Права людини під час війни (за практикою Європейського суду з прав людини)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена з’ясуванню питання забезпе- чення людських прав в особливих умовах окремими міжнародними інституціями. Метою дослідження є висвітлення загальних положень забезпечення люд- ських прав людини в умовах війни за результатами узагальнення практики Європейського суду з прав людини. Відзначається, що Європейський суд з прав людини є одним з ефективних органів, діяльність якого сут- тєво впливає на національну систему права та стан реалізації людських прав у державах-учасницях Кон- венції про захист прав людини та основоположних свобод. Вказується, що в практиці Європейського суду з прав людини було сформульовано доктрину субси- діарної ролі Суду, відповідно до якої він не розгляда- ється як суд четвертої інстанції (він не є апеляцій- ною інстанцією щодо рішення національних судів, не переглядає рішення останніх). Аналізуються питання юрисдикції, наводяться положення з рішень Європейського суду з прав людини, вказується на визнання цим Судом відповідально- сті Росії за порушення людських прав на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з лютого 2014 року. Вказується на чотири міждержавні заяви щодо Росії, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини: щодо Автономної Республіки Крим, щодо окупованих територій Донецької та Луганських областей, щодо вбивств політичних опонентів, щодо захоплення українських моряків і суден. Наголошується на можливості використання чотиримісячного строку звернення до Європейського суду з прав людини щодо порушень Росією положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, вчинених у серпні та вересні 2022 року. Резюмується, що в умовах війни Європейський суд з прав людини залишається інституцією, що виступає гарантом реалізації положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У практиці цього Суду є рішення, у яких розглядаються як між- державні справи, так і індивідуальні. Одним з важли- вих питань, яке з’ясовує Суд, є питання юрисдикції: яка держава здійснює ефективний контроль на від- повідній території. Однією з обставин, що вплинули на розгляд справ проти Росії, є припинення її участі у Конвенції про захист прав людини та основополож- них свобод у вересні 2022 року. The article is devoted to clarifying the issue of ensuring human rights by individual international institutions in special conditions. The purpose of the study is to cover general provisions of ensuring human rights in wartime based on the European Court of Human Rights practice generalization results. It is noted that the European Court of Human Rights is one of the effective institutions the activity of which has a significant impact on the national legal system and the state of human rights implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms member states. It is indicated that the doctrine of the subsidiary role of the Court was formulated in the European Court of Human Rights practice, according to which it is not considered as a court of the fourth instance (it is not an appellate institution regarding the decisions of national courts, and it does not review the decisions of the latter). Jurisdiction issues are analyzed, provisions of the decisions of the European Court of Human Rights are cited, and the recognition by this Court of Russia’s responsibility for human rights violations on the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol since February 2014 is indicated. It is noted that four interstate statements against Russia that are under consideration by the European Court of Human Rights, namely regarding the Autonomous Republic of Crimea, regarding the occupied territories of Donetsk and Luhansk regions, regarding the killing of political opponents, and regarding the seizure of the Ukrainian sailors and ships. The possibility of using the four-month period of appeal to the European Court of Human Rights regarding Russia’s violations of the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms committed in August and September 2022 is emphasized. It is summarized that in the conditions of war the European Court of Human Rights remains an institution that acts as the guarantor of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms provisions implementation. In the practice of this Court, there are decisions in which both interstate and individual cases are considered. One of the important issues that the Court clarifies is the question of jurisdiction: which state exercises effective control over the relevant territory. One of the circumstances that influenced the consideration of cases against Russia is the termination of its participation in the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in September 2022.
Опис
Ключові слова
воєнний стан, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, людські права., martial law, European Court of Human Rights, Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, human rights.
Бібліографічний опис
Катеринчук І.П. Права людини під час війни (за практикою Європейського суду з прав людини). Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 2. С. 3-7.