Особливості використання категорій "правопорядок", "громадський порядок / безпека" та "публічна безпека" у законодавстві України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
У роботі розглянуто значення окремих правових категорій, котрі часто використовуються поліцейськими у характеристиці оперативно-службової діяльності органів і підрозділів Національної поліції України (далі – НПУ), а також входять до складу категоріального апарату в галузі теорії держави та права. Виокремлено та проаналізовано значення таких термінів, як правовий порядок, громадський порядок і безпека, а також публічна безпека, визначено особливості їх застосування в описі конкретних фахових ситуацій у контексті розгляду проблем правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки у суспільстві. Опираючись на нормативно-правові акти, попередні напрацювання вчених- юристів і суміжні довідникові джерела, ми проаналізували основні концептуальні положення, пов’язані з особливим порядком застосування вищезазначених категорій у чинному законодавстві. Охарактеризовано особливості застосування категорії «правопорядок», котра вико-ристовується для опису та врегулювання ситуацій, що вирішуються тільки на основі правових норм і охороняються спеціальними державно-правовими засобами. Термін «громадський порядок» використовується для характеристики обставин, котрі впливають на забезпечення нормального стану суспільних відносин, визначають різні аспекти відновлення порушених спокійних умов суспільно корисної діяль-ності, відпочинку та повсякденного побуту людей. Термін «громадська безпека» традиційно застосовується для розгляду питань чи вирішення проблем, пов’язаних із факторами ускладнення стану суспільного життя, за яких визначені природні, технічні та інші джерела загальної небезпеки, на які людина впливає своєю діяльністю, не створюють значної загрози для життя і здо-ров’я людей і не потребують суттєвого залучення правоохоронних чи оперативно- рятувальних сил для забезпечення нормальної життєдіяльності населення чи збере-ження матеріальних цінностей. Термін «публічна безпека» знаходить своє місце у вітчизняному законодавстві у вирі-шенні всієї різноманітності потенційних безпекових проблем і в контексті появи будь-яких загроз для життя та здоров’я людей незалежно від їх масштабів під час організації та здійснення превентивної діяльності органами правопорядку (крім захищених Кон-ституцією приватних місць – недоторканність житла, невтручання в особисте і сімейне життя) на всій території країни, на яку розповсюджується юрисдикція держави. За результатами дослідження зроблено такі узагальнення: 1) терміни «правопорядок», «громадський порядок / безпека» та «публічна безпека» стосовно правоохоронної діяльності, а також слова і словосполучення, котрі міс-тять зазначені категорії, можуть вживатися у вітчизняному законодавстві як у широкому, так і у вузькому значеннях; 2) у широкому значенні вказані вище терміни, а також слова та словосполучення, до складу яких вони входять, можуть або ототожнюватися, або співвідноситися як загальне й окреме; 3) у вузькому значенні категорії «правопорядок», «громадська безпека» і «публічна безпека», а також слова та словосполучення, до складу котрих вони входять, розмеж-овуються між собою, оскільки відображують різні аспекти публічної діяльності уповноважених суб’єктів владних повноважень. The paper considers the importance of certain legal categories, which are often used by police in characterizing the operational and service activities of bodies and units of the National Police of Ukraine (hereinafter – NPU), and are a part of the categorical apparatus in the theory of state and law. The meanings of such terms as legal order, public order and security, as well as public safety are singled out and analyzed, the peculiarities of their application in describing of specific professional situations in the context of law enforcement and public safety are identified. Based on regulations, previous work of legal scholars and related reference sources, the conceptual provisions are analyzed, which are related to the special procedure for the application of the above mentioned categories in the current legislation. The peculiarities of the application of the category “law and order” are characterized, it is expediently used in the description and settlement of the situations that are resolved only on the basis of legal norms and are protected by special state legal means. The term “public order” is used to describe the circumstances that affect the normal state of social relations, define various aspects of the restoration of disturbed calm conditions of socially useful activities, rest and daily life of people. The term “public safety” is traditionally used when considering issues or solving problems that are associated with factors complicating the state of public life, under which natural, technical and other sources of general danger are identified, which person affects by his activity, do not pose a significant threat to life and human health and do not require significant involvement of law enforcement or operational and rescue forces to ensure the normal functioning of the population or the preservation of property. The term “public safety” finds its place in domestic law in addressing a variety of potential security issues and in the context of any threats to human life and health, regardless of their scale in the organization and implementation of preventive activities by law enforcement agencies (except of private constitutionally protected places – inviolability of home, non-interference in private and family life) throughout the country to which the jurisdiction of the state extends. According to the results of the study, the following generalizations were made: 1) the terms “law and order”, “public order / security” and “public safety” in relation to law enforcement, as well as words and phrases that contain these categories, may be used in domestic law in both broad and narrow meanings; 2) in a broad sense, the above mentioned terms, as well as the words and phrases of which they are a part, can either be identified with each other, or correlated as general and separate; 3) in the narrow sense of the category “law and order”, “public security” and “public safety”, as well as the words and phrases of which they are a part, are distinguished from each other, as they reflect different aspects of public activity of authorized subjects of power.
Опис
Ключові слова
теорія держави та права, категорії «правопорядок», «громадський порядок» і «безпека», публічна безпека, зміст норм права, особливості застосування, нормативно-правові акти, чинне законодавство, правоохоронна діяльність, МВС України, юрисдикція держави., theory of state and law, categories of law and order, public order and security, public safety, content of legal norms, peculiarities of application, normative legal acts, current legislation, law enforcement activity, MIA of Ukraine, state jurisdiction.
Бібліографічний опис
Вайда Т.С., Голенко Н.М. Особливості використання категорій "правопорядок", "громадський порядок / безпека" та "публічна безпека" у законодавстві України // Юридичний бюлетень: наук. журн. / редкол.: О.Г. Предместніков та ін. – Одеса: ОДУВС, 2021. Вип. 18. С. 26 - 37.