Legal Support of Mediation in Ukraine: Perspective Areas

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суми: Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету
Анотація
This study investigated mediation as an alternative dispute resolution. The author emphasised the importance of active introduction of mediation in dispute resolution considering its advantages, namely operational terms of dispute resolution, saving financial resources of litigants, establishing dialogue between partners and establishing partnerships between them, confidentiality of dispute resolution. Notably, the lack of special regulation of mediation at the legislative level has a negative impact on improvement of the mechanisms for human and citizen’s legal remedies, does not ensure its effective practical application. The author concluded that the simultaneous introduction of mediation to resolve disputes arising from economic, administrative, civil, family, labour, and criminal relations is debatable given the possibility of participation of public authorities and local governments in such disputes, whose powers do not include the right to execute reconciliation agreements. The author proposed to introduce mediation in resolving administrative disputes and in criminal proceedings only over time. It was confirmed that the presence of a positive experience of mediation should serve as a prerequisite for the participation of actors in the training of mediators. The study emphasised that the search for ways to satisfy the interests of the parties would be more successful if the mediator understood the legal aspects of dispute resolution, especially those arising from administrative and economic relations. In addition, considering the legislative absence of requirements for a mediator to have special education, the study provided reasoning for the introduction of mediator’s speciality. It was concluded that one of the factors that may contribute to the spread of cases of mediation by litigants is the presence of positive experience in its use. Considering the above, the author argued that one of the priority measures for the introduction of mediation at the legislative level is to recognise the state funding of mediation programmes, in particular, family mediation. Стаття присвячена медіації, як альтернативному способу вирішення спорів. Автор наголошує на важливості активного впровадження медіацій у сферу вирішення спорів з огляду на її переваги, зокрема оперативні строки вирішення спорів, заощадження фінансових ресурсів учасників спору, налагодження діалогу між сторонами спору та встановлення між ними партнерських відносин, конфіденційність процедури вирішення спору тощо. Зазначено, що відсутність спеціального врегулювання медіації на законодавчому рівні негативно впливає на процес вдосконалення механізмів захисту прав людини й громадянина, не забезпечує її ефективне застосування на практиці. Зроблено висновок, що одночасне запровадження медіації до вирішення спорів, які виникають із господарських, адміністративних, цивільних, сімейних, трудових правовідносин і кримінальних відносин є дискусійним з огляду на можливість участі у таких спорах органів державної влади та місцевого самоврядування, які в рамках своїх повноважень не наділені правом укладати примірювальні угоди. Пропонується впровадження медіації у вирішення адміністративних спорів та у кримінальні провадження тільки з часом. Підтверджено, що наявність позитивного досвіду проведення медіації має бути обов’язковою умовою участі суб’єктів у підготовці медіаторів. Наголошено на тому, що пошук способів досягнення інтересів сторін буде більш вдалим у випадку розуміння медіатором юридичних аспектів вирішення спору, а особливо тих, які виникають з адміністративних і господарських правовідносин. З огляду на відсутність у законодавстві вимог про наявність у медіатора спеціальної освіти, додатково обґрунтовано запровадження спеціалізації медіаторів. Зроблено висновок про те, що одним із факторів, який може сприяти поширенню випадків застосування медіації учасниками спорів є наявність позитивного досвіту її застосування. З огляду на викладене аргументовано одним із першочергових заходів впровадження медіації на законодавчому рівні визнати фінансування державою програм проведення медіації, зокрема, сімейної медіації.
Опис
Ключові слова
mediator, civil disputes, legal regulation, economic disputes, administrative disputes, state support, медіатор, цивільні спори, правове регулювання, господарські спори, адміністративні спори, державна підтримка
Бібліографічний опис
Будяченко О.М. Правове забезпечення медіації в Україні: перспективні напрями // Правові горизонти. 2021.Том 14, № 2. С.118 - 123.