологічне дослідження., Independent work, students of higher education, criminology, crime, determination of crime, criminal identity, crime prevention, criminological research.
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Кримінологія» для здобувачів вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» Одеського державного університету внутрішніх справ / Будяченко О.М., Воронцов А.В., Кулик Л.М. – Одеса : ОДУВС, 2022. 59 с.