Проблемні питання забезпечення прав дітей працівників поліції в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ
Анотація
Тези доповіді присвячені дослідженню проблемних питань забезпечення прав дітей поліцейських в умовах воєнного стану. Підкреслено, що в умовах воєнного стану поліцейські несуть службу у посиленому режимі, тому якщо обидва із батьків є поліцейськими постає питання організації нагляду за їх дітьми. Наголошено, що діти працівників поліції в умовах правового режиму воєнного стану потребують додаткового захисту та соціальних гарантій, при чому не лише у разі загибелі їх батьків. Запропоновано передбачити додаткові соціальні гарантії, спрямовані на забезпечення прав дітей працівників поліції в умовах воєнного чи надзвичайного стану, зокрема можливість влаштування дітей у відомчі санаторні та оздоровчі заклади в безпечному місці; евакуація дітей працівників поліції до безпечних регіонів та їх матеріальне забезпечення; нормативне закріплення можливості оформлення одним із батьків поліцейських додаткової короткострокової відпустки для евакуації дітей у безпечне місце; передбачення дозволу на виїзд за кордон дитини з батьком, якщо мати дитини є поліцейською і залучена до несення служби в посиленому режимі, а дитина не досягла віку, з якого може самостійно повноцінно задовольняти свої фізіологічні потреби (наприклад, віком до 7 років) тощо. The abstracts of the report are devoted to the study of problematic issues of ensuring the rights of children of police officers under martial law. It is emphasized that in the conditions of martial law, policemen are on duty in an intensified mode, therefore, if both parents are policemen, the question of organizing supervision of their children arises. It was emphasized that the children of police officers in the conditions of the legal regime of martial law need additional protection and social guarantees, and not only in the case of the death of their parents. It is proposed to provide additional social guarantees aimed at ensuring the rights of children of police officers in conditions of war or state of emergency, in particular, the possibility of placing children in departmental sanatoriums and health facilities in a safe place; evacuation of children of police officers to safe regions and their financial support; regulatory consolidation of the possibility of one of the parents of the police officer registering an additional short-term leave to evacuate children to a safe place; provision of permission for the child to travel abroad with the father, if the child's mother is a police officer and is involved in enhanced duty, and the child has not reached the age from which he can fully satisfy his physiological needs on his own (for example, under the age of 7), etc.Keywords: mediation; complaints; police; alternative methods of conflict resolution; USA experience.
Опис
Ключові слова
права дітей; діти працівників поліції; воєнний стан; соціальний захист дітей поліцейських., children's rights; children of police officers; martial law; social protection of children of police officers.
Бібліографічний опис
Ковальова О.В., Пишна А.Г. Проблемні питання забезпечення прав дітей працівників поліції в умовах воєнного стану. Захист прав та інтересів дітей і жінок в умовах воєнного стану : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 29 квіт. 2022 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С. 31-33.