Тези, доповіді

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 2162
 • Документ
  Обмеження деяких конституційних прав людини в умовах воєнного стану
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Юрченко, Микола Миколайович; Yurchenko, Mykola; Ніцевич, Аліна Сергіївна; Nitsevych, Alina
  На період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Введення правового режиму воєнного стану в межах кордонів України покладає на державу великий масив питань, щодо удосконалення Національної стратегії у сфері прав людини, задля вирішення яких необхідні дієві механізми реалізації цих прав. During the period of the legal regime of martial law, the constitutional rights and freedoms of a person and a citizen, provided for in Articles 30-34, 38, 39, 41-44, 53 of the Constitution of Ukraine, may be limited, as well as temporary restrictions on the rights and legal interests of legal entities within the limits and to the extent necessary to ensure the possibility of introducing and implementing measures of the legal regime of martial law. The introduction of the legal regime of martial law within the borders of Ukraine imposes on the state a large array of issues regarding the improvement of the National Strategy in the field of human rights, for the solution of which effective mechanisms for the realization of these rights are necessary.
 • Документ
  Визначення та характеристика самочинного будівництва: теоретико-правовий аспект
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Мирза, Світлана Степанівна; Myrza, Svitlana; Лонюк, Ігор Валерійович; Loniuk, Ihor
  У науковій роботі проаналізовано поняття «самочинне будівництво». Визначено його правову природу та юридичну характеристику. Наведено приклади правозастосовчої практики щодо встановлення факту наведення в ній замовником недостовірних даних, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом. The article analyzes the concept of "unauthorized construction". Its legal nature and legal characteristics are determined. The author provides examples of law enforcement practice on establishing the fact that the customer has provided inaccurate data, which is the basis for considering the object as unauthorized construction.
 • Документ
  Щодо питання про визначення поняття «екологічні інвестиції»
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Журавель, Алла Василівна; Zhuravel, Alla
  Тези присвячені дослідженню дефініції «екологічних інвестицій». Метою тез є визначення поняття та ознак «екологічні інвестиції» та аналіз ролі й особливостей останніх в підтримці й нарощенні природно-ресурсного потенціалу країни. Автор тез дійшов висновку, що в даний час, потреба залучення та використання в країні саме «екологічних інвестицій» значно зростає, але істотною перешкодою в цьому питанні, яке потребує нагального вирішення, постає відсутність визначення «екологічні інвестиції» в чинному законодавстві. Theses are dedicated to the study of the definition of "environmental investments". The purpose of theses is to define the concept and features of "ecological investments" and to analyze the role and features of the latter in maintaining and increasing the country's natural resource potential. The author of theses came to the conclusion that currently, the need to attract and use "environmental investments" in the country is growing significantly, but a significant obstacle in this matter, which needs an urgent solution, is the lack of a definition of "environmental investments" in the current legislation.
 • Документ
  Застосування рятувальником надгортанного повітроводу при забезпеченні прохідності дихальних шляхів у пораненої особи (на прикладі тактичної медицини)
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Вайда, Тарас Степанович; Vaida, Taras
  Автором на основі проведеного аналізу спеціальної медичної літератури щодо порядку застосування рятувальниками (правоохоронцями, медиками тощо) надгортанного повітроводу I-Gel при забезпеченні прохідності дихальних шляхів у пораненої особи (на прикладі тактичної медицини) розкривається актуальність проблеми та обґрунтовується важливість цього медзасобу під час надання домедичної допомоги потерпілим з порушеним/відсутнім диханням. Зазначено, що повітровод входить в обов’язкову комплектацію медичних аптечок бойових медиків, ними забезпечуються особи та медичні транспортні засоби при наданні домедичної допомоги особам в екстремальних умовах (під час проведення службово-бойових дій/поліцейських операцій). Наголошено, що правоохоронці повинні добре знати та вміти правильно користуватися цим медичним засобом у екстремальних обставинах; вправно і оперативно поміщувати в ротоглоткову порожнину травмованої особи. Звернуто увагу на те, що після введення надгортанного повітроводу потерпіла особа потребує подальшого догляду та контролю з боку рятувальника за своєчасним усуненням перешкод, які можуть виникнути для належної вентиляції легень та забезпечення ефективної оксигенації крові. Наведені автором рекомендації щодо методики введення I-Gel, а також порядок видалення рятувальником надгортанного повітровода будуть корисними для надання ефективної допомоги особам з вадами дихання. The author, based on the analysis of special medical literature regarding the procedure for using the I-Gel epiglottis airway by rescuers (law enforcement officers, doctors, etc.) to ensure the patency of the airways of an injured person (on the example of tactical medicine), reveals the relevance of the problem and substantiates the importance of this medical device during the provision of pre-medical care to victims with impaired/absent breathing. It is noted that the air duct is included in the mandatory equipment of the first-aid kits of combat medics, they are provided to persons and medical vehicles when providing pre-medical assistance to persons in extreme conditions (during military operations/police operations). It is emphasized that law enforcement officers should know well and be able to use this medical device correctly in extreme circumstances; skilfully and promptly placed in the oropharyngeal cavity of the injured person. Attention is drawn to the fact that after the insertion of the epiglottis airway, the injured person needs further care and control by the rescuer for the timely removal of obstacles that may arise for proper ventilation of the lungs and ensuring effective oxygenation of the blood. The author's recommendations on the method of introducing I-Gel, as well as the procedure for removing the epiglottis airway by a rescuer, will be useful for providing effective assistance to persons with respiratory disorders.
 • Документ
  Скандинавська моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів як ефективний засіб втілення демократичних принципів у діяльності Національної поліції України
  (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024-03-29) Аносєнков, Анатолій Анатолійович; Anosienkov, Anatolii; Мукоіда, Руслан Вікторович; Mukoida, Ruslan
  Тези/доповідь присвячені актуальному питанню впровадження скандинавської моделі забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів у діяльність органів Національної поліції України для забезпечення ефективної реалізації конституційного права громадян на мирні зібрання. … встановлено, що право громадян на мирні зібрання реалізується у сфері публічного порядку, що зумовлює необхідність наявності ефективного механізму забезпечення цього права. Встановлено поняття публічного порядку. Звертається увага на необхідність імплементації міжнародного досвіду функціонування органів, які забезпечують публічний порядок при проведені масових заходів, підвищення кваліфікації співробітників Національної поліції України, покращення їх технічного та матеріального забезпечення. Визначено, що підхід скандинавської моделі базується на: володінні інформацією щодо учасників та організаторів масового заходу; диференціюванні групи з яких складається натовп та ідентифікації ризиків; постійному контакті у формі діалогу із організаторами заходу та безпосередньо учасниками зібрання; сприяння. Проаналізовано нормативну базу щодо регламентації проведення масових заходів в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід врегулювання проведення масових заходів. Встановлено брак нормативного регулювання щодо проведення масових заходів. Обґрунтовано необхідність впровадження належного регулювання зазначеної сфери законодавством на національному рівні. Встановлено відсутність у чинному законодавстві чіткого закріплення статусу “Поліції діалогу”. Обґрунтовано необхідність закріплення на рівні закону статусу “Поліції діалогу”. The article is devoted to the relevant issue of implementing the Scandinavian model of ensuring public safety and order during mass events into the activities of the National Police of Ukraine to ensure the effective implementation of the constitutional right of citizens to peaceful assembly. The article establishes that the right of citizens to peaceful assembly is realized in the sphere of public order, which necessitates the existence of an effective mechanism for ensuring this right. The meaning of public order has been defined. The main subject of ensuring public order is the National Police of Ukraine. The article draws attention to the need to implement the international experience of the functioning of law enforcement agencies that ensure public order during mass events, improve the qualifications of employees of the National Police of Ukraine, and improve their technical and material support. In addition, it is necessary to increase the level of psychological training of employees. The article reveals the main aspects of the Scandinavian model in the field of ensuring public order and security during mass events. It was determined that the approach of the Scandinavian model is based on information about the participants and organizers of the mass event; differentiation of the groups that make up the crowd and identification of risks; constant dialogue with the organizers of the event and the participants of it; assistance. Ukrainian mass meeting legislation has bees analyzed. The international experience of regulating mass events was analyzed. A lack of legislation regarding the holding of mass events has been detected. The need to implement proper regulation of the specified sphere by legislation at the national level is substantiated. It was established that the status of the "Dialogue Police" is not clearly established in the current legislation. The necessity of enshrining the status of the "Dialogue Police" at the legal level is substantiated.