РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СУДДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Розвиток професійної позиції (установки) зазнає складної динаміки і може характеризуватися різним ступенем інтегрованості складових на конкретних етапах професійної соціалізації, відображаючи, таким чином, різні рівні професіоналізму судді. Так, на етапі адаптації це виражається в здатності дотримуватися професійно- правових норм. На етапі професіоналізації це пов'язано з досягненням адекватної професійної ідентичності. На етапі майстерності це проявляється в здатності бути справжнім суб'єктом своєї професійної діяльності і життєдіяльності. У міру набуття професійного досвіду психологічний зміст позиції (установки) суддів інтенсивно розвивається і переходить на більш високі рівні функціонування, зростає цілісність та інтегрованість їх суб'єктивних і об'єктивних показників, поглиблюється осмислення суб'єктивно-особистісного змісту, розширюється ціннісно- смисловий аспект діяльності, що в цілому свідчить про новий рівень професіоналізму, в основі якого домінують орієнтації на широкий спектр загальнолюдських і духовних цінностей. The development of a professional position (setting) undergoes complex dynamics and can be characterized by a different degree of integration of components at specific stages of professional socialization, thus reflecting different levels of a judge's professionalism. So, at the stage of adaptation, this is expressed in the ability to comply with professional and legal norms. At the stage of professionalization, this is connected with the achievement of an adequate professional identity. At the stage of mastery, this is manifested in the ability to be a real subject of one's professional activity and life. As professional experience is gained the psychological content of the position (setting) of judges is intensively developing and moves to higher levels of functioning, the integrity and integration of their subjective and objective indicators increases, deepens understanding of the subjective and personal content, the value-meaning aspect of the activity expands, which in general indicates a new level professionalism, the basis of which is dominated by broad orientations spectrum of human and spiritual values.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матієнко Т.В. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ СУДДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 148-153.