Psycho-educational support and development of pedagogical skills of teachers in higher education institutions with special learning conditions

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR
Анотація
Chapter 10 proves that the knowledge and consideration of subjective, i.e. internal mental and psycho-pedagogical personal characteristics is of particular importance in the process of professional training of the future police officer. From such positions, the essence and features of psycho-pedagogical support and development of pedagogical skills of teachers of higher education institutions with special learning conditions are specified. An analysis of the development of methodological principles and methodological specifics of psycho-pedagogical support and the development of pedagogical skills of teachers of higher education institutions with special learning conditions was carried out; the main directions of implementation of psycho-pedagogical support of teachers are determined, with the coverage of theoretical provisions, methods and psycho-pedagogical technologies; on the example of practical-research work, the specifics of the implementation of a psycho-pedagogical workshop for teachers of higher education institutions with special learning conditions are highlighted; the importance and prospects for the introduction of a system of psychopedagogical support and the development of pedagogical skills of teachers of higher education institutions with special conditions of learning based on a synergistic approach are determined. У розділі 10 доведено, що особливого значення в процесі професійної підготовки майбутнього поліцейського набуває знання і урахування суб’єктивних, тобто внутрішніх психічних і психопедагогічних особистісних характеристик. З таких позицій конкретизовано сутність і особливості психопедагогічного супроводу та розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВО з особливими умовами навчання. Здійснено аналіз стану розробки методологічних засад і методичної специфіки психопедагогічного супроводу і розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВО з особливими умовами навчання; визначено основні напрями реалізації психопедагогічного супроводу викладачів з висвітленням теоретичних положень, методик та психопедагогічних технологій; на прикладі практично-дослідної роботи висвітлено специфіку впровадження психопедагогічного практикуму для викладачів ЗВО з особливими умовами навчання; визначено важливість та перспективи щодо запровадження системи психопедагогічного супроводу і розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВО з особливими умовами навчання на ґрунті синергетичного підходу.
Опис
Ключові слова
Pedagogical skills of a teacher of higher education, advanced training of scientific and pedagogical staff, quality of education, psycho-pedagogical support, interaction, self-organization, selfdevelopment, practicum., Педагогічна майстерність викладача вищої освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, якість освіти, психолого-педагогічний супровід, взаємодія, самоорганізація, саморозвиток, практика.
Бібліографічний опис
Semenova, A., Kostiuk, A. (2023). Psycho-educational support and development of pedagogical skills of teachers in higher education institutions with special learning conditions. Quality parameters of higher education officers of the National Police in the conditions of imperative human-scale values. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 353–386. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-67-1.ch10
Зібрання