The uniqueness of the formation of value experience of the police officer in the process of professional training and ways of further growth in professional activities

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR
Анотація
Chapter 4 characterizes the conceptual and methodological principles, defines a set of objective and subjective circumstances that determine the psychological, pedagogical and legal factors in the formation of the value experience of a police officer's personality in the process of professional training and its development in professional activities. The choice of the categorical-conceptual apparatus is substantiated, the features of the formation of the value experience of police officers are concretized; the basic forms of the constructive holistic effect of the development of value experience are determined – introspective and interactive from the standpoint of a holistic post-non-classical approach; the principles of ensuring the formation of valuable experience of police officers in the process of professional training are formulated. The prospects for the introduction of scientific and methodological support for the process of formation and development of the valuable experience of police officers in the conditions of professional training in institutions of higher education with specific learning conditions and during the period of assimilation of the instructive requirements of professional activity are determined. У розділі 4 схарактеризовано концептуально-методологічні засади, визначено комплекс об’єктивно-суб’єктивних обставин, що обумовлюють психолого-педагогічні і правові чинники формування ціннісного досвіду особистості поліцейського в процесі фахової підготовки та його розвитку у професійній діяльності. Обґрунтовано вибір категоріально-понятійного апарату, конкретизовано особливості формування ціннісного досвіду поліцейських; визначено базові форми конструктивного цілісного ефекту розвитку ціннісного досвіду – інтроспективну та інтерактивну з позицій цілісного постнекласичного підходу; сформульовано принципи забезпечення формування ціннісного досвіду поліцейських в процесі фахової підготовки; окреслено перспективність можливостей впровадження науково – методичного супроводу процесу формування і розвитку ціннісного досвіду поліцейських в умовах фахової підготовки у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та у період засвоєння інструктивних вимог професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
Valuable experience, police officer's personality, legal and psychological principles, professional activity, education, forms and methods of improvement., Цінний досвід, особистість поліцейського, правові та психологічні основи, професійна діяльність, освіта, форми та методи вдосконалення.
Бібліографічний опис
Klymenko, I., Shvets, D. (2023). The uniqueness of the formation of value experience of the police officer in the process of professional training and ways of further growth in professional activities. Quality parameters of higher education officers of the National Police in the conditions of imperative human-scale values. Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 138–173. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-67-1.ch4
Зібрання