Істотна шкода як обов’язкова ознака об’єктивної сторони за статтею 246 Кримінального кодексу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Всеукраїнський фонд юридичної науки академіка В.В. Сташиса, Дніпровський гуманітарний університет;
Анотація
У статті досліджено правові аспекти істотної шкоди як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину за статтею 246 Кримінального кодексу України. Встановлено, що у правозастосовній практиці та науковій площині відсутній однаковий підхід до визначення розміру істотної шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки лісу та документального підтвердження факту її нанесення. Наголошено, що ключове значення при визначенні розміру істотної шкоди має відіграти ґрунтовність відповідних такс, а саме, врахування при їх розроблені таких факторів як кількість об’єктів рослинного світу та лісу, їх густота або охоплена поверхня, роль щодо збереження їх видів, рідкість, здатність розмноження тощо. The article examines the legal aspects of significant damage as a mandatory feature of the objective side of the crime under Article 246 of the Criminal Code of Ukraine. It is established that in law enforcement practice and the scientific field there is no uniform approach to determining the amount of significant damage caused by illegal logging and documentary evidence of its infliction. It is emphasized that the soundness of the relevant taxes should play a key role in determining the amount of significant damage, namely, taking into account such factors as the number of flora and forests, their density or covered area, the role of conservation of their species, rarity, ability reproduction, etc.
Опис
Ключові слова
істотна шкода, незаконна порубка лісу, кримінальна відповідальність, злочин, судово-економічна експертиза, біологічна експертиза, такси для обчислення розміру шкоди, кваліфікація діяння, material damage, illegal logging, criminal liability, crime, forensic and economic expertise, biological expertise, fees for calculating the amount of damage, qualification of the act
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Істотна шкода як обов’язкова ознака об’єктивної сторони за статтею 246 Кримінального кодексу України / О.М. Будяченко // Право і суспільство. - 2019. - № 6 – 2. - C. 106 -111.