ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Анотація
Автор вважає, що корупція є складним, багатозначним та системним соціальним явищем, що тим самим вимагає від держави відповідного меха-нізму протидії. А це потребує застосовування системного підходу в боротьбі з нею. The author believes that corruption is a complex, multifaceted and systemic social phenomenon, which therefore requires the state to have an appropriate countermeasure mechanism. And this requires the use of a systemic approach in the fight against it.
Опис
Ключові слова
протидія корупції, правова держава, громадянське суспільство, взаємодія, anti-corruption, rule of law, civil society, interaction
Бібліографічний опис
Магновський І.Й. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Протидія корупції: правове регулювання і практич-ний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. С. 50 - 51.