Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Анотація
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 08 жовтня 2021 року № 1076. Посібник містить окремі розділи/теми, вивчення яких допоможе засвоїти здобувачам вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених стандартами вищої освіти. Розраховано на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для успішного засвоєння освітньої програми та набуття відповідних знань правничої діяльності, що дозволить здійснити якісну підготовку до державної атестації у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. The textbook was prepared in accordance with the program of the unified state qualification exam in specialties 081 "Law" and 293 "International Law" at the second (master's) level of higher education, approved by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from October 8, 2021 № 1076. The manual contains separate sections / topics, the study of which will help students to acquire special (professional, subject) competencies defined by higher education standards. It is designed for applicants for higher education of the second (master's) level to successfully master the educational program and acquire relevant knowledge of legal activities, which will allow for quality preparation for state certification in the form of a single state qualifying exam.
Опис
Ключові слова
конституційне право, адміністративне право, адміністративне судочинство, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини, цивільне право, цивільне процесуальне право, трудове право, міжнародне приватне право, кримінальне право кримінальне процесуальне право, етичні вимоги правничої професії, constitutional law, administrative law, administrative justice, international public law, international protection of human rights, civil law, civil procedural law, labor law, private international law, criminal law criminal procedural law, ethical requirements of the legal profession
Бібліографічний опис
Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 081 «Право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти : навчальний посібник / [уклад. С.Г. Братель, О.А. Антоненко, А.М. Бабенко, П.М. Балтаджи, С.О, Баранов та ін.]. Одеса : ОДУВС, 2021. 332 с.