ГОЛОДОМОР 1932–1933 РР. ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ОДИН ІЗ НАЙТЯЖЧИХ ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПАРТІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У статті досліджено одну з найтрагічніших сторінок нашої історії ХХ століття – Голодомор 1932–1933 рр. Зазначається, що ця спланована проти українського селянства акція повинна була ліквіду- вати основу української нації і національного відро- дження, унеможливити протистояння радянській владі. За роки непу (1921–1929) українське селянство через свою ментальність та економічні можливості змогло значно відродитися, стало заможним (мірою того часу, звичайно). Але більшовикам потрібно було контролювати ресурси селян, неп було згор- нуто, та почалася епоха колективізації, яка супро- воджувалася насильницькими хлібозаготовленнями, розкуркулюванням, терором тощо. Найактивніший спротив чинила Україна, яка мала досвід творення власної державності в попередній період. А найбільш дієвим засобом боротьби проти національного руху був терор голодом, «досвід» якого більшовики набули в період голодомору 1921–1923 рр. Наведено приклади наслідків, які мав Голодомор 1932–1933 рр. для нашого народу, звернуто увагу на те, що саме державна пар- тія стала організатором геноциду українців. Автори відзначають, що остаточну цифру заги- блих від голоду встановити дуже важко. Оскільки є як прямі, так і непрямі людські втрати від голоду. Проте точно відомо, що це мільйони людей. У статті зазначається, що люди гинули не тому, що бракувало продовольчих ресурсів, а тому, що все вирощене ними збіжжя влада силоміць забрала. Автори зазначають, що радянська влада нама- галася зробити все, щоб викреслити навіть згадки про Голодомор із суспільної свідомості. Більше того, заперечувала сам факт голоду, забороняла відкрито говорити про голод у СРСР. Лише за горбачовської гласності науковці, громадськість отримали змогу повернутися до цієї проблеми та досліджувати її. Аналіз тих подій переконливо свідчить, що в україн- ському селі мали місце всі елементи політики гено- циду, що був свідомо організований державною пар- тією. The authors examines one of the most tragic historical periods of the twentieth century – Ukrainian Famine – the Holodomor of 1932–1933. It is noted that it was a planned action against the Ukrainian peasantry to destroy the basis of the Ukrainian nation, eliminate national revival and prevent the opposition to the Soviet government. During the years of NEP (1921–1929), the Ukrainian peasantry due to its mentality and economic opportunities, was able to revive significantly and became wealthy (by the standards of the time, of course). But the Bolsheviks needed to control the resources of the peasants, the NEP was collapsed and the era of collectivization began, which was accompanied with forced grain harvesting, dekulakization, terror, and so on. The most active opposition was made by Ukraine, which had the experience of its own statehood in the previous period. And the most effective means of combating the national movement was famine terror, the experience of which the Bolsheviks gained during the Holodomor of 1921–1923. Famine became a weapon of mass destruction against Ukrainians. Examples of the consequences of the Holodomor of 1932–1933 for our people are given. The attention is drawn to the fact that the party, which was at the head of state, became the organizer of the genocide of Ukrainians. The authors note that the final number of deaths from hunger is very difficult to establish. Because there are both direct and indirect human losses from hunger. However, it is well known that this is a huge number, millions of people. The article notes that people died not because of lack of food resources, but because the authorities forcibly took away all the grain they grew. The authors note that the Soviet authorities tried to do everything possible to erase even the mention of the Holodomor from the public consciousness. Moreover, she denied the very fact of the famine and forbade talking openly about the famine in the USSR. Only with Gorbachev's publicity did scientists and the public have the opportunity to return to this problem and study it. Analysis of those events convincingly shows that all elements of the policy of genocide, which was deliberately organized by the state party, took place in the Ukrainian countryside.
Опис
Ключові слова
Голодомор 1932–1933 рр., українське селянство, комуністичний режим, геноцид., Great Famine, Holodomor of 1932–1933, Ukrainian peasantry, communist regime, genocide.
Бібліографічний опис
Матвєєва Л.Г., Тарасенко Л.Б. ГОЛОДОМОР 1932–1933 РР. ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ОДИН ІЗ НАЙТЯЖЧИХ ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПАРТІЇ. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 4. С. 308 - 313.