Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено висвітленню в теоретико-правовому контексті окремих аспектів організації процесу нормопроєктування, що стане запорукою ефективності правотворчої діяльності як одного із ключових факторів її вдосконалення в Україні. Усвідомлено розу- міння такої багатоаспектної категорії, як нормопроєктування, та його проблематику на сучасному етапі правотворчості, де одним із основних завдань постає підвищення якості змісту новостворюваних нормативно-правових актів. З урахуванням наукового доробку на- явних напрацювань зарубіжних і вітчизняних учених, обґрунтовано та подано авторське визначення поняття нормопроєктування. Аргументується цілеспрямованість суб’єктів нор- мопроєктування на його результативність, що знаходить своє вираження в текстах нор- мативно-правових актів. Осмислено ознаки нормопроєктної діяльності. Вказано на зміст правотворчих відносин, кінцевим результатом якого є утворення юридичного акта. Наголо- шується, що сам процес нормопроєктування являє собою сукупність суспільних відносин зі специфічним характером, який розкривається через різноманітність органів, організацій, установ і посадових осіб, які наділені правотворчими повноваженнями. Підкреслено твор- чий та інтелектуальний аспекти у роботі нормопроєктувальників. Зауважується, що процес нормопроєктування є цілісним і має відносний характер стадійної структури. Акцентуєть- ся увага на мовному оформленні правового акта, що є вихідним пунктом матеріалізації закону. Означено процес розроблення проєктів нормативно-правових актів, пов’язаний із юридичною технікою, безпосередньо поєднаною з юридичною культурою, професійне використання якої дасть змогу створити ефективно діюче законодавство. Констатується увага автора на перманентних змінах в українському соціумі загалом і державі зокрема, що відбуваються під об’єктивним впливом всесвітньої глобалізації, на шляху утвердження України у європейський та євроатлантичний простір, які потребують гармонізації, уніфі- кації, адаптації та породження нових актів законодавства, де одне з ключових місць посі- дає нормопроєктування, цілеспрямоване на позитивну практику, у процесі якої закладено алгоритм дій, зведений до якісного, ефективного та доцільного підходу щодо утворення юридичних актів для вдосконалення правового регулювання суспільних відносин в умовах політичних і соціально-економічних трансформацій. The article is devoted to the coverage in the theoretical and legal context of certain aspects of the organization of the norm-design process, which will guarantee the effectiveness of law-making activity, as one of the key factors for its improvement in Ukraine. Understanding of such a multidimensional category as norm-designing and its problems at the present stage of law-making, where one of the main tasks is to improve the quality of the content of newly created regulatory legal acts. Taking into account the scientific work of the existing achievements of foreign and domestic scientists, the author’s definition of the concept of norm-designing is substantiated and presented. Argumentative the aim of the subjects of norm designing on its effectiveness, which is reflected in the texts of regulatory acts. Signs of norm-project activity are considered. The content of law-making relations is indicated, the end result of which is the creation of a legal act. It is noted that the process of Legislative Drafting is a set of social relations with a specific character that is revealed through a variety of agencies, organizations, institutions and officials who are vested with law-making powers. The creative and intellectual aspect in the work of designers is emphasized. Is observed that the process of Legislative Drafting is holistic and has a relative phasic structure. Emphasis is placed on the linguistic design of the legal act, which is the starting point of the materialization of the law. The process of development of draft legal acts related to the legal technique, directly connected with the legal culture, the professional use of which will allow creating effective legislation, is outlined. The author’s attention is drawn to the permanent changes in the Ukrainian society in general and the state in particular, which are taking place under the objective influence of global globalization, on the path of Ukraine’s approval to the European and Euro-Atlantic space, which need harmonization, unification, adaptation and the creation of new legislative acts. key position is legislative drafting – is aimed at positive practice, in the process of which the algorithm of actions is laid down, reduced to a qualitative, effective and expedient approach to the formation of legal acts to improve the legal regulation of social relations in the conditions of political and socio-economic transformations.
Опис
Ключові слова
нормопроєктування, нормативно-правовий акт, правотворча діяльність, правотворчий процес, юридична техніка., norm designing, regulatory act, law-making activity, law-making process, legal technique.
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. Нормопроєктування як невіддільний складник ефективності правотворчої діяльності. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том ХХVІ. Одеса, 2020. С. 72–80.