Запобігання і припинення правопорушень у рухомому складі пасажирського залізничного транспорту

Анотація
Монографічне дослідження підготовлено з урахуванням організаційної роботи підрозділів міліції на залізничному транспорті по охороні громадського порядку та громадської безпеки. а також запобігання і припинення злочинів у рухомому складі пасажирських поїздів. У ньому розглядаються основні правові положення, система та структура ОВС на залізничному транспорті, розкриваються тактичні дії опера- тивно-пошукових груп та нарядів супроводу упасажирських поїздах з запобігання і припинення злочинів. Даються відповіді на питання теорії і практики, що найчас- тіше зустрічаються в практичній діяльності органів внутрішніх справ. Посібник розраховано на курсантів та слухачів закладів освіти МВС, практич- них працівників правоохоронних органів, студентів та викладачів юридичних та транспортних вузів і факультетів. The monographic study was prepared taking into account the organizational work police units on railway transport for protection of public order and public safety. as well as the prevention and cessation of crimes in the rolling stock passenger trains. It considers the basic legal provisions, the system and the structure of the police on railway transport, reveals the tactical actions of operational search teams and escort squads for passenger trains to prevent and cessation of crimes. The answers to the questions of theory and practice that are most common in the practice of law enforcement agencies are given. The manual is intended for cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs, practitioners of law enforcement agencies, students and teachers of law and transport universities and faculties.
Опис
Ключові слова
пасажирський залізничий транспорт, криміналістична характеристика злочинів, злочини на траспорті, перевезення наркотичних речовин, профілактика злочинів, попередження, інформаційне попередження злочинів на рухомому транспорті, наряди супрровіду, охорона громадського порядку, passenger railway transport, forensic characterization of crimes, crimes on transport, transportation of narcotic substances, crime prevention, prevention, informational prevention of crimes on mobile transport, super-security outfits, protection of public order
Бібліографічний опис
Запобігання і припинення правопорушень у рухомому складі пасажирського залізничного транспорту: монографія / В.Л. Грохольський, С.В.Продайко та ін.; за заг ред О.Ф.Долженкова. - Одеса: ОЮІ НУВС, 2006. 103 с.
Зібрання